För dig som är student på Logopedprogrammet Utbytesstudier logopedprogrammet

Som student vid Karolinska Institutet har du många möjligheter till studier och praktik utomlands. På den här sidan kan du läsa mer om de möjligheter som står till buds vid logopedprogrammet.

Nicolas Raymond, se more images from Nicolas Raymond on http://freestock.ca/flags_maps_g80-world_map__abstract_acrylic_p2970.html

Vid Enheten för logopedi bedrivs olika aktiviteter för att ge möjligheter till samarbete och ökad förståelse mellan länder och för att förbereda för en global arbetsmarknad, både inom forskning och utbildning. En del av internationaliseringsarbetet består av utbyte av studenter, lärare och forskare mellan universitet som det slutits avtal med. Du kan därför få möjlighet att lära känna en student eller ta del av undervisning från lärare från ett av utbildningens partneruniversitet utan att åka på utbyte, då avtalen också ger partneruniversiteten möjlighet att skicka sina studenter och lärare på utbyte vid KI. Enheten för logopedi har samarbetsavtal med University of Copenhagen i Danmark, University of Illinois at Urbana-Champaign i USA, Seton Hall i USA, University of Sao Paulo i Brasilien, Hanze University i Groningen samt Fonty's University, Eindhoven i Nederländerna.

Att studera utomlands innebär inte bara att förkovra sig akademiskt utan det ger också insikter och erfarenheter du kommer att ha nytta av i ditt framtida liv, både i yrkeslivet och privat. Du kommer också att få vänner för livet och många andra intressanta kontakter. Funderar du på att åka utomlands är det viktigt att du tänker igenom hur du tacklar oförutsedda händelser. En utbytesstudent behöver vara utrustad med en stor portion flexibilitet och initiativförmåga.

Under läsåret brukar 1-2 seminarier anordnas för studenter och lärare med internationaliseringstema. Detta är ett sätt att fånga upp de erfarenheter som finns bland studenter och lärare av att studera eller undervisa utomlands. Vid några tillfällen inbjuds även en gästföreläsare att tala om ett tema med anknytning till internationalisering. Aktiviteter kan också genomföras på distans med studenter och lärare från något av våra partneruniversitet.

Internationaliseringsansvarig vid Logopedprogrammet:

Ellika Schalling 

Docent, lektor, logoped

Telefon:08-524 889 12

E-post: ellika.schalling@ki.se

SLP-IN Summer School

SLP-IN Summer School är en internationell intensivkurs för logopedstudenter. Kursen har utvecklats i ett internationellt nätverk som tidigare varit EU-finansierat men som sedan 2011 är frikopplat EU. Studenter som har läst i minst 2 år på logopedprogrammet välkomnas att söka sommarkursen som innebär en möjlighet att träffa studenter och lärare i logopedi från 19 olika universitet i Europa, Amerika och Asien. Innehållet i kursen är föreläsningar och mer praktiskt orienterade workshops i olika logopediska ämnen, variationen är mycket bred. Eftersom kursen bara omfattar en vecka ger den inte underlag för tillgodoräknande på Logopedprogrammet.

År 2020 är SLP-IN Summer School tyvärr inställd p g a Corona-pandemin.

År 2021 ges kursen vid Åbo Universitet, Finland (Turun Yliposto).

Ansökan: Ansökan görs enligt särskilt förfarande slutat av 2020 eller början av 2021 (mer information kommer, deadline inte fastställd ännu).

Partneruniversitet

University of Illinois, Urbana Champaign, USA

INK-avtal

Utbytesstudier på termin 6 (sommartermin juni-augusti). Datum meddelas senare inför 2021

Kurser man kan läsa vi utbyte på University of Illinois:

  • Required: SHS475 Beginning practicum in SHS (2hrs)
  • Required: SHS 575 School SLP clinical methods (2 hrs)
  • Elective: SHS 390 Individual Study (2 hrs) eller SHS 291 Research Lab Experience (2 hrs)
  • Elective: SHS 514  Motor Speech Disorders (4 hrs)

Kurs katalog

Information about exchange studies

Dates and deadlines:

Info från Illinois om visum

Seton Hall University, New Jersey, USA 

INK-avtal

Utbytestermin på termin 7 - hösttermin

 Deadline för ansökan till utbytesstudier   - Meddelas senare inför 2021

Kurser man läser hos Seton Hall University

  • Clinical practicum - med fokus på barn med tal- och språkstörning med placering i skolmiljö

Universitetets hemsida

Info från Seton Hall om visum

Visum USA

SEVIS

Information om J-1 visum

 

University of Copenhagen, Danmark

Erasmus avtal

Utbytestermin på termin 6

Deadline Ansökan till Köpenhamn - 1 oktober

Kurser på engelska på University of Copenhagen:

Hemsida med information för inresande utbyte studenter

Du kan åka på utbyte tidigast under termin 6. Utbytet omfattar minst 3 månader och genomförs inom ramen för det EU-finansierade Erasmusprogrammet.

Nästa Erasmusutbyte till Köpenhamn är möjligt att genomföra vårterminen 2021.  Kontakta Internationella handläggaren eller prata med internationellt ansvariga lärare för mer information.

Erasmusstipendium

Studenter som åker på utbyte till Köpenhamn får ett Erasmusstipendium (f.n. 9 000kr) som ska täcka en del av kostnaderna. Som utbytesstudent betalar du inga terminsavgifter vid värduniversitetet, men det kan förekomma andra avgifter som t.ex. kåravgift eller kostnader för bostad och resa. Utöver stipendiet kan du söka CSN för utlandsstudier.

University of Sao Paulo, Brasilien

Ink-avtal

Utbytesstudier på termin 7

Två studenter som fullgjort termin 6 på Logopedprogrammet har möjlighet att genomföra utbytesstudier vid University of Sao Paulo (Bauru) under höstterminen (T7).  Utbytet omfattar ca 5 veckor, runt v 40-44. Studenterna läser under denna period två kurser på avancerad nivå (inom områden där man har speciellt hög kompetens vid USP, Bauru):

Multidisciplinary rehabilitation of orofacial clefts (3 credits)

Upper airways and orofacial clefts (3 credits)

Kurserna får efter utbytet tillgodoräknas som valbar kurs 7,5 hp vid Logopedprogrammet KI .

Deadline för ansökan till utbytesstudier   - Meddelas senare inför 2021

Information om utbyte på USP - Exchange studies

Visum

Man söker för en TEMPORARY VISA TYPE IV (VITEM IV)

För mera information om visum  Brasiliens ambassaden i Stockholm. Du kan även läsa mer om du studentvisum i Brasilien här. 

Ansökan och följande dokument:

  • Letter of acceptance from a Brazilian university providing the name of the course and the period of study, duly recognized by a notary public in Brazil (“Cartório”)
  • Letter from the Swedish university confirming the student’s enrollment at this university and the interchange program the student has been admitted to
  • Proof of finance: scholarship, CSN or adequate private financial resources for his/her maintenance in Brazil. It is illegal for the holder of a student visa to work in Brazil
  • Certificate of Non-Criminal Record issued by the “Rikspolisstyrelsen” to be obtained at www.polisen.se – "registerutdrag ur belastningsregistret för utlandsändamål " within 90 days from delivered at the consulate
  • Health Insurance for the time spent in Brazil.

Försäkring

För studier i ett annat land inom EU/EES-området har du rätt till sjukvård på samma villkor som landets invånare. För att detta ska gälla måste du ha med dig det europeiska sjukförsäkringskortet som du kan beställa kostnadsfritt från Försäkringskassan. Det är detta kort som gäller i första hand när du uppsöker vård i det aktuella landet.
Försäkringskassan

KI har en samlingsförsäkring hos Kammarkollegiet (Student UT) som gäller för alla KI-studenter som studerar utomlands inom ramen för ett utbytesavtal. Försäkringen gäller dygnet runt i utbildningslandet så länge studierna eller praktiken bedrivs, i utbildningslandet två veckor före och efter denna tid samt under direkt resa mellan utbildningslandet och hemorten eller utbildningsorten i Sverige. Observera att du alltså inte är försäkrad vid resor utanför utbildningslandet, eller om du stannar kvar i landet mer än två veckor efter utbildningstiden! Bevis på försäkring får du från den internationella studenthandläggaren innan avresa.
Kammarkollegiet

Ekonomi

Om du antas till utbytesstudier får du också ett resebidrag/stipendium från KI innan avresa, under förutsättning att du inte har erhållit resebidrag inom ramen för samma utbytesprogram tidigare. För läsåret 2021/2022 INK-bidraget 4.500 kr för 5 veckor (därefter 500 kr/vecka upp till 8.000 kr).  Ansökan om dessa resebidrag/stipendier görs till den internationella studenthandläggaren på särskild blankett.

Ansökan

Ansökan fylls i på datorn och skickas online samt i utskriven version. Det är därför viktigt att du har tillgång till en skrivare när du fyller i din ansökan. Skriv ut ansökan innan du registrerar den, skriv under och sätt på ett foto på dig själv och bifoga följande dokument och skicka den kompletta ansökan som en PDF dokument via email till Internationell handläggare, christian.todoran@ki.se senast 10 februari 2021.

Ansökan ska innehålla:

Ansökningsblankett - Ansökan fylls i på datorn och skickas online samt i utskriven version. Det är därför viktigt att du har tillgång till en skrivare när du fyller i din ansökan. Skriv ut ansökan innan du registrerar den, skriv under och sätt på ett foto på dig själv och bifoga följande dokument.
Studiemeritförteckning - ett registerutdrag ur Ladok. Hämtas på Lyktan eller via Ladok på webb.
Motiveringsbrev - på engelska, max en A4-sida. Motiveringsbrevet är en viktig del av din ansökan och bör därför vara välskrivet. Presentera dig själv kort i inledningen och tänk sedan på att brevet ska handla om varför du vill åka på utbyte. Erfarenheter och specialintressen som tas upp i brevet ska ha relevans för ansökan.

Ansökan med bilagor lämnas eller skickas till den internationella studenthandläggaren som orginal handlingar.

Ansökningsblankett 2021/2022

OBS: använd din KI mejladress när du fyller i din ansökan.

Den elektroniska ansökan består av följande steg:

Ansökningsblankett Titta igenom blanketten innan du börjar. Läs alla hjälptexter noga. Fyll i uppgifterna. Du kan ändra, radera, hoppa och fixa hur du vill i denna fas, men du kan inte spara ner en kopia av din ansökan för att fortsätta vid ett senare tillfälle. När du har fyllt i alla uppgifter ska du göra en sammanställning av din ansökan genom att klicka på "Visa sammanställning" sist i blanketten.

Sammanställning Titta igenom sammanställningen och kolla att allt är korrekt. Du kan stänga sammanställningsfönstret, gå tillbaka till blanketten och ändra hur många gånger som helst. Klicka på "Visa sammanställning" på nytt efter varje ändring. Först när du är nöjd med ansökan/sammanställningen går du vidare till nästa steg.

Skriv ut sammanställningen (särskild knapp sist i sammanställningen). Notera att du ska skriva ut sammanställningen innan du registrerar den elektroniskt.

Registrera ansökan/sammanställningen elektroniskt (särskild knapp sist i sammanställningen). Det är först i detta steg som dina uppgifter registreras i databasen. Fram till detta moment kan du jobba helt fritt, ändra, hoppa mellan blankett och sammanställning etc. När du registrerat din ansökan kan du inte längre ändra uppgifterna.

Kvittens Du får omgående (på datorn) en kvittens på att din ansökan är registrerad samt ett registreringsnummer. Skriv upp registreringsnumret eller skriv ut kvittensen.

Pappersutskriften av din ansökan ska du sen skicka eller lämna till den internationella studenthandläggaren tillsammans med de tre bilagorna och ett foto på dig själv. Obs! Du ska skicka/lämna in ansökan i original eller som vidimerad kopia inklusive bilagor. Deadline för ansökan för Ht 21 samt Vt 22 är den 10 ferbuari 2021. Fullständig ansökan med bilagor mailas till Christian Todoran, christian.todoran@ki.se

Urval och nominering

Följande urvalsregler gäller för utbytesstudier inom logopedprogrammet.

Urvalskriterier

Ansökningarna rangordnas utifrån en bedömning av följande kriterier:

Välskrivet motiveringsbrev

Studieresultat/antal godkända kurser på programmet

Främjande arbete för KI:s utbildningar - Ideellt arbete vid sidan av studierna för att främja KI:s utbildningar, t.ex. inom studentkåren eller som studentrepresentant i något KI-organ.

Nominering

Så snart beslut är fattat meddelas du om du blivit nominerad till utbytesstudier och får då ytterligare information och instruktioner från den internationella studenthandläggaren.

När du har blivit nominerad till en utbytesplats ska du göra en ansökan till värduniversitetet. Det är viktigt att du vet att du inte i något fall är antagen till utbytesstudier innan du har fått definitivt besked från det värduniversitetet!

 

Global Hälsa

Du har möjlighet att gå på den programöverskridande valbara kursen Global Hälsa vid KI under termin 7. Kursen består av ca tre veckors teoretiska heltidsstudier vid KI om folkhälsofrågor och sedan två veckors fältstudier utomlands. Ansökan lämnas in under termin 6.

Minor Field Studies

Minor Field Studies (MFS) är ett Sidafinansierat stipendium för fältstudier. Du kan söka stipendiet om du vill samla in material i ett utvecklingsland till en uppsats eller ett examensarbete för en kandidat-, magister- eller masterexamen. Syftet med MFS är att du ska ha möjlighet att lära dig mer om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor och att främja internationalisering.

Praktik inom Erasmus+

Som student vid KI kan du söka Erasmus+ praktikstipendium för att göra examensarbete eller praktik på ett företag, en organisation eller ett annat lärosäte i ett EU/EES/anslutarland inom ramen för din utbildning vid KI. Erfarenhet av arbetslivet inom ditt studieområde är berikande såväl för dina studier som för ditt framtida yrkesliv.

Så här går det till när du vill åka på utbytesstudier:

1. Du ansöker elektroniskt om att bli nominerad till att söka plats vid ett partneruniversitet. Länk till ansökningsformulär och instruktioner läggs på programwebben ett par veckor innan sista ansökningsdag.

2. Nominering till utbytesplatser beslutas av internationaliseringsansvarig, baserat på ett nomineringsförfarande där sökandes ansökan bedöms anonymt av en grupp bestående av lärar- och studentrepresentanter.

3. Nominerade studenter ansöker till partneruniversitet. Vilka kurser man söker bestäms i samråd med ansvarig lärare på KI.

4. Partneruniversitetet antar eller avslår ansökan. Kom ihåg att det alltid är partneruniversitetet som bestämmer om du är antagen eller inte.

5. Förutom det stipendium som hör till utbytet kan du behålla dina studiemedel under ditt utbyte, du får också en försäkring via KI.

6. Om du följer den överenskomna studieplanen och har intyg med dig hem på de kurser du följt vid partneruniversitetet kan dina studier tillgodoräknas när du kommer hem.

Resebidrag och stipendium

Som utbytesstudent vid partneruniversitet med avtal betalar du inga terminsavgifter vid värduniversitetet, men det kan förekomma andra avgifter som t.ex. kåravgift eller kostnader för bostad och resa. Studenter som åker på utbyte till Danmark gör det genom utbytesprogrammet Erasmus+- och får ett Erasmusstipendium som ska täcka en del av kostnaderna. Om du antas till utbytesstudier via INK-avtal (gäller utbyte till USA och Brasilien) får du också ett resebidrag från KI innan avresa. Detta under förutsättning att du inte har erhållit resebidrag inom ramen för samma utbytesprogram tidigare. Utöver stipendium eller resebidrag kan du söka studiemedel från CSN för utlandsstudier.

Utbytesprogram vid KI: Erasmus+ och INK-avtal

Extra resebidrag för tågresa

Inför läsåret 19/20 och 20/21 finns en möjlighet för dig som ska resa på Erasmusutbyte att ansöka om ett extra resebidrag à 2000 SEK (om resan kostar mindre än 2000 SEK får du ersättning för det exakta beloppet), som ska användas för att resa med tåg till eller ifrån din Erasmusdestination. Bidraget kan t ex användas för att delbetala ett Interrailkort.

Utbyte på egen hand

Det finns också möjlighet att studera utomlands på egen hand, som s.k. ”free mover”. Det innebär att du själv ordnar med studierna och resan. Då finns inte möjlighet till stöd från KI att hitta bostad, resebidrag, försäkringar, garanterad kursplats m.m. Du tar studieuppehåll från KI under din utlandsstudieperiod. Det är viktigt att diskutera planering av studierna tillsammans med kursansvariga vid KI innan resan så det inte blir problem med tillgodoräknanden senare.

Studera utomlands på egen hand

Mer information

För funderingar, kontakta internationaliseringsansvarig Ellika Schalling (när det gäller utbildningsfrågor) eller den internationella studenthandläggaren (när det gäller ansökan och allmänna frågor om utbytesstudier). Läs gärna den generella informationen om utlandsstudier på ki.se för att ta reda på mer.

Information om att studera utomlands vid KI

Internationell studenthandläggare

Christian Todoran

Ansvarar för utbytesstudenter på Arbetsterapeutprogrammet, Audionomprogrammet, Fysioterapiprogrammet, Logopedprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet och Specialistsjuksköterskeprogrammen.

 

Christian Todoran

Handläggare
UF Universitetsförvaltningen

Dokument