För studenter på kursen Sjukdomars patofysiologi och prevention (7,5 hp) kurskod 1SJ035

Kursen är en valbar kurs på sjuksköterskeprogrammet och vänder sig till dig som önskar fördjupa dina kunskaper inom medicinska ämnen, med fokus på prevention. Du får en ökad förståelse för hur några av våra vanligaste folksjukdomar och infektionssjukdomar kan förebyggas.

Kursplan

Kursinformation
 

Det finns ett klart samband mellan våra levnadsvanor och risker att utveckla de vanligaste folksjukdomarna såsom hjärt-kärlsjukdom, typ 2 diabetes, fetma och vissa cancersjukdomar.
Vi kommer att titta närmare på hur förebyggande åtgärder, i form av ändrade levnadsvanor, kan påverka dessa risker.

Ett annat område som behandlas under kursen är infektionsimmunologi och infektionsförebyggande arbete. Smittspridning förändras med ändrade levnadsvanor, och trots hög levnadsstandard, god hygien och vaccinationer, är smittsamma sjukdomar fortfarande ett reellt hot mot folkhälsan.

Under kursens gång tränas du i att identifiera individuella riskfaktorer för att kunna ge konkreta evidensbaserade råd. Du får även en ökad förståelse av innebörden av primär och sekundär prevention för såväl smittsamma- som icke smittsamma sjukdomar.

Du kommer också att göra ett studiebesök på obduktionsavdelning för att få förståelse om varför obduktioner utförs och vad det innebär.
Efter besöket erbjuds du en möjlighet att närvara vid en obduktion. 

 

Kursens innehåll:
- Kosten och den fysiska aktivitetens roll för god hälsa och viktkontroll
- Cancerprevention
- Infektionsförebyggande arbete i samhället och i hälso- och sjukvården, infektionsimmunologi och immunbrister.

Kursupplägg:
Kursen ges under fem veckor med fem kursträffar bestående av föreläsningar, laborationer, seminarie och workshop. Utöver dessa träffar tillkommer ett frivilligt tillfälle där du har möjlighet att delta vid en obduktion med efterföljande reflektion och diskussion.

Mellan träffarna jobbar du självständigt och i grupp med problembaserade uppgifter på kurswebben. Ni ska även gruppvis bygga en webbaserad sida, där ni presenterar era arbeten för varandra.

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. 

 

Välkomstinformation

Kursen börjar den 29/4 med en kursintroduktion i zoom  kl 09.00 
https://ki-se.zoom.us/j/65905216987Links to an external site.

Varmt välkommen till kursen!

 

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av utbildningsstyrelsen

Kontaktuppgifter

Profile image

Annica Lindkvist

Kursansvarig
MW
Innehållsgranskare:
Mona Wahlström
2024-04-18