För studenter på kursen Vårdande vid akut ohälsa 16,5 hp Distans kurskod 1SJ026

På kurswebben för 1SJ026 Distans hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar.

Kursens övergripande mål är att studenten ska förvärva och omsätta kunskaper om människans upplevelser och reaktioner vid akut ohälsa för att med ett personcentrerat förhållningssätt självständigt kunna planera, genomföra och utvärdera patientens och närståendes behov av omvårdnad.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart HT24:2 september

 

Om kursen

Kursen består av fem moment som läses delvis integrerat:

Moment 1. Omvårdnad vid akut ohälsa, 3 hp

Moment 2. Verksamhetsintegrerat lärande: kliniska färdigheter, 2 hp

Moment 3. Verksamhetsintegrerat lärande: verksamhetsförlagd utbildning, 9 hp

Moment 4. Farmakologi och läkemedelsberäkning II, 1,5 hp

Moment 5. Katastrofmedicin, 1 hp

 

I kursplanen framgår de fem momenten, lärandemål, innehåll samt rekommenderad litteratur. I litteraturen finns kunskaper som ligger till grund för läraktiviteter och examinationer i respektive moment. Kursen innefattar teoretiska moment samt sex veckor verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid liknande sjukhusavdelningar som i termin 3.

Kursen läses samtidigt av hela studentgruppen under terminens första 11 veckor och motsvarar 16.5 hp, vilket innebär att det finns endast en campusgrupp och en distansgrupp. Kursen ges i blandad lärmiljö för att optimera studenternas lärande och inleds med en vecka innehållande introduktion och föreläsningar som ges digitalt, varvat med fysiska träffar på KTC (workshop och simulering). Tid finns även avsatt för egna studier och förberedelse inför VFU. Kursstartsveckan följs av sex veckor VFU. Valet av plats för bedömning under VFU anpassas till den kliniska verksamhetens förutsättningar. VFU-momentet innefattar en läraktivitet om farmakologi och ett etikseminarium med möjlighet för samtliga studenter att välja deltagande på campus eller digitalt. Kursens synkrona föreläsningar är i stor utsträckning interaktiva och ges digitalt. Kursen innehåller kollaborativt lärande i form av grupparbete, som presenteras på ett seminarium, med syfte att undervisa varandra om akut omhändertagande vid hotande svikt i vitala funktioner. Seminariet är förlagt på campus för campusgruppen och sker digitalt för distansgruppen. Kursen innehåller även fullskalig simulering och en triageövning i katastrofmedicin.

Kursens examinationer består av två salstentor, en individuell skriftlig hemexamination och ett quiz i Canvas. Under VFU genomförs halvtids- och slutbedömning utifrån lärandemål. 

 

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden öppnar 2 veckor innan kursstart och stänger på kursttartsdagen. Mer information om webbregistrering

Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör.

Schema

Schema HT24 Distans nedan. OBS! Schemat är preliminärt fram till kursstart. 


 

Terminsinformation och ramschema

Information om terminerna finns på programwebben

Examination

Du ska som student vara registrerad eller omregistrerad på aktuellt kurstillfälle.

Du ska som student ska vara behörig att skriva examinationen i enlighet med kursplanen som gäller för kurstillfället.

Anmälan till tentamen sker via Ladok. Ordinarie tentamen HT23: 6 november. 

Omexamination

Information ang. omexamination på kursen 1SJ026 hittar du här

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering
 

Kontaktuppgifter

Kursansvarig Institution

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för omvårdnad.

Profile image

Anette Forss

Kursansvarig
+46852483827
Profile image

Päivi Vejby

Studievägledare
+46852488059
Profile image

Therese Svanberg

VFU-samordnare
Profile image

Glenn Kullman

Utbildningsadministratör

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. När du registerat dig i Ladok på din kurs, får du åtkomst till kursen i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

AF
Innehållsgranskare:
Camilla Öberg
2024-07-08