För dig som är student på Sjuksköterske­programmet Programmets organisation

Sjuksköterskeprogrammets organisation arbetar med ramstyrning, utveckling, uppföljning och kvalitetssäkring. Här finns information om de olika kommittérna inom programmet.

Utbildningsnämnden NVS

Utbildningsnämnden har det övergripande ansvaret för Sjuksköterskeprogrammets genomförande och samordning. Till sin hjälp har nämnden ett antal kommittéer, arbetsgrupper och administrativ personal. Kursansvarig institution ansvarar för kursens genomförande. Arbetsterapeut-, fysioterapeut- och sjuksköterskeprogrammen ingår i Utbildningsnämnden NVS.

Här ligger det övergripande ansvaret för att programmen och ska säkerställa integration och progression i och av kurser inom respektive program. I det ingår bl.a. kvalitetssäkring och utveckling av programmen, beställa/ fördela utbildningsuppdrag till institutioner, fastställande av kursplaner, ekonomi- och resultatuppföljning samt att finna lämpliga former för samverkan mellan programmen.

Utbildningsnämnden leds av en ordförande. För varje program finns det en programdirektor som ansvarar för det operativa arbetet i programmet.

Programråd

Under utbildningsnämnden NVS har programmen ett rådgivande organ kopplat till sig, ett programråd. Här diskuteras programövergripande frågor såsom kvalitetssäkring, utveckling, nya kursplaner, revideringar av kursplaner och utbildningsplaner. Programrådet bereder även beslutsunderlag till Programdirektor, Utbildningsnämnden NVS och Kommittén för utbildning vid Karolinska Institutet.

Studiesociala kommittén

Studiesociala kommittén är ett underorgan till Utbildningsnämnden NVS. Kommittén har till uppgift att diskutera regler och riktlinjer samt utreda och besluta i följande ärenden: 

  • dispenser
  • individuell studiegång
  • antagning till senare del av program
  • verksamhetsförlagd utbildning inom särskilt geografiskt område
  • studentfrågor i allmänhet
  • andra studiesociala ärenden

Kontakt med kommittén får du genom studievägledare för Sjuksköterskeprogrammet.

Christine Carlstedt

Studievägledare termin 1-4
Profile image

Päivi Vejby

Studievägledare, termin 5 - 6
+46852488059

NVS internationella kommitté

Den internationella kommittén ansvarar för programmens internationalisering. Kommittén sluter avtal med utländska universitet, beslutar om prioriteringsregler och urval av studenter till utbytesprogrammen. Ledamöter i kommittén är lärare och studenter, som med hjälp av Internationella kansliet arbetar för att skapa förutsättningar för studenter att genomför delar av sina studier utomlands och för lärare att åka på lärarutbyte.

KG
Innehållsgranskare:
Anette Stålbalk
2023-10-12