För dig som är student på Specialist­sjuksköterske­programmen Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) och Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

I specialistsjuksköterskeprogrammen ingår Verksamhetsintegrerat lärande och Verksamhetsförlagd utbildning. Det betyder att du som student får möjlighet att vidareutveckla ditt professionella förhållningssätt och en yrkesidentitet. Du får också möjlighet att tillämpa och integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter.

Med verksamhetsförlagd utbildning (tidigare kallad klinisk utbildning) menas utbildnings-/praktikplats/er som är förlagda i verksamhet inom hälso- och sjukvård inom regionen eller kommuner. Det kan t.ex. vara slutenvård, primärvård, behandlingshem eller olika boendeformer. Utbildningsplatser är belägna vid samtliga sjukhus inom länet. Kommunala placeringar används inom Stockholms län.

Syftet med den verksamhetsförlagda utbildningen är att studenten ska tillägna sig, tillämpa/ integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter samt utveckla ett professionellt förhållningssätt. Utbildningen är organiserad i sammanhållna perioder med möjlighet till studiebesök/fältstudier inom andra relevanta verksamheter. Dessutom sker samverkan med studenter från andra utbildningsprogram, vilket leder till ökad förståelse för olika yrkeskategorier inom vården.

Inför varje verksamhetsförlagd placering ger kursansvarig eller utbildningssamordnare information och svarar på eventuella frågor. Placeringarna sker utifrån riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning och eventuell beviljad ansökan om specifik geografisk placering. Ansökan om specifik geografisk placering behandlas av Studiesociala kommittén och handläggs av studievägledare. Det är mycket viktigt att inga byten sker mellan studenter eller att studenter tar kontakt med olika verksamheter. Kontaktuppgifter till studievägledare hittar du här.

 

 

Programspecifik information för dig som är student på Barn och Ungdom

Är du student på specialistsjuksköterskeprogrammet Barn och Ungdom finns programspecifik information om VFU här.

 

Programspecifik information för dig som är student på Distrikt

Är du student på specialistsjuksköterskeprogrammet Distriktsköterska finns programspecifik information om VFU här.

 

 

Information om eTjänstekort inom Region Stockholm

Alla studenter som gör VIL/VFU i Region Stockholm måste ha ett eTjänstekort. För att få ett eTjänstekort måste du börja med att genomgå webbutbildningen JoBSH – en grundläggande utbildning i journalhantering, bemötande, sekretess, hygien samt ansvarsfullt användande av sociala medier.

Redan i början av din utbildning, innan din första VIL/VFU, behöver du ordna med eTjänstekort då det tar flera veckor innan kortet är klart.

Du ska alltid bära ditt eTjänstekort synligt under din VIL/VFU för att kunna legitimera dig samt få tillträde till lokaler och journalsystem. 

 

Så här går du till väga för att få ett eTjänstekort

  1. Läs informationen om eTjänstekort på Vårdgivarguiden, Region Stockholm
  2. Genomgå e-kursen JoBSH på Lärtorget - Webbutbildningen JoBSH är en grundläggande utbildning i Journalhantering, Bemötande, Sekretess och Hygien.
  3. Fotografera dig, se info här ang fotografering. När du har blivit godkänd på kursen JoBSH ska du fotografera dig för eTjänstekortet. Det är viktigt att du tar med ID-handlingar som styrker din identitet. 
  4. När kortet är klart får du kortet hemskickat till din folkbokföringsadress. Ta med dig kortet till kortkontoret för att aktivera det. Det är VIKTIGT att du tar med dig giltig ID-handling samt kortet, annars kan inte kortet aktiveras. Läs mer om hur och när du kan aktivera ditt kort på kortkontoret. När du aktiverat ditt E-tjänstekort är du välkommen att utföra din verksamhetsförlagda utbildning.
  5. Aktivera en dörrkod på ditt eTjänstekort för inpassering på NKS. Studenter som ska göra VFU på NKS behöver skapa en dörrkod. Manual för dörrkod NKS.

Frågor om ditt eTjänstekort

Vid frågor kontakta SLL IT Servicedesk på telefon: 08 123 700 20 eller mail: tellus.sll.se

 

 

Förlorat ditt eTjänstekort?

Om du förlorat ditt eTjänstekort måste du spärra kortet samt göra en förlustanmälan hos polisen. 

När kortet är spärrat och förlustanmält skriver du till ekort.omv@nvs.ki.se för vidare instruktioner gällande hur du ska kunna få ett nytt eTjänstekort. Var beredd på att du kommer behöva uppge ditt personnummer samt skicka en kopia av intyget på att du genomfört webbutbildningen JoBSH innan en eventuell ny kortbeställning kan göras.

 

 

Information om Hälsodeklaration och Hälsointyg

Studenter som ska genomföra VIL/VFU i Region Stockholm ska fylla i och lämna in en hälsodeklaration och i förekommande fall genomgå en hälsoundersökning. Hälsoundersökning kan vara t.ex. uteslutande av TB, MRSA screening, vaccination eller läkarbesök. Det kan ta tid innan ett hälsointyg är klart, beroende på om ytterligare hälsoundersökning krävs. Studenthälsan KI har förberett för att studenterna ska kunna göra en digital hälsodeklaration. Studenthälsan kommer att bedöma hälsodeklarationerna och utfärda ett hälsointyg. Ditt hälsointyg skickas i första hand via Kivra till din digitala brevlåda. Om du inte har brevlåda via Kivra skickas det till den adress du uppgett i Ladok, för mer info se Om hälsodeklaration och hälsointyg inför VFU och VIL

Länk till hälsodeklarationen 

 

 

Information om VIL/VFU-placering

KLiPP står för Kliniskt Placerings Program och är ett dataprogram som används för VIL/VFU placeringar i Region Stockholm. Senast två veckor innan aktuell VFU-period startar kan du se din placering i KLiPP och få tillgång till kontaktuppgifter till aktuell verksamhet.

Inloggningsuppgifter KLiPP: Användarnamn är din studentmailadress. Lösenord skickas till dig i samband med din första placering. Har du glömt ditt lösenord begär du ett nytt sådant via funktionen ”Glömt lösenordet” på KliPP:s startsida.

Webbadress: https://klipp.sll.se/ 

Placeringar inom EMI (elevhälsovård) samt på vård- och omsorgsboende finns inte i KLiPP. Uppgifter om din placering kommer att meddelas i Canvas i aktuell kurs.

 

Platsfördelning och resväg

Karolinska Institutet (KI) tilldelas VIL/VFU-placeringar inom hela Stockholms län vilket innebär att längden på resväg kan variera. KI kan inte påverka vilka verksamheter som tar emot studenter eller antalet studenter som en verksamhet kan ta emot så det är inte troligt att du får en placering på den verksamhet som ligger närmast din bostadsadress.

Utbildningssamordnarna utgår från registrerad adress i LADOK vid placering så tänk på att uppdatera din adress i Ladok på webb eller ta hjälp av bibliotekets IT-stöd. Du kan även registrera en tillfällig adress.  Beställning av VIL/VFU-placeringar i Stockholm sker endast av utbildningssamordnare, studenter får inte söka egna placeringar. Du måste också vara beredd på att din placering kan komma att ändras efter publicering.

 

Omfattning av VFU

Den verksamhetsförlagda utbildningen sker i olika omfattning beroende på kurs. Gällande helfartsstudier genomförs VFU 32 timmar/vecka och då det gäller  halvfartsstudier är omfattningen 16 timmar/vecka.


Studenten följer handledarens schema. Både kvälls-, natt- och helgtjänstgöring förekommer, samt även röda dagar i de fall det är aktuellt. Komprimering av tid är ej tillåtet. I den verksamhetsförlagda utbildningstiden ingår även viss teori, t ex seminarier, omvårdnadshandledning, bas-, reflexionsgrupp och färdighetsträning.

 

Ansökan om individanpassad verksamhetsförlagd utbildning

Den student som på grund av medicinska skäl har önskemål om att genomföra sin VFU inom ett visst geografiskt område/på något eller några speciella sjukhus kan ansöka om individanpassad VFU-placering. Skälen för ansökan ska motiveras utförligt och medicinska skäl ska styrkas med läkarintyg. Ansökningsblanketten ska vara studievägledaren tillhanda senast två månader innan kursen startar.

Student som, på grund av särskilda skäl, har önskemål om individanpassat schema under sin verksamhetsförlagda utbildning ska i första hand diskutera detta i samråd med praktikplatsen/handledaren. 

Beslut om individanpassad verksamhetsförlagd utbildning fattas av Studiesociala kommittén.

 

Viktig information

Informera ansvarig utbildningssamordnare om du har personlig anknytning till, yrkesmässigt eller privat, den verksamhet där du fått placering tilldelad. 

Det är även viktigt att meddela utbildningssamordnaren om du av någon anledning inte kommer att använda din VFU-plats (p.g.a. sjukdom, studieuppehåll eller liknande).

 

Graviditet

I samband med graviditet och amning finns det synnerliga skäl att vara extra uppmärksam på riskerna i arbetsmiljön. Gravida och ammande medarbetare har rätt till en individuell riskbedömning av sina arbetsuppgifter https://utbildning.ki.se/gravida-och-ammande-studenter 

Kontakta utbildningssamordnare om du är gravid.

 

Ansökan om att genomföra VIL/VFU utanför region Stockholm

KI beställer VIL/VFU-placeringar inom Stockholms län. Vid önskemål om att genomföra VFU utanför länet ska du som studerande själv söka/kontakta möjlig verksamhet för VIL/VFU-placering. Det är mycket viktigt att du undersöker vilka rutiner som gäller i den verksamhet där du söker VFU-placering. Det är inte ovanligt att VFU-placeringen behöver gå via en samordnare/studierektor och att utbildningssamordnare på KI behöver skicka en formell förfrågan. Hör i så fall av dig till ansvarig utbildningssamordnare.

Då verksamheten har meddelat att det är möjligt med VFU-placering skickar du in ansökan om att genomföra VFU utanför Region Stockholm till lärosätet (KI). Ansökan skall vara oss tillhanda senast 6 veckor innan VFU-perioden startar.  Examinator i respektive kurs beslutar efter ansökan om det är möjligt att genomföra VFU utanför Region Stockholm. 

OBS! Du är inte garanterad en placering utanför Region Stockholm utan att examinatorn först bedömt kvaliteten på placeringen.

Ansökan om att genomföra VIL/VFU utanför Region Stockholm: Ansökan om VFU utomläns

 

 

Vid arbetsskada

Arbetsskada/olyckstillbud under verksamhetsförlagd utbildning anmäls omgående till arbetsledaren för verksamheten och handläggs enligt verksamhetens rutiner. Meddela även kursansvarig. En blankett ”Anmälan om arbetsskada” ifylls tillsammans med handledare/arbetsledaren på VFU-platsen. En kopia lämnas även till kursansvarig lärare. Beträffande åtgärder vid stick- eller skärskada se anvisningar på VFU-platsen och studenthälsan https://ki.se/utbildning/arbetsskada-eller-stickskada

Alla studenter har en personskadeförsäkring: https://utbildning.ki.se/forsakringar-for-studenter

Speciella regler gäller för MRSA:

 

Hjälp oss att förbättra kvaliteteten på VIL/VFU

Hjälp oss att förbättra kvaliteteten på VIL/VFU genom att lämna dina synpunkter i kommande VFU-enkäter! 

Mer information hittar du här.

 

 

Ris- och roslåda

NVS har startat en programövergripande VIL-grupp. Vi öppnar nu på prov en ”Ris- och roslåda”. Här kan du som student berätta om situationer i VIL/VFU som varit särskilt bra och om situationer som inte varit bra. Obs! Vid allvarlig akut händelse ska du istället göra en incidentanmälan och direkt kontakta kursansvarig

FUNKTIONSMAIL: ris-ros-vfu@nvs.ki.se

 

Kontaktuppgifter till utbildningssamordnare

Om du har frågor gällande VIL och VFU så når du utbildningssamordnarna på denna mejladress. 

 

LR
Innehållsgranskare:
Anna Söderberg
2024-01-26