För studenter på kursen Sjuksköterskans profession och omvårdnad, 16,5 hp- CAMPUS kurskod 1SJ010

På kurswebben för 1SJ010 campus hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar.

Kursen Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap ligger som första kurs i din sjuksköterskeutbildning och är i huvudsak teoretisk med en veckas fältstudier. Kursen består av tre moment:

Forskningsmetodik (3 hp)
Sjuksköterskeprofessionen (4,5 hp)
Omvårdnadsvetenskap (9 hp)

Kursplan

Fältstudievecka:

Information och intyg 

Interprofessionell utbildning och lärande 19/10-21

 

Inför kursstart

Välkommen till Sjuksköterskeprogrammet KI Campus Flemingsberg och första kursen ”Sjuksköterskans professionen och omvårdnad som vetenskap” 1SJ010

Kursstart HT21: V35

 

Deltagande under program- och kursstartsveckan är obligatoriskt för att kunna introduceras till tre års heltidsstudier på sjuksköterskeprogrammet campus och den första kursen. Som förberedelse inför kursstarten råder vi dig att läsa igenom kursplan, schemat för den första kursen samt beställa kurslitteratur. Ta även del av information från programwebben för sjuksköterskeprogrammet. Vid kursstart får du tillgång till utbildningsplattformen "canvas". 

 

Kursens moment integreras under arbetsformer som syftar till att understödja studentens självstyrda och kollaborativa lärande och till att träna ett vetenskapligt förhållningssätt vilket sker genom aktivt kunskapssökande, problemlösning och kritisk reflektion.


Kursen kommer till en början ske via distansundervisning via onlinemötesrummet, Zoom, det första planerade mötet på campus den 7/10-21. 

De arbetsformer som används är föreläsningar, seminarier/webbinarier, arbete i grupp, workshops, litteraturstudier och fältstudier. Deltagande i seminarier/webbinarier och fältstudier är obligatoriskt för mer information ta del av kursplanen.

Moment 1, 2 och 3 examineras genom skriftliga tentamina samt skriftliga och/eller muntliga examinationer individuellt eller i grupp. För godkänd kurs krävs att lärandemålen är uppfyllda, vilket innebär godkänt resultat i moment 1, 2 och 3 samt aktivt deltagande i obligatoriska delar.

Covid-19 information

Den teoretiska delen av kursen kommer ske som distansundervisning. Vidare undervisningen kan antingen ske via distansundervisning eller på campus beroende på rådande rekommendationer pga. pågående pandemin.

Läs mer på KIs informationssida till studenter om undervisning med anledning av corona.

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registreringen öppnar 2/8-18/8

Registrering är obligatorisk för att behålla din plats på kursen.

Du registrerar dig själv i Ladok.  Mer information om webbregistrering.


Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör.

Litteratur inför kursstart:

För den första delen av kursen två veckor i forskningsmetodik 3 hp, moment I rekommenderar vi nedanstående eller likvärdig litteratur (se detaljer i kursplanen)

Henricson, M. (2017). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur. Läs de 6 första kapitlen

Olsson, H & Sörensen, S. (2011) Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv. (3. uppl.). Stockholm: Liber.

Polit, D. F., & Beck, C.T. (2013). Essentials of nursing research: appraising evidence for nursing practice. (updated 7th ed. alternativt 8th ed.) Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. Kapitel.1,2,3,4,5, 6 och 8.

Sandman, L., & Kjellström, S. (2013). Etikboken. Etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur.

Se även information om etik och forskning på länk :https://codex.uu.se/ (Länkar till en externa sida.) 

 

PROGRAMINTRODUKTION: kommer inom kort

KURSINTRODUKTION: 31 augusti 2021 KURSANSVARIG CHRISTINA LUNDIN

Zoom länk kommer via mail till berörd via registrerad ladok adress. 

Omexamination

Sida för omexaminationer klickbar länk 

 

Ett ordinarie examinationstillfälle samt ett omexaminationstillfälle per kursmoment erbjuds under terminen. Examinationer bedöms under 10 arbetsdagar och betyg sätts av examinator. För mer information se kursplanen.

 

Anmälan till omexamination öppnar ca 1 månad före och sker via en anmälningsenkät till aktuell omexamination senast en (1) vecka före respektive omexaminationstillfälle. 

 

Om du har frågor redan nu om hur du ska anmäla dig, kontakta utbildningsadministratören för kursen. Om du har frågor om examinationen, kontakta kursansvarig. Se personal i kontaktuppgifter i kursen.

Schema

Schema för för HT21 puliceras två veckor innan kursstart

 

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de

riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på 

grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering finns under dokument

Schema CAMPUS

Kursutvärdering och kursanalys CAMPUS

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Sektionen för omvårdnad

Kursansvarig och examinator, utbildningsadministratör

Christina Lundin

Kursansvarig CAMPUS

Nana Waldréus

Examinator

Titti Svanljung

Utbildningsadministratör

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.