Hur kan du påverka beslut eller innehåll i undervisningsverksamheten

Vilka möjligheter finns för dig som student att påverka beslut m.m. i undervisningsverksamheten? Hur kan du få ett beslut som rör dig omprövat?

Karolinska Institutet är en myndighet. För myndigheter finns särskilda regler som styr hur myndigheten ska handlägga ärenden. De återfinns t.ex.  i

Universitetskanslersämbetet har en sammanställning över regelverk som styr högskolan.

Beslut m.m. som rör enskilda studenter

Ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt och handläggningen ska vara rättssäker. Den som är part i ett ärende har rätt att ta del av materialet i ärendet. I förvaltningslagen finns också regler om t.ex. rätt till tolk och jävsregler. 

Överklagande

Vissa beslut kan överklagas. Av beslutet som du fått framgår om det kan överklagas. Ett överklagande ska ha inkommit inom 3 veckor från det att du tog del av beslutet. Läs mer om överklagande av beslut.

Omprövning

En myndighet ska, enligt förvaltningslagen, ändra ett beslut som den har meddelat som första instans om

  • den anser att beslutet är uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning, och
  • beslutet kan ändras snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part.

Du kan läsa mer angående omprövning och ändring av beslut på KI:s webb - Omprövning

Utbildningsverksamheten och studenternas situation

Ett aktivt och engagerat deltagande från studenternas sida är centralt för universitetets utvecklingsarbete och för kvaliteten i den högre utbildningen.

Kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för universitetets personal och studenter. Studenterna ska ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid universitetet och universitetet ska verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen.

Alla studenter är medaktörer i universitetets verksamhet och har därigenom också ett medansvar i att påverka och utveckla utbildningen. För att studentinflytandet ska förverkligas krävs att studenterna tar en aktiv och engagerad roll både som individer och som ett kollektiv. En förutsättning för detta är att studenternas synpunkter, åsikter och förslag efterfrågas och bemöts med respekt. Högskolan har ett ansvar för att praktiskt underlätta och på andra sätt uppmuntra och medverka till att studenterna engagerar sig i utvecklingsarbetet.

Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. 

Vill du påpeka något som rör din utbildning kan du göra det genom

  • att delta i en utvärdering, t.ex. kursutvärdering
  • kontakta studentrepresentanten i din kurs eller ditt program
  • kontakta kursansvarig eller examinator för kursen
  • kontakta programdirektorn för ditt utbildningsprogram

 

Vill du bli studentrepresentant?

Studentrepresentanter utses av studentkårerna. De som utses representerar alla studenter oavsett utbildningsnivå, programtillhörighet eller kårmedlemskap. 

Läs mer om studentinflytande.

Christian Edling
2023-06-15