För studenter på kursen Sjuksköterskans profession och omvårdnad, 16,5 hp - DISTANS kurskod 1SJ010

På kurswebben för 1SJ010 distans hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar.

Kursen Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap ligger som första kurs i din sjuksköterskeutbildning och är i huvudsak teoretisk med en veckas fältstudier. Kursen består av tre moment:

Forskningsmetodik (3 hp)
Sjuksköterskeprofessionen (4,5 hp)
Omvårdnadsvetenskap (9 hp)

Kursplan

Kursstart HT21: v. 35

Deltagande under program- och kursstartsveckan är obligatoriskt för att kunna introduceras till tre års heltidsstudier på sjuksköterskeprogrammet distans och den första kursen Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap (16.5 hp). Information om plats och tider för program- och kursstartsveckan får du i ett Välkomstbrev från KI. Som förberedelse inför kursstarten råder vi dig att senast den 18/1 ta del av programwebben för sjuksköterskeprogrammet, kursplanen och schemat för den första kursen samt att beställa kurslitteratur.

Kursen Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap består av tre moment: (1) Forskningsmetodik, 3 hp; (2) Sjuksköterskeprofessionen, 4.5 hp; (3) Omvårdnadsvetenskap, 9 hp. Kursens moment integreras under arbetsformer som syftar till att understödja studentens självstyrda och kollaborativa lärande och till att träna ett vetenskapligt förhållningssätt vilket sker genom aktivt kunskapssökande, problemlösning och kritisk reflektion.

De arbetsformer som används är föreläsningar, seminarier (webbinarier och diskussionsforum), arbete i grupp, workshops, litteraturstudier och fältstudier. Deltagande i webbinarier, diskussionforum och fältstudier är obligatoriskt. för mer information ta del av kursplanen.

Distansupplägg

Distansutbildningen är IT-baserad och bygger på självständigt och kollaborativt lärande. Individuella uppgifter, arbete i grupp, virtuella diskussioner, webbinarier, skriftliga diskussionsforum, föreläsningar och fältstudier förekommer. Antalet fysiska kursträffar på kursorten är begränsat till max 2 dagar/7,5 hp exklusive kursintroduktionsveckan.

Covid-19 information

Den teoretiska delen av kursen kommer ske som distansundervisning. Vidare undervisningen kan antingen ske via distansundervisning eller på campus beroende på rådande rekommendationer pga. pågående pandemin.

Läs mer på KIs informationsida till studenter om undervisning med anledning av corona.

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

  • Registreringen öppnar 2/8-18/8
  • Registrering är obligatorisk för att behålla din plats på kursen.

Du registrerar dig själv i Ladok.  Mer information om webbregistrering.

 

Litteratur inför kursstart:

För den första delen av kursen (I: Forskningsmetodik och II: Sjuksköterskeprofessionen) rekommenderar vi nedanstående eller likvärdig litteratur (se detaljer i kursplanen)

  • Birkler, Jacob Vetenskapsteori: en grundbok
  • Leksell, Janeth; Lepp, Margret Sjuksköterskans kärnkompetenser
  • Olsson, Henny; Sörensen, Stefan Forskningsprocessen: kvalitativa och  kvantitativa perspektiv
  • Polit, Denise F.; Beck, Cheryl Tatano Essentials of nursing research: appraising evidence for nursing practice
  • Henricson, Maria Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad

Schema

Schema för HT 21 publiceras två veckor innan kursstart. 

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursutvärdering samt kursanalys finns nedan

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de

riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på  grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering. (kommer inom kort)

Omexaminationer finns under denna sida 

Ett ordinarie examinationstillfälle samt ett omexaminationstillfälle per kursmoment erbjuds under terminen. Examinationer bedöms under 10 arbetsdagar och betyg sätts av examinator. För mer information se kursplanen.

 

Anmälan till omexamination öppnar ca 1 månad före sker via en anmälningsenkät till aktuell omexamination senast en (1) vecka före respektive omexaminationstillfälle. 

 

Om du har frågor redan nu om hur du ska anmäla dig, kontakta utbildningsadministratören för kursen. Om du har frågor om examinationen, kontakta kursansvarig. Se personal i kontaktuppgifter i kursen.

 

För godkänd kurs krävs att lärandemålen är uppfyllda, vilket innebär godkänt resultat i moment I, II och III samt deltagande i obligatoriska lärandeaktiviteterna. För behörighet till nästa termin, var god se kursplan/er eller kontakta studievägledare.

Schema DISTANS

Kursutvärdering och kursanalys DISTANS

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Sektionen för omvårdnad

Kursansvarig och examinator, utbildningsadministratör

Patrice Anderberg

Kursansvarig DISTANS

Nana Waldréus

Examinator

Titti Svanljung

Utbildningsadministratör

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.