För studenter på kursen Vårdande av barn och vuxna inom primärvård och hemsjukvård, 13,5 hp - Campus kurskod 1SJ024

På kurswebben för 1SJ024 (campus) hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar.

Kursens övergripande mål är att studenten utifrån ett familjefokuserat och personcentrerat perspektiv ska kunna tillämpa kunskaper och färdigheter i vårdandet av barn och vuxna inom primärvård och hemsjukvård. Studenten ska kunna identifiera, bedöma, åtgärda, utvärdera, journalföra samt beskriva och analysera de vanligaste förekommande hälsoproblemen i befolkningen.

Kursplan

Välkomstinformation

Kurs 1SJ024 genomförs i Termin 4 på sjuksköterskeprogrammet - Campus.

Information om kurser i andra terminer

 • Det är en campusbaserad kurs i helfart som pågår i 9 veckor.
   
 • Under Termin 4 genomförs tre kurser (1SJ023,1SJ024 och 1SJ025). Studenterna delas in i två grupper (Grupp A och B). Grupperna läser sedan kurserna enligt olika schema. Grupp A börjar med kurs 1SJ023 och Grupp B börjar med kurs 1SJ024. 

  Se terminsöversikt för Grupp A och B på programwebben för sjuksköterskeprogrammet.
   
 • Kursen bedrivs på helfart vilket innebär 40 timmar studier i veckan och upplägget förutsätter att studietiden på 40 timmar i veckan efterlevs.

Kursinnehåll

Kursen består av två moment:

 • Moment 1 Vårdande av barn och vuxna inom primärvård och hemsjukvård, 6.0 hp
  Teori under kursvecka 1 och 2 samt 8 och 9.
   
 • Moment 2 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 hp

  VFU på vårdcentral kursvecka 3-7.
  Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) motsvarar 5 veckor med inriktning mot vårdcentral inom Stockholms Läns Landsting, från Norrtälje i norr till Södertälje i söder. Intentionen är en verksamhetsförlagd utbildning där studentens lärande utgår från patientens omvårdnadsbehov där studenten tillägna sig och integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter.
   

Undervisningsformer:

I denna kurs utgår vi från ett problemorienterat lärande. Med det menas att studentens intar ett undersökande förhållningssätt i sina studierna. Studenterna har ett eget ansvar för lärandet där studenten reflekterar över sitt lärande och försöker självständigt komma fram till vad hen behöver lära sig. I det egna ansvaret ingår också att söka reda på litteratur och andra källor. Ram för inlärning är lärandemålen i kursen. Undervisningsformer i kursen är arbete i mindre grupper, seminarier och föreläsningar.

Schema

Schema läggs upp två veckor innan kursstart.

Registrering

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registreringen öppnar två veckor innan kursstart och stänger på kursstartsdagen.

Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. Information om webbregistrering. Nytt från VT21 är att du i de flesta kurser endast får tillgång till kursrummet i Canvas när du registrerar dig i Ladok.


Examination

Information om salstentamen samt kommande omtentamenstillfällen hittar du via följande länk: Tentamensinformation

Övriga frågor gällande omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

 

Kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomföra kursvärdering.

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen.

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Avdelningen för omvårdnad

Profile image

Christopher Waldron

Utbildningsadministratör

Christine Carlstedt

Studievägledare
Profile image

Maria Bokedal Langius

Utbildningssamordnare - VFU

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Du får tillgång till kursrummet när du registrerar dig på kurstillfället i Ladok. Denna processen är ny från 1 oktober 2020 och gäller för de flesta kurser.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

SS
Innehållsgranskare:
2024-04-05