För studenter på kursen Omvårdnad inom intensivvård 3, 7,5 hp kurskod 2IN011

Kursens mål är att utifrån omvårdnadens centrala begrepp: människa, relation, hälsa och miljö, kunna bedriva en personcentrerad vård inom intensivvård samt att integrera fördjupade kunskaper inom omvårdnad och medicinsk behandling för att kunna observera, bedöma och analysera patientens fysiska och psykiska tillstånd. Studenten ska kunna initiera och självständigt utföra evidensbaserade, såväl medicinska åtgärder som omvårdnadsåtgärder.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart HT23 v40

Kurserna (2IN010 och 2IN011) genomförs på heltid under terminens tio första veckor (5+5 veckor). Verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) ingår i kursernas samtliga veckor med 32 timmar/vecka. Den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd inom region Stockholm. Utöver det tillkommer 4 stycken teoridagar fördelade på de tio veckor, färdighetsträning och kliniska examinationer.

Kursen geg via onlinemötesrummet, Zoom och träffar på Campus. De arbetsformer som används är föreläsningar, seminarier, arbete i grupp, workshops, litteraturstudier samt klinisk färdighetsträning, simuleringar och examinationer fysiskt på KTC. Vissa av momenten i kursen är obligatoriska och examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen.


Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registreringen öppnar en vecka innan kursstart och stänger två dagar efter kursstartsdagen.

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok.  Mer information om webbregistrering.


Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör.

 

Schema

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och 

genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på  grundnivå 

och avancerad nivå. Senast genomförda kursvärdering. (kommer inom kort)

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Avdelningen för omvårdnad

Kursansvarig och examinator

Helen Conte

Adjunkt/kursansvarig
+46852483603
Profile image

Caroline Erika Mattisson

Utbildningsadministratör

Utbildningssamordnare
Profile image

Anna Malmborg

Studievägledare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

PH
Innehållsgranskare:
2024-04-08