För dig som är student på Logopedprogrammet Utbytesstudier på logopedprogrammet

Som student vid Karolinska Institutet har du många möjligheter till studier och praktik utomlands. På den här sidan kan du läsa om möjligheterna vid logopedprogrammet.

Nicolas Raymond, se more images from Nicolas Raymond on http://freestock.ca/flags_maps_g80-world_map__abstract_acrylic_p2970.html

Att studera utomlands innebär nya kunskaper, insikter och erfarenheter som du kommer att ha nytta av i ditt framtida liv, både i yrkeslivet och privat. Funderar du på att studera utomlands är det viktigt att du planerar i god tid och tänker igenom hur du tacklar oförutsedda händelser.

Internationalisering vid logopedprogrammet i korthet

Här följer en kort sammanfattning om internationaliseringsmöjligheter vid logopedprogrammet. Detaljer om de olika utbytesmöjligheterna, samt hur du gör för att ansöka hittar du längre ner på sidan.

Internationaliseringsansvarig vid logopedprogrammet är Anna Eva Hallin.

Digital internationalisering och internationalisering på hemmaplan

Logopedprogrammet har som mål att öka den digitala internationaliseringen så att fler kurser inom programmet har internationella inslag, till exempel genom onlineföreläsningar eller aktiviteter med lärare och studenter från våra partneruniversitet. Vi har också regelbundet gästande lärare från universitet utomlands.

Från våren 2024 kommer ett antal kurser på logopedprogrammets vårterminer återigen ges på engelska för att vi ska kunna ta emot internationella logopedstudenter. Under varje läsår planeras också någon aktivitet med internationaliseringstema dit alla logopedstudenter och lärare bjuds in.

Internationell sommarskola för logopedstudenter

Logopedprogrammet vid KI är med i ett nätverk av 21 logopedutbildningar från 16 olika länder som tillsammans ordnar en intensiv sommarkursvecka i augusti varje år i olika länder (SLP-IN Summer School).

Global hälsa

Logopedstudenter kan anmäla sig till kursen Global Hälsa vid KI som sin valbara kurs under T7.

Studentutbyten

En del av internationaliseringsarbetet består av utbyte av studenter, lärare och forskare mellan universitet som det slutits avtal med.

Enheten för logopedi har samarbetsavtal för studentutbyten med University of Copenhagen i Danmark, University of Tampere, Finland, University of Illinois at Urbana-Champaign och Seton Hall i USA samt University of Sao Paulo i Brasilien.

Avtalen gör det möjligt för logopedstudenter på KI att studera vid partneruniversiteten, men också för logopedstudenter vid partneruniversiteten att ta kurser vid KIs logopedprogram. Mer information om dessa utbyten hittar du under ”partneruniversitet” nedan.

Ordna utlandsstudier på egen hand

Det finns också möjlighet att ordna utlandsstudier på egen hand, som s.k. ”freemover”. Det innebär att du själv ordnar med studierna och resan. Då finns inte möjlighet till stöd från KI att hitta bostad, resebidrag, försäkringar etc., och du tar studieuppehåll från KI under din utlandsstudieperiod.

Utlandspraktik i Tyskland (extern kurs, ej via KI)

Tyska i praktiken är en folkhögskolekurs i Düsseldorf som kombinerar språkstudier med 14 veckors logopedisk praktik i Tyskland under vårterminen. Kursen är kostnadsfri, CSN-berättigande och genomförs på uppdrag av Braheskolan - Visingsö folkhögskola och går vanligtvis mitten av januari till slutet av juni. För att söka krävs enbart gymnasietyska. Terminen inleds med en intensivkurs på 8 veckor. För mer information om ansökan samt kontakt se www.is-duesseldorf.com/tyska-i-praktiken. Ansökningsdatum är mitten av november varje år.

Observera att denna kurs inte ordnas av Karolinska Institutet/officiella utbytespartners och kan därför inte tillgodoräknas i logopedprogrammet.

World map on table
Foto: Beatrice Johansson

SLP-IN Summer School 

SLP-IN Summer School är en internationell intensivsommarkurs för logopedstudenter. Studenter som kommer att ha gått minst två år på logopedprogrammet när kursen ges kan ansöka. Sommarkursen innebär en möjlighet att träffa studenter och lärare i logopedi från 21 olika universitet i Europa, USA och Asien, och innehåller föreläsningar och mer praktiskt orienterade workshops i olika logopediska ämnen. Undervisningsspråket är engelska.

Eftersom kursen bara omfattar en vecka ger den inte underlag för tillgodoräknande på Logopedprogrammet.

2024 ges kursen 18-25 augusti vid University of Malta, Malta.

Broschyren med information om sommarskolan som skickades ut november 2023 hittar ni här.

Ansökan: Intresseanmälan görs av dig som går på T3/T5 senast november året innan sommarskolan. Ansökan ska vara inne 17 januari. Mer information om ansökan hittar du här.

Global Hälsa

Under termin 7 har du har möjlighet att gå på Karolinska Institutets programöverskridande valbara kurs Global Hälsa. Kursen består av ca tre veckors teoretiska heltidsstudier vid KI om folkhälsofrågor och sedan två veckors fältstudier utomlands. Kursen är populär så anmäl dig endast om du vet att du vill gå. Studenter på T6 kan skicka en anmälan till annaeva.hallin@ki.se senast 30 april.

Partneruniversitet

Nedan följer en introduktion av våra partneruniversitet och utbytesmöjligheterna där. Vid dessa utbyten kan generellt vissa kurser i logopedprogrammet tillgodoräknas förutsatt godkända studieresultat och studieintyg.

Här finns mer information om utbyten för sommaren 2024 och läsåret 2024/2025 inklusive vilka kurser som erbjuds och information om visum i de fall det behövs.

University of Copenhagen, Danmark

Erasmusavtal. Utbytestermin under vår, tidigast termin 6 (engelska, 60-90 dagar, startar februari). Vissa kurser kan tillgodoräknas, men inte alla. Utbytet behöver därför planeras i samråd med terminsansvarig/kursansvariga samt studievägledare. 2 studenter.

University of Illinois, Urbana Champaign, USA

INK-avtal. Utbytesstudier sommaren mellan termin 6 och 7 (engelska, ca 8 veckor, termin S2, kan tillgodoräknas som Valbar kurs, 7.5 HP). 2 studenter.

Seton Hall University, New Jersey, USA 

INK-avtal. Fokus: Barn/skolbarn. Utbytesstudier på termin 7 (engelska, Clinical practicum 5 veckor, kan tillgodoräknas som Fördjupning i logopedisk praktik, 7,5 hp). 2 studenter

University of Sao Paulo (Bauru, USP), Brasilien

INK-avtal. Fokus: LKG och cochleaimplantat. Utbytesstudier på termin 7 (engelska, ca 5 veckor, kan tillgodoräknas som Valbar kurs, 7.5 HP), 2 studenter. Utbytet innebär att kursen Fördjupning i logopedisk praktik, 7,5 hp, behöver flyttas till sommaren efter termin 8.

University of Tampere, Finland

Erasmusavtal. Fokus: Röst- och talstörningar, forskning. Utbytesstudier på termin 7 (engelska, ca 9 veckor under termin 7, kan tillgodoräknas som Valbar kurs, 7.5 HP och Fördjupningsseminarier och kritisk granskning, 6 HP). 2 studenter. Utbytet innebär att kursen Fördjupning i logopedisk praktik, 7,5 hp, behöver flyttas till sommaren efter termin 8.

Ansökningsförfarande steg för steg

Här följer ansökningsförfarandet till partneruniversitet i korthet. Längre ned på sidan finns detaljerad information om hur allt går till, inklusive viktiga deadlines.

Observera att ansökan till SLP-IN Summer School och Global hälsa sker direkt till internationaliseringsansvarig, se information ovan.

1. Du ansöker elektroniskt om att bli nominerad till att söka plats vid ett partneruniversitet. Länk till ansökan finns HÄR.

2. Nominering till utbytesplatser beslutas av internationaliseringsansvarig. Är det fler sökanden än platser baseras detta på ett rangordningssystem.

3. Nominerade studenter ansöker till partneruniversitet. Vilka kurser du söker bestäms i samråd med ansvariga lärare på KI. Vid de flesta av logopedprogrammets utbyten är det redan bestämt vilka kurser som erbjuds.

4. Partneruniversitetet antar eller avslår ansökan. Det är alltid partneruniversitetet som beslutar om du blir antagen eller inte.

5. Förutom det stipendium som hör till utbytet kan du behålla dina studiemedel under ditt utbyte. Du får också en försäkring via KI.

6. Du ansöker om tillgodoräknande av kurser när du kommer hem. Det är viktigt att du följer den överenskomna studieplanen och har intyg med dig hem på de kurser du följt vid partneruniversitetet.

Elektronisk ansökan och nominering till partneruniversitet

Ansökningar till utbyte med våra utbytespartners sker online i Mobility Online, med deadline 31 januari för utbyten under påföljande sommar/hösttermin och 15 september för utbyten under våren (endast University of Copenhagen). Anmälan brukar öppna runt årsskiftet.

Ansökan görs helt elektroniskt. Följ instruktionerna noggrant; en ofullständig ansökan kan leda till lägre prioritet eller att den inte behandlas. För sent inkomna ansökningar beaktas inte i första ansökningsomgången.

Ansökan om utbytesstudier består av två delar. Den första delen är en registrering där du fyller i dina personuppgifter, information om dina nuvarande studier, och vilken termin och du planerar att studera utomlands. Du kan ange upp till sex alternativa universitet i den ordning som du prioriterar.

Efter att ansökan skickats in online får du ett automatiskt epostmeddelande med en länk att följa för att ladda upp dina bilagor direkt i Mobility Online.

Då kan du komplettera med de resterande dokumenten:

  • Studiemeritförteckning - ett registerutdrag ur Ladok. Hämtas på Lyktan eller via Ladok på webb.
  • Motiveringsbrev - på engelska, max en A4-sida. Motiveringsbrevet är en viktig del av din ansökan och bör därför vara välskrivet. Presentera dig själv kort i inledningen och tänk sedan på att brevet ska handla om varför du vill åka på utbyte. Erfarenheter och specialintressen som tas upp i brevet ska ha relevans för ansökan. 
  • Bilaga där ideell aktivitet vid KI beskrivs avseende innehåll och omfattning (styrkt med intyg) och där tidigare deltagande i längre utbyten också tas upp.

Urval och nominering

Ansökningarna rangordnas utifrån en bedömning av följande kriterier (Här finns mer detaljerad information om bedömingskriterierna):

  • Välskrivet motiveringsbrev
  • Studieresultat/antal godkända kurser på programmet
  • Främjande arbete för KI:s utbildningar - ideellt arbete vid sidan av studierna för att främja KI:s utbildningar, t.ex. inom studentkåren eller som studentrepresentant i något KI-organ.

Om du blivit nominerad till utbytesstudier får du ytterligare information och instruktioner från den internationella studenthandläggaren. Nästa steg är att göra en ansökan till värduniversitetet.

Det är viktigt att du vet att du inte i något fall är antagen till utbytesstudier innan du har fått definitivt besked från värduniversitetet!

Inför utbytet

När du har fått ett antagningsbesked så är det dags att ordna med allt praktiskt kring resan och ditt utbyte. Här finns information från KI om förberedelser inför ditt utbyte.

OBS! Om utbytet sker under T7 (ej sommar) bör du så snart som möjligt undersöka om ditt utbyte innebär att du behöver flytta på kursen Fördjupning i logopedisk praktik, och i sådana fall meddela detta till VIL-ansvariga och terminsansvarig.

Om du kommer tillgodoräkna dig kursen Fördjupning i logopedisk praktik är det också viktigt att du meddelar VIL-ansvariga så snart som möjligt.

Resebidrag och stipendium

Som utbytesstudent vid partneruniversitet med avtal betalar du inga terminsavgifter vid värduniversitetet, men det kan förekomma andra avgifter som t.ex. kåravgift eller kostnader för bostad och resa.

Studenter som åker på utbyte till Danmark eller Finland gör det genom utbytesprogrammet Erasmus+- och får ett Erasmusstipendium som ska täcka en del av kostnaderna. Om du antas till utbytesstudier via INK-avtal (gäller utbyte till USA och Brasilien) får du också ett resebidrag från KI innan avresa. Detta gäller under förutsättning att du inte har erhållit resebidrag inom ramen för samma utbytesprogram tidigare.

Ansökan om dessa resebidrag/stipendier görs till den internationella studenthandläggaren på särskild blankett. Utöver stipendium eller resebidrag kan du söka studiemedel från CSN för utlandsstudier. Läs mer om utbytesprogram vid KI: Erasmus+ och INK-avtal

Extra resebidrag för tågresa

Sedan läsåret 19/20 finns en möjlighet för dig som ska resa på Erasmusutbyte att ansöka om ett extra resebidrag à 2000 SEK (om resan kostar mindre än 2000 SEK får du ersättning för det exakta beloppet), som ska användas för att resa med tåg till eller ifrån din Erasmus destination. Bidraget kan t ex användas för att delbetala ett Interrailkort.

Försäkring

För studier i ett annat land inom EU/EES-området har du rätt till sjukvård på samma villkor som landets invånare. För att detta ska gälla måste du ha med dig det europeiska sjukförsäkringskortet som du kan beställa kostnadsfritt från Försäkringskassan. Det är detta kort som gäller i första hand när du uppsöker vård i det aktuella landet. 

KI har en samlingsförsäkring hos Kammarkollegiet (Student UT) som gäller för alla KI-studenter som studerar utomlands inom ramen för ett utbytesavtal. Försäkringen gäller dygnet runt i utbildningslandet så länge studierna eller praktiken bedrivs, i utbildningslandet två veckor före och efter denna tid samt under direkt resa mellan utbildningslandet och hemorten eller utbildningsorten i Sverige. Observera att du alltså inte är försäkrad vid resor utanför utbildningslandet, eller om du stannar kvar i landet mer än två veckor efter utbildningstiden! Bevis på försäkring får du från den internationella studenthandläggaren innan avresa.

Efter utbytet - reseberättelse och seminarium

Alla studenter som åker på ett utbyte vid ett annat universitet (INK- eller Erasmusavtal) eller på Global Hälsa måste skriva en reseberättelse. I reseberättelsen reflekterar du över dina erfarenheter från utbytesperioden, och summerar det viktigaste du har lärt dig i kurserna du har tagit. Reseberättelsen skrivs online och om du ger ditt medgivande, publiceras den på Karolinska Institutets webbplats. Kommitteen för utbildning utser varje år årets tre bästa reseberättelser där de berättelser som innehåller de bästa och mest levande beskrivningarna av utbytesstudieperioden såväl studiemässigt som socialt samt innehåller praktiska tips och råd på vad man ska tänka på före, under och efter utbytet uppmärksammas. Läs mer om reseberättelser och var du skickar in den på KIs sida om att studera utomlands.

Alla studenter som har varit på något utbyte (inklusive sommarskolan) förväntas också dela med sig av sina erfarenheter vid ett internationellt seminarium där samtliga studenter och lärare bjuds in som brukar äga rum i början av vårterminen varje år.

 

Kontakt

Profile image

Christoffer Bodforss

Internationell handläggare
Profile image

Anna Eva Hallin

Internationaliseringsansvarig logopedprogrammet

Logopedprogrammets kortare utbytesmöjligheter

AE
Innehållsgranskare:
Anna Eva Hallin
2023-11-20