För dig som är student på Optikerprogrammet Programöversikt

Optikerprogrammet är en yrkesutbildning på tre år, bestående av ett antal kurser med både teoretiska och praktiska moment. På denna sida kan du läsa mer om hur optikerprogrammet på just KI är uppbyggt; vilka kurser som ingår och när du kommer att läsa vad.

Vår pedagogiska grundidé

Vi är övertygade om att bäst resultat uppnås om du som ska lära dig något är aktiv och tar ansvar för din egen kunskapsutveckling. Vi tycker också att det är viktigt att du ska kunna visa hur man ska göra – inte bara beskriva. Alla praktiska/ kliniska kurser på programmet följer därför samma mönster:

 1. Inledande måldiskussioner  – vilka är dina och dina kursares mål, hur ser läraren på kursens mål. Samtliga kursplaner har detaljerade målbeskrivningar och ett tydligt samband mellan examination och mål, så läs kursplanen noga.
 2. Lärarledd introduktion till ämnet, föreläsning/ seminarier/ labb/ CASE/ PBL (anpassat efter ämne och lärare)
 3. Studenterna ges tid att studera – förberedelse till de praktiska momenten
 4. Studenterna visar varandra hur man gör – lär varandra (med lärare som stöd)
 5. Studenterna får öva och träna praktiskt (på varandra, standardiserade patienter, ”riktiga” patienter)
 6. Klinisk/ praktisk examination med tydliga mål och bedömningskriterier

Generellt kan sägas om optikerprogrammet på Karolinska Institutet att

 • Undervisningen är patientcentrerad och utgår från viktiga symptom, diagnoser och problem. Basvetenskapliga ämnen och kliniska discipliner är tydliga och integrerade.
 • Yrkesrollen står i fokus genom tidig och omfattande klinisk träning. Basvetenskaplig kunskap och förståelse tillämpas återkommande, och exemplifieras i det kliniska sammanhanget.
 • Genom programmet finns en tydlig progression i lärandet med tydliga samband mellan nivåsatta mål och val av undervisnings- och examinationsformer.
 • Mål för kunskaper, färdigheter och förhållningssätt uppnås genom studentens egen forskningsprocess - egen aktivitet, uthållighet, kritisk granskning och ett undersökande arbetssätt. Problem och frågor ut­gör utgångspunkt för lärandet och det finns tid för reflektion och åter­kopp­ling.
 • Innehållet i utbildningen vilar på vetenskaplig grund och leds av vetenskapligt för­ank­rade lärare. Aktuell forskning integreras i undervisningen, och studenten tränas i att själv söka och förhålla sig till evidensbaserad information och aktuell forskning. Forsk­nings­anknytningen tydliggörs genom examensarbetet.

Optikerprogrammets upplägg

I programöversikten nedan ser du vilka kurser som ska läsas vilken termin. Länkarna i programöversikten leder till kursernas kurswebbar, där du hittar mer information om kursens schema, kursplan (med bland annat kursmål och litteraturlista) och kontaktuppgifter till kursansvarig med flera. Alla kursplaner hittar du också via KI:s kursplanearkiv.

Programöversikten följer programmets utbildningsplan, som är programmets styrdokument. Du läser enligt den utbildningsplan som gällde när du antogs till utbildningen, se längre ner på denna sida.

Optikerprogrammet följer KI:s generella terminstider för utbildningar på grund- och avancerad nivå. Information om start- och slutdatum för respektive kurs hittar du i terminens ramschema.

Ramschema optikerprogrammet VT23, per 221018
Ramschema optikerprogrammet HT23, per 230213
Övergripande ramschema HT22-VT25, per 230213

Programöversikt för studenter antagna HT19 och senare (utbildningsplan 1OP19)

Termin 1

1OP083 Refraktionsmetodik 1 och vetenskapsmetodik (10,5 hp) (ersätter 1OP066)
1OP065 Optik 1 (10,5 hp), ges av KTH
1OP067 Allmän anatomi och fysiologi (9 hp), ges av FyFa och Neuro

Termin 2

1OP069 Refraktionsmetodik 2 (15 hp)
1OP068 Ögats anatomi, fysiologi och sjukdomar 1 (7,5 hp)
1OP070 Optik 2 (4,5 hp), ges av KTH
1OP056 Patologi (3 hp), ges av Onk-Pat

Termin 3

1OP071 Synundersökningsmetodik 1 (12 hp)
1OP072 Ögats anatomi, fysiologi och sjukdomar 2 (7,5 hp)
1OP016 Farmakologi (3 hp), ges av FyFa
1OP073 Synundersökningsmetodik 2 (7,5 hp) (inkl praktik)

Termin 4

1OP074 Synundersökningsmetodik 3 (9 hp)
1OP057 Mikrobiologi (3 hp), ges av MTC
1OP075 Kontaktologi 1 (4,5 hp)
1OP076 Optometrisk klinik 1 (7,5 hp)
1OP077 Arbetsplatsoptometri (6 hp) (obs! att detta är en annan version av kursen än den som studenter på 1OP13 läste)

Termin 5

1OP026 Statistik och vetenskapsmetodik (3 hp)
1OP079 Optometrisk klinik 2 (4,5 hp)
1OP081 Kontaktologi 2 (7,5 av totalt 15 hp)
1OP049 Examensarbete i optometri (7,5 av totalt 15 hp)
Valbara kurser (7,5 hp)

Termin 6

1OP081 Kontaktologi 2 (7,5 av totalt 15 hp)
1OP049 Examensarbete i optometri (7,5 av totalt 15 hp)
1OP082 Optometrisk klinik 3 (12 hp)
1OP084 Synsvagsteknik (3 hp)

Programöversikt för studenter antagna HT13 till och med HT18 (utbildningsplan 1OP13)

Obs! att utbildningsplan 1OP13 och de flesta tillhörande kurser är nedlagda. Perioden då man kunde ta igen eventuella rester på nedlagda kurser har löpt ut. Läs mer på sidan Omexamination av nedlagda kurser. Alla kursplaner hittar du i KI:s kursplanearkiv. Vilken kurskod (version av kursplanen) som gäller för dig ser du i Ladok. 

Termin 1

Grundläggande optometri 1 (9 hp)
Geometrisk optik (7,5 hp), gavs av KTH
Fysikalisk optik (4,5 hp), gavs av KTH
Allmän anatomi (4,5 hp), gavs av Neuro
Allmän fysiologi (4,5 hp), gavs av FyFa

Termin 2

Ögats anatomi, fysiologi och sjukdomar 1 (7,5 hp)
Grundläggande optometri 2 (10,5 hp)
Avbildningskvalité (6 hp), gavs av KTH
Mikrobiologi (3 hp), ges av MTC
Patologi (3 hp), ges av Onk-Pat

Termin 3

Optometrisk refraktion 1 (12 hp)
Ögats anatomi, fysiologi & sjukdomar 2 (7,5 hp)
Farmakologi (3 hp), ges av FyFa
Ögats optik (7,5 hp), gavs av KTH

Termin 4

Perception (4,5 hp)
Optometrisk refraktion 2 (6 hp)
Instrumentoptik (3 hp), gavs av KTH
Kontaktlinser och kemi (4,5 hp)
Klinisk optometri 1 (7,5 hp)
Synsvagsteknik (4,5 hp)
 
Termin 5

Statistik och vetenskapsmetodik (3 hp)
Examensarbete i optometri (10,5 av totalt 15 hp)
Klinisk optometri 2 (6 hp)
Kontaktlinser (10,5 av totalt 15 hp)

Termin 6

Kontaktlinser (4,5 av totalt 15 hp)
Examensarbete i optometri (4,5 av totalt 15 hp)
Klinisk optometri 3 (7,5 hp)
Arbetsplatsoptometri (6 hp)
Valbara kurser (7,5 hp)

Utbildningsplan

Utbildningsplanen är programmets styrdokument och innehåller de övergripande lärandemålen för programmet, innehåll och upplägg. Du läser enligt den utbildningsplan som gällde när du antogs till utbildningen.

Återkoppling och utveckling av KI:s optikerprogram

Programmet och dess kurser utvecklas ständigt, som en del i KI:s löpande kvalitetsarbete. För information om vad tidigare studenter tyckt om sin utbildning, och hur du själv kan vara med och påverka, se sidan Programmets organisation och kursvärderingar på respektive kurswebb.

ÅB
2023-03-22
Åsa Borglund