För dig som är student på Specialist­sjuksköterske­programmen Tillgodoräknanden

Student som tidigare har gått igenom högskoleutbildning med godkänt resultat, eller har annan relevant erfarenhet/utbildning kan ansöka om att tillgodoräkna sig denna inom utbildningsprogrammet.

Viktig information gällande ansökan om tillgodoräknande. 

När du ansöker om tillgodoräknande av enstaka kurs gör du det genom att fylla i webbformuläret för ansökan om tillgodoräknande.

När du ansöker om tillgodoräknande för större del av program, examensarbeteskurs eller valbar kurs ansöker du genom att fylla i blankett gällande ansökan om tillgodoräknande. Ansökningsblankett hittar du på sidan för studieadministrativa blanketter. Ansökan samt handlingar mejlar du till tillgodoraknande-specialist@ki.se

Student som ansöker om tillgodoräknande uppmanas att göra detta i god tid innan kursstart, handläggningstiden kan vara ända upp till 8 veckor. Vänligen observera att det är ditt eget ansvar att själv jämföra dina tidigare studier med programmets kurser och avgöra vilka kurser du vill ansöka om tillgodoräknande för. Du kan inte få något förhandsbesked om "Vilka kurser tror ni att jag kan få tillgodoräkna mig". 

Tänk på att samtliga uppgifter ska vara ifyllda och alla de angivna handlingarna ska bifogas ansökan. Ansökan där uppgifter eller handlingar saknas returneras för komplettering innan ansökan behandlas, alternativt avslås med motivering att underlaget är för bristfälligt.

Tillgodoräknande av enstaka obligatoriska kurser

Tillgodoräknande av en obligatorisk kurs innebär att du ansöker om tillgodoräknande av en hel kurs eller ett moment (del av en kurs). När du ansöker om tillgodoräknande av enstaka kurs gör du det genom att fylla i webbformuläret för ansökan om tillgodoräknande

Observera att du inte kan ansöka om tillgodoräknande av examensarbete, valbar kurs eller större del av program (fler kurser än en) via denna länk. Läs mer om dessa ansökningar längre ner på sidan. 

Tillgodoräknande av valbar kurs

Om du vill tillgodoräkna dig en valbar kurs, (dvs ansöka om tillgodoräknande för en av de valbara kurser som vissa program erbjuder) ansöker du genom att fylla i blankett gällande ansökan om tillgodoräknande. Ansökningsblankett hittar du på sidan för studieadministrativa blanketter. Ansökan, inklusive bilagor (resultatintyg, kursplan och litteraturlista) mejlar du till tillgodoraknande-specialist@ki.se.  

När du fyller i blanketten anger du ”Valbar kurs” i fältet ”Kursens benämning vid KI” och det antal högskolepoäng (hp) som du önskar tillgodoräkna dig i fältet högskolepoäng, kurskodsfältet lämnas tomt. Tillgodoräknandet sker då mot målen i utbildningsplanen.

 

Tillgodoräknande av fördjupningskurs

Om du vill tillgodoräkna dig en fördjupningskurs, (dvs ansöka om tillgodoräknande för en av de fördjupningskurser som vissa program erbjuder) ansöker du genom att fylla i blankett gällande ansökan om tillgodoräknande. Ansökningsblankett hittar du på sidan för studieadministrativa blanketter. Ansökan inklusive bilagor (resultatintyg, kursplan och litteraturlista) mejlar du till tillgodoraknande-specialist@ki.se.  

Vid tillgodoräknande av en fördjupningskurs ska du ange namnet på den kurs som du vill ansöka om tillgodoräknande för i fältet ”Kursens benämning på KI” och antalet högskolepoäng (hp) samt kursens kurskod. Du väljer alltså en av de tre fördjupningskurserna. 

Tillgodoräknande av examensarbete

Om du vill tillgodoräkna dig examensarbeteskursen, så ansöker du genom att fylla i blankett gällande ansökan om tillgodoräknande. Ansökningsblankett hittar du på sidan för studieadministrativa blanketter. Ansökan inklusive bilagor (resultatintyg, kursplan, litteraturlista och vidimerat examensarbete i pdf-format) mejlar du till tillgodoraknande-specialist@ki.se.  

Tillgodoräknande större del av program

Avser du att ansöka om tillgodoräknande för fler än en kurs inom programmet så ansöker du genom att fylla i blankett gällande ansökan om tillgodoräknande. Ansökningsblankett hittar du på sidan för studieadministrativa blanketter. Observera att du ska fylla i en blankett per kurs. 

Ansökan inklusive bilagor mejlar du till tillgodoraknande-specialist@ki.se. Vilka bilagor som ska bifogas är beroende på kurs, se styckena för de olika kurserna ovan. 

Vad du ska bifoga din ansökan

  • Vidimerat* eller verifierbart studieintyg, (tex kursintyg, resultatintyg från LADOK/utdrag från Ladok för studenter) både på svenska och engelska. Detta studieintyg krävs för att vi ska kunna säkerställa att du genomgått utbildningen med ett godkänt resultat. Viktigt att ditt namn och personnummer finns med på studieintyget/Ladok-utdraget. I intyget kan vi också se kursens korrekta namn, både på svenska och engelska, samt kurskod. Saknas uppgift om den av kursgivande universitet/högskola fastställda engelska benämningen kommer – Translation not available – att anges istället för engelsk benämning vid registreringen, detta kommer även att synas i examensbeviset. Om kursen är läst vid ett utländskt universitet behöver vi ett intyg med kursens benämning på originalspråket istället för ett svenskt intyg. I intyget ska också kursens poängtal framgå. Om kursen är läst vid ett utländskt universitet behöver du komplettera med uppgifter om kursens omfattning i veckor, timmar etc. Om kursen är läst på KI efter 2005 behöver du inte skicka in något studieintyg på engelska.
  • Kursplan, se till så att kursens innehåll och upplägg samt litteraturlista framgår av kursplanen. Observera att det är den kursplan som gällde den termin/år då du läste kursen som du ska skicka in. Till KIs kursplanearkiv. Har du förlorat din gamla kursplan för kurs vid annat lärosäte - kontakta lärosätets registrator och be att få en kopia skickad till dig.
  • Examensarbete, om du avser att tillgodoräkna ditt examensarbete "magisteruppsats" ska du i din ansökan skicka med ett vidimerat* exemplar av ditt examensarbete i fullängd. Du kan inte länka till ett examensarbete på en webbsida, önskvärt är att det skickas i pdf-format.
  • Om du vill tillgodoräkna dig reell kompetens/arbetslivserfarenhet ska du skicka med de underlag som du har som styrker din reella kompetens samt en självvärdering av din reella kompetens. Självvärderingen görs utifrån särskilda frågor och ska dokumenteras och bifogas ansökan, se mall nedan. Självvärderingen ska vara utförlig och tydligt motivera på vilket sätt varje lärandemål i kursplanen har uppnåtts. Den ska omfatta ca 2-3 sidor för en 7,5 hp kurs. För längre kurser bör värderingen omfatta fler sidor. 
  • Skicka gärna med schema eller andra handlingar som du tror hjälper oss att göra en bra bedömning av din ansökan.

*Vidimerat betyder att någon bekräftar att kopian är exakt likadan som originaldokumentet. Vidimeringen sker oftast genom en namnunderskrift, ett namnförtydligande och telefonnummer till den som har vidimerat.

Information om beslut och betyg

Beslut skickas till de kontaktuppgifter du angett i din ansökan, se till att du angett korrekt uppgifter.

I väntan på beslut ska du registrera dig på och påbörja kursen. Om du väljer att inte påbörja kursen i väntan på beslut och därefter får avslag på din ansökan kan du inte räkna med att få påbörja kursen efter kursstart utan måste vänta till nästa kurstillfälle. 

Ett positivt beslut om tillgodoräknande innebär för dig som student att:

  • Ansökan om tillgodoräknande kan inte återkallas efter det att ett gynnande beslut har fattats. Ansök därför enbart när du är säker på att du vill tillgodoräkna dig den aktuella kursen.
  • Du inte ska gå/har rätt att gå den kurs/del av kurs som du har fått tillgodoräknad.
  • Centrala studiestödsnämnden beviljar inte studiemedel för tillgodoräknade kurser.
  • Kurserna inom ett program bygger på varandra och ska därför läsas i den ordning som anges i utbildningsplanen. Om du läser ett program kan tillgodoräknandet innebära att du får ett uppehåll i dina studier under motsvarande tid som du skulle ha läst kursen.

Betyg anges inte vid tillgodoräknande av kurser.

LR
Innehållsgranskare:
Anna Söderberg
2024-03-18