Vidareutbildning för psykologer

Karolinsk Institutet har ett stort utbud av kompetensutveckling för dig som är psykolog. Många kurser är poänggivande och en del är ackrediterade som specialistkurser av Sveriges Psykologförbund.

Behandling av posttraumatiskt stressyndrom (7,5 hp)

Kursen syftar till att ge en helhetsbild av posttraumatiskt stressyndrom. Du kommer att få kunskaper om:

  • diagnostisering
  • biologiska och psykologiska förklaringsmodeller för uppkomst och vidmakthållande
  • behandling av syndromet, även med hjälp av tolk

Kursen är ackrediterad som en fördjupningskurs inom inriktningen psykologisk behandling/psykoterapi hos Sveriges Psykologförbund.

Läs mer och anmäl dig här.

Emotionsregleringsbehandling i grupp – tilläggsbehandling inriktad mot självskadebeteende (5,5 hp)

Grundutbildning i emotionsregleringsbehandling för självskadebeteende som vänder sig till dig som har åtminstone grundläggande KBT-utbildning och arbetar med individer med självskadebeteende.

Läs mer och anmäl dig här. 

Exponeringsbaserad KBT för behandling av funktionell magsmärta och IBS hos barn och ungdomar

Denna unika utbildning för psykologer och andra behandlare ger dig kompetens att kunna bedöma och behandla barn och ungdomar med funktionell buksmärta. 

Läs mer och anmäl dig här.

Kognitiv beteendeterapi vid trauma (7,5 hp)

Detta är en utbildning i kognitiv beteendeterapi med fokus på Prolonged Exposure för posttraumatiskt stressyndrom. Det övergripande målet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om evidensbaserade metoder för bemötande och behandling vid trauma och PTSD.

Läs mer och anmäl dig här. 

Kurser inom autism, ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

KIND (Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet) ger utbildningar till dig som är intresserad av autism, ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Läs mer och anmäl dig här.

Mentaliseringsbaserad terapi (MBT) – teori och praktik (7,5 hp)

MBT är ett behandlingsprogram med starkt vetenskapligt stöd. Programmet är utformat för patienter med borderline personlighetsstörning. Mentaliseringstänkandet kan dock tillämpas på alla typer av psykiska svårigheter. Målsättningen med kursen är att ge grundläggande kunskap om mentalisering sett ur ett utvecklingspsykologiskt, biologiskt och socialt perspektiv. Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som specialistkurs.
Läs mer och anmäl dig här.

Specialistutbildning i klinisk barn-och ungdomspsykologi med fokus på barn- och ungdomspsykiatri (70 hp)

En unik sammanhållen specialistutbildning som vänder sig till dig som är legitimerad psykolog och arbetar inom barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet. Kurspaketet är ackrediterat i sin helhet av Sveriges Psykologförbund.

Läs mer och anmäl dig här.