För studenter på kursen Examensarbete i optometri (15 hp) kurskod 1OP088

Kursen syftar till att studenten självständigt genomför ett vetenskapligt arbete och utvecklar ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Kursen stimulerar till fördjupning inom huvudområdet optometri som forskningsområde samt i relation till examensmålen för yrkes- och kandidatexamen.

Kursplan

Information

Denna kurs ges på optikerprogrammets termin 5 (7,5 hp)  och termin 6 (7,5 hp).

Studien kan genomföras och uppsatsen författas enskilt eller tillsammans med kurskamrat. Läs mer i kursplanen.

Registrera dig på kurser i Ladok

Inför varje ny kursstart ska du alltid själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa. Denna kurs löper över två terminer och du ska registrera dig en gång per termin; först på termin 5 och sedan på termin 6.

Registreringen till kursen är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, du ser dessa datum i Ladok.

Schema

HT24 Termin 5 schema för grupper A & B 
HT24 Termin 5 schema för grupper C & D

Examination med annan kull än din egen

För att examineras med en senare kull än din egen, kontakta kursansvarig. 

Omexamination på kursversion 1OP049 - deadline VT25

Denna kurs gavs med kurskod 1OP049 sista gång med start HT23, och ersätts från och med HT24 av kursversionen med kurskod 1OP088. Studenter med rest på kursversion 1OP049 erbjuds att omexamineras i samband med examinationstillfällen på den nya kursversionen 1OP088, till och med VT25. Från och med HT25 examineras alla studenter enligt vid tidpunkten gällande kursplan.

Länk till kursplan 1OP049

Kursvärdering

HT20-VT21 Kursvärdering

Behöver du stöd med dina studier? 

Här kan du få hjälp

Kontaktuppgifter

Profile image

Abinaya Priya Venkataraman

Examinator och kursansvarig
Profile image

Alberto Dominguez Vicent

Examinator och kursansvarig

Jaana Johansson

Administratör

Kursutvärdering

AP
Innehållsgranskare:
Jaana Johansson
2024-05-07