Rätt att delta i undervisningen

Vid Karolinska Institutet (KI) är föreläsningar, seminarier och andra undervisningstillfällen inte offentliga. Undantag är disputationer, öppna föreläsningar eller debatter som uttryckligen vänder sig till allmänheten.

För att delta i undervisningen i en kurs på grundnivå och avancerad nivå ska du ha en kursplats och vara registrerad på kursen.

Behörig att närvara vid ett undervisningstillfälle är undervisande lärare och den som är registrerad på den aktuella kursen, om den inte är tillfälligt avstängd från undervisningen efter beslut om disciplinpåföljd enligt 10 kap. högskoleförordningen. Ibland finns det ytterligare begränsning av antalet platser vid ett undervisningstillfälle och då bestämmer kursansvarig vilka som är behöriga att närvara vid det specifika undervisningstillfället.

Förutom vid avstängning kan kursansvarig eller den undervisande läraren med sitt godkännande tillåta närvaro av någon som inte är behörig.

Den som inte är behörig enligt det ovanstående, ska inte delta i undervisningen och ska därför uppmanas att lämna undervisningslokalen. Vägran att lämna lokalen efter uppmaning om detta kan medföra störande av undervisningen, vilket ska anmälas till rektor för utredning enligt 10 kap. högskoleförordningen och kan leda till disciplinära åtgärder.

CE
Innehållsgranskare:
Christian Edling
2023-08-25