Skip to main content

Studenträtt

Här finns information om dina rättigheter och skyldigheter som student. Du finner bl.a. information om vad som gäller för antagning, examination, försäkringar och disciplinärenden.

Högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå regleras bl.a. i Högskolelagen (1992:1434) och Högskoleförordningen (1993:100). Utöver dessa bestämmelser finns det också regler och anvisningar som gäller vid Karolinska Institutet (KI).

Alkohol och droger vid introduktion av nya studenter

Alla engagerade inom introduktion av nya studenter är med och formar attityder till alkohol- och drogkonsumtion. Introduktionen av nya studenter ska präglas av delaktighet, trygghet, respekt och glädje.

Avgiftsfri utbildning/studieavgifter

Utbildning är avgiftsfri för studenter som är medborgare i en stat som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Avskiljande

I vilka situationer kan en student inte längre får gå kvar på utbildningen.

Behörighet till högre kurs/termin - ansöka om undantag

Hur gör du för att ansöka om undantag från behörighetsvillkoren?

Disciplinärenden

Vad gäller vid vilseledande vid examination, t.ex. plagiat? Hur handläggs disciplinärendena?

Etik

Information om bl.a. student som försöksperson, djurlaborationer och vilka bestämmelser som gäller vid examensarbeten.

Examination

Vilka bestämmelser gäller vid examination?

Fusk

Information om fusk och vad som gäller om någon fuskar.

Försäkringar

Vilka försäkringar omfattas du som student av?

Lika villkor

Hur jobbar KI med lika villkorsfrågor?

Medlemskap i studentkår

Information om studentkårerna vid KI.

Närvaro vid undervisning

Vad gäller om att delta i undervisningen, gå på föreläsningar, seminarier m.m.?

Obligatorisk undervisning

Vilka utbildningsinslag är obligatoriska och hur kan missade obligatorisk undervisning tas igen?

Registrering

Vad gäller vid registering på kurs?

Utbildningsplan, kursplan och schema

Vilka regler gäller för utbildnings- och kursplaner och hur ska scheman anslås?

Studentinflytande

Vilka regler gäller för studenternas inflytande över sin utbildning. Vem kan utse representanter?

Studentombudet

En oberoende instans som är anställd av studentkåren.

Smittskyddsprogram

Kostnadsfria åtgärder, till exempel vaccinationer, för dig har klinisk utbildning och laborativa kursinslag.

Studieuppehåll

Vad gäller vid studieuppehåll? Hur ansöker du och hur gör du för att överklaga?

Tillgodoräknande

Du kan få tillgodoräkna dig tidigare utbildning och erfarenhet.

Verksamhetsförlagd utbildning

Den verksamhetsförlagda utbildningen sker inom bl.a. landstingens hälso- och sjukvård, kommunernas verksamhetsområden eller inom privat verksamhet.

Överklaganden

Vilka beslut går att överklaga och hur gör man?

Studieadministrativa blanketter

På sidan för studieadministrativa blanketter finns ansökningsblanketter för t.ex. studieuppehåll och undantag från behörighetsvillkor.

Kontakt

Om du har frågor angående din studiesituation, kontakta i första hand din lärare, kursansvarig eller studievägledare.

Kursansvarig eller lärare  (Kontaktuppgifter finns på kurswebbplatserna)

Studievägledning

Samordnare för studenträtt

Studentombudet