Hur gör du, som student, en anmälan ?

Hur du gör en anmälan beror på vilket ärende det är, t.ex. om du vill överklaga ett beslut eller om du vill få ett betyg omprövat. Det kan också vara en anmälan om en olycka/incident. Här får du information om vad en anmälan bör innehålla och vem du ska lämna den till.

Anmälan

En anmälan bör vara skriftlig och innehålla

  • Vem eller vad anmälan riktar sig mot
  • En kort beskrivning av händelsen/ärendet och vad anmälaren vill att KI ska göra.
  • När händelsen/ärendet inträffade.
  • Eventuellt diarienummer, vilken kurs det avser eller annat som kan identifiera händelsen/ärendet.
  • Anmälarens namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
  • Kopior av handlingar som är av betydelse för händelsen/ärendet.

Var ska anmälan skickas/lämnas?

Anmälan kan skickas in med post, mail eller på annat sätt, t.ex. via incidentrapporteringssystemet. Om en anmälan inte är fullständig kommer kompletteringar att begäras in.

Studie-/arbetsmiljöhändelser, säkerhet och anonyma anmälningar 

Dessa bör anmälas via incidentrapporteringssystemet

Omprövning av beslut

Dessa skickas direkt till den som fattat beslutet.

Överklaganden

Dessa skickas till Registrator enligt anvisningar på beslutet.

Är du tveksam var du ska skicka/lämna in din anmälan skickar du den till:

Karolinska Institutet
Registrator
171 77 Stockholm

registrator@ki.se 

Att tänka på när du gör en anmälan

Allmänna handlingar

Anmälningar och handlingar till anmälan blir allmänna handlingar när de inkommer till Karolinska Institutet. Det innebär att vem som helst kan begära ut handlingarna om de inte skyddas av offentlighets- och sekretesslagen.

Läs mer om allmänna handlingar

Anonyma anmälningar

Anonyma anmälningar utreds inte alltid, då identiteten på den som har anmält händelsen inte går att hemlighålla om utredningen genomförs.

Frida Engman
2023-11-16