För studenter på kursen Vårdandets grunder i hälsa och ohälsa, 24 hp, Distans kurskod 1SJ021

Kursens övergripande mål är att studenten ska förvärva och vidareutveckla kunskaper i sjuksköterskans kärnkompetenser, evidensbaserad omvårdnad, samt teorier och begrepp i huvudområdet omvårdnad, för att kunna identifiera, bedöma, planera och tillgodose personens omvårdnadsbehov i hälsa och ohälsa. Vidare ska studenten i mötet med patient och närstående reflektera över etiska frågeställningar, delaktighet, teknikens innebörder samt lika villkor.

Kursplan

Inför kursstart

Kursen börjar måndag 14 februari klockan 09.00-09.45 med en kort kursövergripande gemensam introduktion via Zoom för distans- och campusprogrammet. Klockan 10.00 startar därefter kursens första moment, Moment 1: Grundläggande hygien, mikrobiologi och immunologi, se schema längre ned på sidan.

 

Som förberedelse inför kursstarten råder vi dig att läsa igenom kursplan, schemat för den första kursen samt beställa kurslitteratur. Ta även del av information från programwebben för sjuksköterskeprogrammet. Vid kursstart får du tillgång till utbildningsplattformen Canvas.

Kursens moment integreras under arbetsformer som syftar till att understödja studentens självstyrda och kollaborativa lärande och till att träna ett vetenskapligt förhållningssätt vilket sker genom aktivt kunskapssökande, problemlösning och kritisk reflektion.

Distanskursens pedagogiska upplägg fortskrider som tidigare, med bl.a. onlinemötesrummet Zoom. Förutom verksamhetsförlagd utbildning och fältstudier, begränsas undervisningen på campus till att gälla färdighetsträning och färdighetsexamination på Kliniskt Träningscentrum (KTC) som anpassas till aktuella rekommendationer på grund av pågående pandemi.

De arbetsformer som används är föreläsningar, seminarier, arbete i grupp, workshops, litteraturstudier, fältstudier och arbete med den egna studentportföljen. Majoriteten av momenten i kursen är obligatoriska och examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

 

Covid-19

Läs mer på KIs informationsida till studenter om undervisning med anledning av corona.

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen. Registreringen öppnar en vecka innan kursstart och stänger två dagar efter kursstartsdagen. Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Mer information om webbregistrering.


Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör.

Scheman 1SJ021 Distans, V22

Kursvärdering och kursanalys

Kontaktuppgifter

Cecilia Moberg

Examinator

Karin Mattsson

Kursansvarig

Mandy Valgelata

Utbildningssamordnare

Linda Schöldberg

Utbildningsadministratör

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en vecka före kursstart kommer du få en e-postinbjudan till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.