För dig som är student på Sjuksköterske­programmet Aktuellt på programmet

Aktuell information på Sjuksköterskeprogrammet

Till dig som tar examen VT21

Välkommen till Sjuksköterskeprogrammets broschutdelning.

Broschen skickas hem till den adress som är angiven i Ladok. Önskar du få din brosch till annan adress vänligen meddela anette.stalbalk@ki.se senast den 31 maj.

#metoo – stöd för dig som är student

Karolinska Institutet (KI) ska vara ett inkluderande universitet med ett gott arbets- och studieklimat, fritt från diskriminering, trakasserier, och övrig kränkande särbehandling. Studieklimatet ska präglas av ömsesidig respekt mellan medarbetare och studenter. Diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling är ett allvarligt hot mot hälsa, välbefinnande, studieglädje och möjligheter till framgång. Sådana beteenden kan aldrig accepteras och KI arbetar därför med aktiva åtgärder som innebär ett förebyggande arbete och som främjar en god studiemiljö.
Information till dig som är student och har utsatts för, eller har uppmärksammat sexuella trakasserier eller övrig kränkande särbehandling på Karolinska Institutet hittar du på: http://ki.se/utbildning/metoo-kampanjen-har-finns-stod-for-dig-som-ar-s…

#metoo – Support for KI-students
Karolinska Institutet (KI) is an inclusive university with a good work- and study climate, free of discrimination, harassment, and other offensive discrimination. The study climate should be characterized by mutual respect between employees and students. Discrimination, harassment and other offensive treatment is a serious threat to health, well-being, study pleasure and opportunities for success. Such behaviour can never be accepted, and therefore KI works with active measures that involves preventive work and promote a good study environment
Information for you who has been exposed to, or has noted, sexual harassment or other offensive treatment at Karolinska Institutet can be found at: http://ki.se/en/education/metoo-campaign-support-for-ki-students

Efter genomfört utbildningsprogram är examensfordringarna för såväl sjuksköterskeexamen som kandidatexamen i omvårdnad uppfyllda. Du ansöker själv om både din yrkes- resp medicine kandidatexamen vid Karolinska Institutet, läs mer om hur du går till väga och vilken blankett som krävs.