För studenter på kursen Vårdandets grunder i hälsa och ohälsa, 24 hp, Distans kurskod 1SJ021

Kursens övergripande mål är att studenten ska förvärva och vidareutveckla kunskaper i sjuksköterskans kärnkompetenser, evidensbaserad omvårdnad, samt teorier och begrepp i huvudområdet omvårdnad, för att kunna identifiera, bedöma, planera och tillgodose personens omvårdnadsbehov i hälsa och ohälsa. Vidare ska studenten i mötet med patient och närstående reflektera över etiska frågeställningar, delaktighet, teknikens innebörder samt lika villkor.

Kursplan

Inför kursstart

Nästa kursstart: VT24, schema publiceras senast två veckor innan kursstart. Se nedan.

 

Som förberedelse inför kursstarten råder vi dig att läsa igenom kursplan, schemat för den första kursen samt beställa kurslitteratur. Ta även del av information från programwebben för sjuksköterskeprogrammet. Vid kursstart får du tillgång till utbildningsplattformen Canvas.

Kursens moment integreras under arbetsformer som syftar till att understödja studentens självstyrda och kollaborativa lärande och till att träna ett vetenskapligt förhållningssätt vilket sker genom aktivt kunskapssökande, problemlösning och kritisk reflektion.

Distanskursens pedagogiska upplägg fortskrider som tidigare, med bl.a. onlinemötesrummet Zoom. Förutom verksamhetsförlagd utbildning och fältstudier, begränsas undervisningen på campus till att gälla färdighetsträning och färdighetsexamination på Kliniskt Träningscentrum (KTC) som anpassas till aktuella rekommendationer på grund av pågående pandemi.

De arbetsformer som används är föreläsningar, seminarier, arbete i grupp, workshops, litteraturstudier, fältstudier och arbete med den egna studentportföljen. Majoriteten av momenten i kursen är obligatoriska och examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

 

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen. Registreringen öppnar två veckor innan kursstart och stänger på kursstartsdagen. Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Mer information om webbregistrering.


Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör.

Ramschema HT23 - Kursöversikt

Schema

Se länk till schema i TimeEdit nedan.

 

Tentamensinformation

Anmälan till salstentamen via Ladok är obligatorisk och måste göras inom anmälningsperioden för att du ska vara garanterad en skrivplats.

Mer information om salstentamen samt kommande omtentamenstillfällen hittar du via följande länk: Tentamensinformation

Övriga frågor gällande omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

 

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursvärdering och kursanalys

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Avdelningen för omvårdnad

Profile image

Anette Forss

Examinator
852483827
Profile image

Patrice Anderberg

Kursansvarig

Christine Carlstedt

Studievägledare
Profile image

Therese Svanberg

Utbildningssamordnare

Camilla Kristina Persson

Utbildningsadministratör
852483600

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en vecka före kursstart kommer du få en e-postinbjudan till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

AF
Innehållsgranskare:
Camilla Persson
2024-01-29