För studenter på kursen Farmakologi och sjukdomslära 2 (7,5 hp) - Campus kurskod 2DS006

Kursen farmakologi och sjukdomslära 2, har fokus på den kommande förskrivningsrätten och de indikationer och läkemedelsgrupper som den omfattar samt hur man på ett regelmässigt korrekt sett förskriver läkemedel.

Kursplan

Kursinformation

Välkommen till kursen i farmakologi och sjukdomslära 2

Kursen består av två moment som löper parallellt under kursveckorna:

  • Moment 1: Sjukdomslära med speciell farmakologi, 4.5 hp
  • Moment 2: Läkemedelsförskrivning 3 hp

Introduktion

För en framgångsrik läkemedelsbehandling i allmänhet och läkemedelsförskrivning i synnerhet krävs, utöver allmänna baskunskaper om hur läkemedel fungerar och omsätts i kroppen, goda kunskaper om det specifika hälsoproblem som utgör indikation för läkemedelsförskrivningen och om det specifika läkemedel som förskrivs.

Kursen farmakologi och sjukdomslära 2, har fokus på den kommande förskrivningsrätten och de indikationer och läkemedelsgrupper som den omfattar samt hur man på ett regelmässigt korrekt sett förskriver läkemedel.

Moment 1: Sjukdomslära med speciell farmakologi, 4.5 hp

Under momentet ska kunskaper om symtombild, patofysiologi, diagnosticering knytas ihop med den farmakologiska behandling och eventuella andra behandlingsformer som avser de symtom/sjukdomar som patienten har besvär av. Aktuella läkemedelsgrupperna studeras med avseende på administrering, läkemedelsform, verkningsmekanism, effekt och omsättning i kroppen.

Följande områden är i fokus: Infektionssjukvård, hudsjukvård, öron-, näsa- -hals problem samt muntorrhetsproblematik, ögonsjukvård, gastroenterologi, smärta och endokrinologi.

Deltagande på föreläsningar, seminarium (obligatoriskt) och eget arbete med övningsuppgifter, stöder inlärningen. Momentet examineras med en skriftlig grupptentamen på campus.

Moment 2 - Läkemedelsförskrivning 3 hp

Momentet omfattar förskrivning av läkemedel via recept, och i samband med detta studeras aktuellt regelverk.

I momentet ingår seminarium (obligatorisk), föreläsning (obligatorisk) och arbete med övningsuppgifter. Momentet examineras med skriftlig tentamen på campus.

Välkomstinformation

Välkommen till kursen 2DS006 enligt bifogat schema!

Undervisningen sker huvudsakligen i Zoom om inget annat meddelas frånsett examinationen i förskrivningsrätt som sker på Campus Flemingsberg (informationen i schemat gäller och uppdateras eftersom)
Obligatoriska moment är markerade med * (asterisk)


Välkommen till kursen!

Georgios

Schema

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av utbildningsstyrelsen

Kontaktuppgifter

Georgios Panagiotidis

Examinator


 

PJ
Innehållsgranskare:
Mona Wahlström
2024-04-09