För dig som är student på Optikerprogrammet Studieinformation och regler

Här hittar du information och regler om tentor, behörighet till högre termin, studievägledning och tillgodoräknande på optikerprogrammet på KI. Information om mycket annat som är viktigt för dig under din studietid, till exempel alla KI-gemensamma regler, e-tjänster, information om Studenthälsan och funkissamordnare, hittar du istället på ki.se/student.

Nya rutiner kring examination i skrivsal

Sedan april 2023 är tentamenssamordningen vid KI centraliserad. Detta innebär att anmälan till examinationer/omexaminationer ska ske i Ladok, och att platstilldelning i skrivsal tillämpas. Anmälan i Ladok måste ske senast 10 arbetsdagar innan tentan. OBS att detta gäller även ordinarie tentatillfälle. Missar du deadline för anmälan, kan det vara så att du inte får skriva tentan vid avsett tillfälle. Du måste ha ett aktivt studentkonto och vara registrerad på kursen för att kunna anmäla dig till en tenta/omtenta i Ladok. 

Så här anmäler du dig till en tenta/omtenta i Ladok

 

Kommer du oanmäld till skrivsalen får du delta i examinationen bara om det finns förutsättningar att ordna t.ex. plats och tillgång till dator om det är en digital examination.

 

Har du rätt till pedagogiskt stöd gäller följande: Ditt intyg måste skickas till examinator senast vid kursstart (men gärna tidigare!) för att du ska kunna ta del av eventuellt beviljat stöd. Vi beviljar inte stöd för studenter som skickat in intyget för sent.

 

Kom till examinationslokalen i god tid innan examinationen startar. Du bör sitta på din plats (!) 15 minuter innan examinationen startar för att till exempel lösa eventuella tekniska problem vid digital tenta. Dörrarna stängs när examinationstiden startar och om du kommer när dörrarna har stängts får du vänta till det sena insläppet 30 minuter senare.

 • Tänk på att ta med giltig (!) legitimation.
 • Tänk på att inte störa andra studenter.
 • Har du rätt till pedagogiskt stöd vid salstenta, behöver du titta i kursens schema i TimeEdit för att veta vilken lokal som du ska sitta i. Sök fram kursen, klicka på "tentamenslänken" i TimeEdit-schemat och logga in med ditt personnummer för att se informationen. KI har nu särskilt anpassade examinationssalar för studenter som har fått pedagogiskt stöd beviljat. Det är möjligt att du ändå placeras i den stora examinationssalen p.g.a. tillfällig platsbrist i de anpassade salarna.
 • Inför en digital examination: Kontrollera din KI-inloggning– testa att logga in. Det bör du göra senast 2 dagar innan examinationen startar. Om du inte kan din KI-inloggning och lösenord kan det dröja lite innan du kommer in i den digitala examinationen.

Testa en digital examination. På denna sida hittar du också information om tillgänglighetsanpassningar och hur du tar del av betyg och eventuella kommentarer efter en digital tenta.

Anpassning av examination

Du som på grund av funktionsvariation kan ha behov av anpassad examination behöver snarast få ett intyg om detta av KI:s funkissamordnare. När du har fått din intyg är det viktigt att du pratar med kursens examinator om dina förutsättningar direkt vid kursstart, gärna tidigare. För att kunna ta del av eventuellt beviljats stöd vid examination i skrivsal måste du skicka ditt intyg till examinator allra senast vid kursstart (gärna tidigare!). Vi beviljar inte stöd för studenter som skickat in intyget för sent. 

Obs! att du som ska ha anpassad examination i skrivsal behöver logga in i TimeEdit för att se vilken lokal som du ska skriva din tenta i, se ovan.

Examinationstillfällen

På optikerprogrammet ges två examinationstillfällen per kurstillfälle: en ordinarie tenta/ examination + en omtenta, som ges 2-8 veckor efter den ordinarie tentan. För kurs som slutar i juni läggs omtentatillfället i augusti, innan nästa termin startar. Om det finns begränsningar i hur många gånger som du har rätt att examineras på en kurs, anges det i kursens kursplan.

Datum för examination finns på kurswebb

Information om examinationstillfällen hittar du i schemat på respektive kurswebb, se länkar i optikerprogrammets programöversikt. Schemat med datum för ordinarie tenta publiceras senast två veckor innan kursstart. Datum för omtenta publiceras om möjligt i samma schema, men annars senast vid tidpunkten för ordinarie tenta. I det låsta kursrummet i Canvas hittar du alltid den senaste informationen. I Canvas hittar du också information om anmälningsperiod i Ladok för tentan, se kursrummet "Framtidens optiker".

Omexamination med annan kull?

På optikerprogrammet ges kurser bara en gång per år, så om du inte har klarat tentan och inte heller omtentan med din egen kull, kan du examineras först om ett år igen, nästa gång som kursen ges. För att delta i en sådan tenta eller omtenta som egentligen ges för en annan kull än din egen, behöver du

 • kontakta kursadministratören allra senast vid kursstart
 • se till att du har status "registrerad" på kursen i Ladok
 • anmäla dig till tentan i Ladok, inom den tid som anges för det (du får info om anmälningsperiod från kursadministratören).

Om du ska delta i obligatoriska utbildningsinslag eller praktiska examinationer behöver du omregistreras på aktuell kurs. För hjälp med omregistrering, vänd dig till kursadministratören i god tid innan kursstart. Om du bara ska delta i en salstenta eller göra en inlämningsuppgift behöver du ingen omregistrering.

För att kunna nå information och material i Canvas krävs att du är omregistrerad på aktuell kurs, eller har ett aktivt studentkonto och blir tillagd till canvasrummet manuellt av kursadministratör.

Vid digital examination krävs ett aktivt studentkonto.

Om du behöver ditt studentkonto men det var mer än två terminer sedan som du var studieaktiv behöver du sannolikt återaktivera kontot, för support kontakta då Student-IT.

Examination på kurser som givits för sista gången

För kurser som har givits för sista gången erbjuds ett begränsat antal tillfällen att examineras på den nedlagda kursen. För information om examinationstillfällen på nedlagda kurser som tillhörde det tidigare programmet 1OP13, se sidan Omexamination av nedlagda kurser. För andra, senare nedlagda kursplaner, se istället kurswebben för nuvarande kurs med samma namn (men annan kurskod). Länkar hittar du i programöversikten.

Tillträdesregler/ behörighetskrav

Inom programmet finns särskilda behörighetskrav till programmets kurser. Behörighetskraven går att hitta i kursplanerna. I de fall där kraven är kopplade till uppflyttning till högre termin, finns dessa behörighetskrav beskrivna i kursplanen samt nedan.

Det kan även finnas särskilda behörighetskrav inom en termin om en kurs kräver vissa förkunskaper. Även på valbara kurser kan kraven skilja sig jämfört med kraven på övriga kurser under programterminen.

Som tillträdeskrav till kurser på högre termin på optikerprogrammet gäller följande:

För tillträde till kurser i årskurs 2 krävs att 45 hp från årskurs 1 är godkända.
För tillträde till kursen Synundersökningsmetodik 3 på termin 4, krävs därtill godkänt resultat på momentet Kliniskt arbete (4 hp) på kursen Synundersökningsmetodik 1 från termin 3.

För tillträde till kurser i årskurs 3 krävs att 55 hp från årskurs 1 och 45 hp från årskurs 2 är godkända.

Om du befarar att du inte kommer uppfylla villkoren för uppflyttning, kontakta snarast programstudievägledaren, se nedan.

Studievägledning

Studievägledaren har tystnadsplikt och 

 • erbjuder personlig vägledning om utbildningen och studierna
 • svarar på frågor om utbildningen från både antagna och presumtiva studenter
 • handlägger studieuppehåll och återupptag av studier
 • följer upp studieresultat och erbjuder vid behov enskilda studenter hjälp med studieplanering
 • handlägger dispensärenden för tillträde till högre termin
 • kan ge information om studievanor, studiesociala frågor och studieteknik

Kontaktuppgifter till vår programstudievägledare hittar du på sidan Kontaktuppgifter.

Samlad information om stödfunktioner på KI som hjälper dig genom studierna

Central studie- och karriärvägledning på KI

Blanketter

Här hittar du blanketter som rör studieuppehåll, återupptag av studier, tillgodoräknande, undantag från tillträdeskraven mm.

Tillgodoräknande (TG)

Du som är student - det vill säga är antagen och bedriver utbildning vid Karolinska Institutet - har rätt att ansöka om att få tillgodoräkna dig relevant tidigare högskoleutbildning eller så kallad reell kompetens, till exempel yrkeserfarenhet eller studier på lägre nivå.

Olika slags tillgodoräknanden, till exempel efter utbytesstudier

TG på valbar period

Du kan ansöka om TG för hela eller delar av optikerprogrammets valbara period. Underlaget du söker på bedöms då mot programmets mål, du hittar dessa i programmets utbildningsplan. Ansökan lämnas till programhandläggaren, se Kontaktuppgifter. Det kommer att vara programdirektor som bedömer din ansökan.

Om du inte redan har hunnit få ett besked om att du beviljats TG på valbar period, är det viktigt att du ansöker om valbar kurs på samma sätt som vanligt, innan sista ansökningsdatum för valbara kurser. Om valbar period startar utan att du fått din ansökan om TG beviljad, ska du påbörja din valbara kurs i väntan på beslut. Du kan inte räkna med att kunna "hoppa in" på en valbar kurs om din ansökan om TG avslås, utan måste då istället vänta till nästa kurstillfälle (året därefter, om kursen ges då).

TG på en kurs eller del av en kurs

Du kan ansöka om tillgodoräknande på en eller flera enskilda kurser eller kursmoment. Ansökans underlag bedöms då mot målen för kursen/ momentet på KI, dessa hittar du i kursplanen, eller mot målen i utbildningsplanen om det gäller en examensarbeteskurs. Ansökan lämnas till kursadministratören för den kurs du vill slippa läsa, för kontaktuppgifter se respektive kurswebb via länkar på sidan Programöversikt. Det kommer att vara kursens examinator som bedömer din ansökan. Om du ansöker om TG på flera av KI:s kurser, ska du lämna in en komplett ansökan för varje kurs, till respektive kursadministratör.

TG på större del av program

I undantagsfall kan det vara aktuellt att söka TG för större del av program, om din ansökan gäller många av programmets kurser på samma gång. Detta kan vara aktuellt för dig som tidigare är godkänd på flera av kurserna i det nedlagda optikerprogrammet 1OP13, och nu ska läsa det nya programmet 1OP19. Ansökan om TG på större del av program lämnas till programhandläggaren, som vi råder dig att kontakta så tidigt som möjligt för vägledning kring din ansökan, se Kontaktuppgifter. Det kommer att vara programdirektor som bedömer din ansökan.

Obs! att du bara kan ansöka om tillgodoräknande efter att du har blivit antagen till KI:s optikerprogram. Du måste alltså först söka till programmet på vanligt sätt och bli antagen i vanlig konkurrens, innan du kan ansöka om TG baserat på dina tidigare studier.

Vad innebär ett tillgodoräknande för dina studier?

Ett beslut om tillgodoräknande kan påverka din studiesituation på flera sätt, se nedan.

 • Ett positivt beslut om tillgodoräknande innebär för dig som student att du inte ska, men heller inte får, gå den kurs (eller del av kurs) som du har fått tillgodoräknad.
 • Kurserna inom ett program bygger på varandra och ska därför läsas i en viss ordning. Om du beviljas TG på en kurs på optikerprogrammet, får du därför sannolikt ett uppehåll i dina studier under motsvarande tid som du skulle ha läst kursen.
 • Din utbildningsplats på programmet gäller bara för programtillfället som startade när du antogs. Om du skulle beviljas TG på flera terminer så har du därför ingen rätt att ”snabba på” din utbildning genom att börja läsa programmet med en annan studentkull. Endast i mån av plats kan du medges en plats i en annan kull än din egen.
 • Så länge som du inte har fått din ansökan om TG beviljad, är det viktigt att du registrerar dig och deltar i undervisningen på kursen ”som vanligt”, för att behålla din plats på programmet. Om din ansökan om TG avslås har du ingen rätt att börja på kursen senare, utan är hänvisad till nästa gång kursen ges (om ett år) - då du bara medges studieplats i mån av plats. Om du börjat kursen och får ett bifall på din ansökan om TG på kursen, informera kursansvarig lärare om detta.
 • CSN beviljar inte studiemedel för tillgodoräknade kurser.
 • Ett beslut om bifall på en ansökan om tillgodoräknande är ett gynnande myndighetsbeslut, och kan inte "ändras tillbaka". Tänk därför nog innan du ansöker om TG på kurser som ges om flera år - du kan hinna ändra dig och vilja läsa kursen!
 • I resultatintyg från Ladok anges inte betyg för tillgodoräknade kurser.

Hur och när måste du ansöka om TG?

Din ansökan ska hanteras skyndsamt, men det är viktigt att veta att det kan ta upp till två månader efter en komplett ansökan innan du får ett besked. Det är därför mycket viktigt att du lämnar in en komplett ansökan och ansöker om tillgodoräknande i god tid inför kursstart på en kurs som du vill slippa läsa.

Om vi får in din kompletta ansökan så sent att du inte hinner få besked innan kursstart för den kurs som du ansökt om att få slippa läsa, ska du påbörja kursen i väntan på beslut. Om du väljer att inte påbörja kursen i väntan på beslut - och därefter får avslag på din ansökan - kan du inte räkna med att få påbörja kursen efter kursstart utan måste vänta till nästa kurstillfälle (året därefter) - då du bara beviljas studieplats i mån av plats. Om du börjat kursen och får ett bifall på ansökan, informera kursansvarig lärare.

Du ska använda blanketten "Ansökan om tillgodoräknande", se exempel på ifylld blankett nedan.

Exempel på ifylld ansökan om tillgodoräknande

Nedan hittar du en lista över de bilagor som du ska bifoga din ansökan. Läs anvisningarna noga, även stycket om bilagor.

Du skickar enklast din ansökan via e-post.

Ansökningar där uppgifter eller handlingar saknas returneras för komplettering innan ansökan behandlas, alternativt avslås med motiveringen att underlaget är för bristfälligt. En komplett ansökan som inkluderar alla åberopade bilagor underlättar hanteringen och påskyndar handläggningen.

Obligatoriska bilagor med din ansökan - om baserad på högskolestudier

 • Lärosätets resultatintyg/ transcript of records för de studier som du åberopar som grund för TG; för högskolestudier i Sverige gäller Ladoks resultatintyg, för studier vid utländskt universitet gäller motsvarande officiella intyg. Av intyget/ intygen ska det framgå att du godkänts på kursen x, kursens korrekta namn på både originalspråket och engelska, kurskod, kursens omfattning (den enhet som används vid universitetet; hp, ECTS, credits etc), datum för godkänd och eventuellt betyg. Om du har läst vid ett utländskt universitet behöver du ofta komplettera med uppgifter om kursens omfattning i veckor, timmar etc., bifoga gärna schema eller andra handlingar som styrker omfattningen på utbildningen.
 • Kursplan, för den kurs som du har examinerats på. Se till att kursens mål, innehåll, upplägg och litteraturlista framgår av kursplanen, och att du skickar den version av kursplanen som gällde när du (!) läste kursen. Framgår inte det som krävs av kursplanen behöver du komplettera med annat officiellt underlag från kursen för att vi ska ha det underlag som krävs för vår bedömning. Obs! att vi inte tar emot egna sammanställningar i t ex Word med "klipp och klistra" eller skärmdumpar. Vi vill ha varje kursplan som en (1) .pdf och du skaffar den genom ditt universitet, oftast kan du hitta på webben och välja "Skriv ut" i din webbläsare och sedan "Skriv ut som .pdf".
 • Om din ansökan gäller TG efter utbytesstudier ska du bifoga underlag som dokumenterar internationaliseringsansvarigs preliminära godkännande av ditt kursval, innan du påbörjade ditt utbyte.
 • Om du söker TG på en examensarbeteskurs ska du i din ansökan skicka med ett exemplar av ditt examensarbete i fullängd.
 • Ej obligatoriskt, men underlättar ibland för vår bedömning: En kort motivering (max en halv A4-sida) för på vilket sätt som dina studier i ansökan motsvarar målen i den kursplan eller utbildningsplan som du vill få din ansökan bedömd mot.

Obligatoriska bilagor med din ansökan - om baserad på reell kompetens

Information om TG baserat på reell kompetens hittar du i KI:s information till studenter om tillgodoräknande av reell kompetens. Läs noga anvisningarna, och kontakta därefter programhandläggaren för rådgivning.

När du söker TG baserat på reell kompetens ska du skicka in samma ansökningsblankett som i exemplet ovan, och följande bilagor:

Beslut

Förhandsbesked om tillgodoräknande ges inte, och beslut om beviljande av ansökan kan inte återtas.

Du kommer att få beslutet skickat till dig via din e-post när beslutet är fattat. Beslutet dokumenteras också i Ladok.

Avslag på ansökningar om tillgodoräknande kan överklagas. På beslutet finns det anvisningar om överklagande, som ska ske inom tre veckor från det att du tagit del av beslutet.

Frågor och funderingar?

Om du har ytterligare frågor eller funderingar kring tillgodoräknanden kan du vända dig till programmets programhandläggare eller programdirektor, se Kontaktuppgifter.

Examen och diploma

I optikerprogrammets utbildningsplan ser du vilken eller vilka examina som du är berättigad till efter avslutad utbildning.

Efter avslutade studier behöver du ansöka hos KI:s examensenhet om att få ut ditt/ dina examensbevis. Detta gör du själv i Ladok, se instruktioner för detta på KI:s gemensamma sidor.

ECOO:s European Diploma in Optometry

European Council of Optometry and Optics (ECOO) är en europeisk intresseorganisation för optiker och optometrister. Organisationen har bland annat tagit fram en slags kvalitetsmärkning för optikerutbildningar i Europa, där KI:s optikerutbildning har bedömts nå den allra högsta nivån. Därför har du som genomgår KI:s optikerprogram (examen 2008 eller senare) och därefter KI:s magisterprogram i klinisk optometri möjlighet att efter avslutade studier begära en European Diploma in Optometry. Du ansöker om ECOO:s diploma med den portfolio som du tar fram under din utbildning. 

KI är ett av totalt fem lärosäten vars utbildningar på detta sätt blivit ackrediterade av ECOO. Du kommer att få mer information om ECOO:s European Diploma in Optometry under din studietid på framför allt magisterprogrammet i kliniskt optometri.

ÅB
Innehållsgranskare:
Åsa Borglund
2023-09-15