För dig som är student på Specialist­sjuksköterske­programmen Rättelse eller omprövning av betyg

Betygsbeslut kan inte överklagas. Däremot kan du som student begära att få ditt betyg omprövat.

Omprövning av betyg

Betygsbeslut kan inte överklagas. Däremot kan du som student begära att få ditt betyg omprövat.

Finner en examinator att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, skall han eller hon ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och om det inte innebär att betyget sänks (Högskoleförordningen 6 kap 24 §).

Det finns inte någon tidsmässig begränsning för dig att begära omprövning av betyg. Dock blir det allt svårare att göra en ny prövning ju längre tiden går, till exempel om du fått ut provet eller om det gallrats och därmed inte längre finns kvar. Omprövning bör därför i förekommande fall begäras så snart som möjligt. Om du erhållit minst betyget godkänd kan du inte underkännas på egen begäran.

Rättelse av betyg

Uppenbara skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende vid rättning av prov/motsvarande får rättas. Innan rättelse sker ska myndigheten ge den som är part tillfälle att yttra sig, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild och åtgärden inte är obehövlig (26 § förvaltningslagen).

Handläggningsordning

1. Begäran om omprövning
En kopia av provsvaret (skriftlig examination) uthämtas. Student sänder ifylld blankett  om begäran om omprövning av betygsbeslut tillsammans med en kopia på den del eller fråga som ska rättas eller omprövas till kursens examinator. Giltigt skäl och motivering till begäran om omprövning skall anges. Diarieföring och arkivering sker enligt gällande rutin.

2. Bedömning
Examinator gör en omprövning av betygsbeslutet utifrån insänt underlag. Enskilda lärare på kursen får inte hantera ärendet

3. Beslut
Ett beslut fattas av examinator. Utbildningsadministratören expedierar beslutet till studenten och korrigerar ett eventuellt nytt betyg i LADOK. Handlingen diarieförs och arkiveras enligt gällande rutin.

Dokument

LR
Innehållsgranskare:
Anna Malmborg
2022-10-27