Vidareutbildning för psykologer

Karolinsk Institutet har ett stort utbud av kompetensutveckling för dig som är psykolog. Många kurser är poänggivande och en del är ackrediterade som specialistkurser av Sveriges Psykologförbund.

Möte med psykolog
Foto: Shutterstock

Exempel på vårt utbud för psykologer

Barn och trauma (7,5 hp)

Karolinska Institutet erbjuder tillsammans med Ericastiftelsen utbildningen Barn och trauma 7,5 hp – en kurs som ger dig kunskap om hur barn, unga och deras familjer påverkas av och bör stödjas efter potentiellt traumatiserande händelser.

Exponeringsbaserad KBT för behandling av funktionell magsmärta och IBS hos barn och ungdomar

Utbildning för psykologer och andra behandlare ger dig kompetens att kunna bedöma och behandla barn och ungdomar med funktionell buksmärta. Ges på distans. 

KBT-baserad behandling av alkoholproblem med fokus kontrollerat drickande (5 hp)

De flesta som söker vård för alkoholberoende vill försöka dricka kontrollerat snarare än att avstå alkohol helt. Ett stort antal studier visar att många av dessa kan uppnå ett kontrollerat drickande. Att erbjuda behandling med inriktningen kontrollerat drickande kan bredda behandlingsutbudet, och kan även bidra till att fler söker behandling för att förändra sina alkoholvanor. Kursen kommer att ges digitalt på distans.

Kognitiv beteendeterapi vid trauma (7,5 hp)

En utbildning i kognitiv beteendeterapi med fokus på Prolonged Exposure för posttraumatiskt stressyndrom. Den vänder sig till dig som är psykolog, socionom, läkare, psykoterapeut eller sjuksköterska samt har basutbildning i kognitiv beteendeterapi och arbetar med traumadrabbade patienter.

Kurser inom autism, adhd och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

KIND (Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet) ger utbildningar till dig som är intresserad av autism, adhd och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Transdiagnostisk kognitiv beteendeterapi för behandling av ätstörningar (7,5 hp, distans)

En kurs for dig som arbetar med behandling av ätstörningar. Du lär dig förstå varför teknikerna, metoderna och strategierna tillämpas på just det sätt som görs. Undervisningen använder sig av konkreta och handfasta beskrivningar, illustrationer och arbetsmodeller. Kursen ges helt på distans, på halvfart. 

Specialistutbildning för psykologer i vuxenpsykiatri (70 hp)

En sammanhållen specialistutbildning som riktar sig till psykologer som arbetar inom vuxenpsykiatri. Utbildningen syftar till att utveckla sin kompetens inom det vuxenpsykiatriska fältet och kunna utföra kliniskt psykologarbete på specialiserad nivå.

Mentaliseringsbaserad terapi - teori och praktik (7,5 hp)

Mentalisering, d.v.s. förmågan att förstå sig själv och andra utifrån inre mentala tillstånd, är ett begrepp som sveper fram över psykologivärlden och tillmäts en ständigt växande betydelse. I dag menar allt fler att de flesta psykiska störningar har samband med att mentaliseringsförmågan brister. Kursen vänder sig till personer som arbetar med psykoterapi i olika former.

 

Neuropsykofarmakologi för psykologer (7,5 hp)

En kurs som vänder sig till dig som är legitimerad psykolog och vill ha kunskaper inom ämnet farmakologi med fokus på läkemedel som används vid behandling av psykiatriska sjukdomar och smärta. Att känna till hur dessa läkemedel fungerar och verkar, vilka biverkningar de kan ge, om de kan interagera med den psykologiska behandlingen, mm kan underlätta arbetet för psykologer väsentligt.

Parent Child Interaction Therapy: Att lära ut föräldrafärdigheter till föräldrar med små barn med beteendeproblem (15 hp)

För dig som vill lära dig Parent Child Interaction Therapy, ett effektivt verktyg att använda med familjer och barn med beteendeproblem eller som är i riskzon för barnmisshandel. Kursen ger dig grunderna att använda dig av denna metod i ditt arbete.

Återfallsprevention (3 hp)

Återfallsprevention är en manual- och evidensbaserad metod som utgår från kognitiv beteendeterapi, KBT. Återfallsprevention är en metod för att hjälpa klienter/patienter att undvika återfall efter inledd beteendeförändring. Metoden används vid flera olika problembeteenden som riskbruk och missbruk av alkohol och droger.

 

Mer information och anmälan

I kurskatalogen nedan kan du söka efter den kurs du är intresserad av. De flesta av dessa kurser ges löpande. Om du är intresserad av en kurs som inte har en anmälan öppen är du varmt välkommen att kontakta: uppdragsutbildning@ki.se för att höra när anmälan öppnar till nästa omgång.

Michelle Azorbo
2024-01-09