För dig som är student på Sjuksköterske­programmet Programspecifik information

Här finns information om utbildningsplaner, kursplaner, kurswebbar och terminsöversikter för Sjuksköterskeprogrammet Campus och Distans.

Brosch

Alla sjuksköterskeutbildningar har broscher som visar vid vilket lärosäte en sjuksköterska genomfört sin utbildning vid. Karolinska Institutets brosch får endast bäras av sjuksköterskor som examinerats vid KI. Broschen får du som gåva av programmet under en ceremoni i samband med din examen. Om din brosch försvinner kan du köpa en ny. Kontakta då programhandläggaren på denna adress: ssk@nvs.ki.se. Ange vilken färg broschen hade (blå eller lila). 

Examen

Efter genomfört utbildningsprogram är examensfordringarna för såväl sjuksköterskeexamen som kandidatexamen i omvårdnad uppfyllda. Du ansöker själv om både din yrkes- resp kandidatexamen vid Karolinska Institutet. Ansök om din yrkes- resp kandidatexamen

Läs några av tidigare inlämnade examensarbetena, här finns också information om nätpublicering

 

Legitimation

När du är klar med dina studier måste du, för att få arbeta som sjuksköterska, ha en legitimation. Du ansöker själv om legitimation hos Socialstyrelsen som också är den myndighet som utfärdar dessa. Information om ansökan och blanketter finner du på Socialstyrelsens hemsida

Huvudområdet Omvårdnad

Beskrivning av huvudområdet Omvårdnad

Medicinska Föreningen

Som student på Sjuksköterskeprogrammet kommer du att tillhöra Medicinska föreningens Sjuksköterskestuderandesektion (SSEK). Det är SSEK som arbetar med studentinflytande på programnivå och hit tar du frågor eller klagomål rörande utbildningen eller tips på aktiviteter som du anser att studentkåren ska engagera sig i. Inom sektionen finns det bland andra ansvariga för introduktionsinternat, utbildningssekreterare, studiesocial sekreterare och internationell sekreterare. För mer information kan du gå in på Sjuksköterskesektionens hemsida.

Introduktionsinternat: Tillsammans med Utbildningsnämnden NVS och Karolinska Institutet organiserar och  genomför Medicinska föreningens Sjuksköterskestuderandesektion (SSEK) ett introduktionsinternat vid terminsstart för nyantagna studenter. 
 
Dina studier påverkas av hur ditt liv ser ut i övrigt: hur du mår, om du har någonstans att bo, stödet från kurskamrater, MF och sektionen är ditt stöd under utbildningen. På kåren har du möjlighet att lära känna studenter från äldre terminer och andra utbildningar, driva projekt samt få erfarenhet av organisation och ledarskap inför ditt framtida yrkesliv.  

På sjuksköterskesektionen (SSEK) facebooksida lägger man upp evenemang och öppnar upp för diskussioner som alla studenterna kan medverka i. Där kan du ställa direkta frågor om studentrepresentation och frågor angående utbildningen. 

SSEK är en del av kåren Medicinska Föreningen. Medicinska föreningens hemsida


Flemingsbergs Förenade Studentkårer: Flemingsbergs förenade studentkårer, FFS, är en förening som bildats 2004 och där MF ingår. Målsättningen med föreningen är att ge studenterna som håller till i Flemingsberg en bättre möjlighet att påverka de skolor, kommuner och andra beslutsfattare, som finns i närområdet.

IT- frågor

Student-IT är en supportfunktion på universitetsbiblioteket.

Hjälp med IT-relaterade frågor rörande dina studier

Språkverkstaden

Visste du att det finns en språkverkstad för alla studenter på KI? Där kan du boka handledning för att diskutera texter som du skriver i din utbildning. VI erbjuder hjälp till självhjälp genom att läsa några delar i texten och sedan diskutera, tillsammans med dig, aspekter som struktur, språk, stil, grammatik och/eller ordval. Språkverkstaden ligger i universitetsbiblioteket (KIB) i Solna och i Flemingsberg. Om du har svårt att komma till campus, så kan du boka handledning på distans. 

Språkverkstaden

Universitetsbiblioteket (KIB)

På biblioteken i Solna och Flemingsberg har du tillgång till studieplatser och grupprum 7 dagar i veckan  med ditt KI-kort

På bibliotekets webbplats når du bibliotekets databaser, tidskrifter, artiklar och e-böcker även när du inte är på campus. Där hittar du även information om bibliotekets tryckta böcker som du själv lånar på plats i biblioteket.

Behöver du hjälp av bibliotekets personal finns de på plats måndag till fredag under bibliotekets öppettider  men du kan också nå dem på mejl, chatt eller telefon .

I KIB-labb och språkverkstaden kan du få hjälp med informationssökning och akademiskt skrivande, antingen på våra drop-in-tider eller genom att boka en tid för handledning. 

Universitetsbiblioteket är öppet vardagar mellan kl. 8.30 och 17.

Universitetsbiblioteket 

Utvärdering av kurser inom sjuksköterskeprogrammet

Ett betydande instrument för kvalitetsarbetet på KI är utvärdering. Utvärderingar har en kvalitetskontrollerande funktion, men ska också bidra med underlag för att kunna förbättra kurser och utbildningsprogram. En kursvärdering ska göras av samtliga kurser: fristående kurser, programkurser och kurser inklusive VIL och genomförs efter varje avslutat kurstillfälle.

KURSVÄRDERING

Kursvärdering=kursenkäten är den som du som student ska fylla i.

KURSUTVÄRDERING

Kursansvarig lärare ansvarar för att genomföra en kursutvärdering. Kursutvärderingen genomförs efter varje genomfört kurstillfälle och återrapporteras, med reflektioner till från kursansvarig lärare till Programrådet. Kursutvärderingen utgör också underlag för Programmets förbättrings- och förändringsarbete, samt underlag för den kvalitetsplan som Utbildningsnämnden varje år ska lämna in till Kommittén för utbildning vid Karolinska Institutet.

Kursutvärderingen ska:

  • baseras på resultat av kursvärdering(ar) och andra relevanta aspekter såsom kursens innehåll, examinationer, tentamensresultat och lärarkompetens.
  • innehålla reflektioner från kursansvarig och kurs- eller programledning.
  • redovisas internt. Se punkt A nedan.
  • återkopplas till studenterna. Se punkt B nedan.

  A.  Intern redovisning

Kursansvarig ska även skicka kursutvärderingen till programansvarig och grundutbildningsansvarig. Kursutvärderingen ska därefter lyftas i olika forum där studentrepresentanter närvarar, såsom exempelvis programnämnd, utbildningsnämnd, programråd och kursråd.   

  B.   Återkoppling till student

Kursansvarig lärare ansvarar för att återkoppla till studenterna. Kursutvärderingen ska återkopplas i sin helhet, det är alltså inte bara resultatet av det enskilda enkätresultatet som ska återkopplas. Återkopplingen ska ske dels till de studenter som precis avslutat kursen (och vars svar kursutvärderingen bygger på) och dels till de studenter som påbörjar nästa kurstillfälle. Resultatet (ej fritextsvar) kan publiceras på kurswebben.

Det är viktigt att resultaten från kursvärderingar och kursutvärderingar återkopplas till alla intressenter och framförallt till studenterna.

KVALITETSPLAN

Utbildningsnämnden (UN) ansvarar för att en kvalitetsplan för programmet årligen sammanställs. 

Handledning för lärare och studenter på Sjuksköterskeprogrammet

Handledning för lärare och studenter finns som dokument längre ner på denna sida.

Vanliga frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar

KG
Innehållsgranskare:
Anette Stålbalk
2024-02-01