Vidareutbildning för psykologer

Karolinsk Institutet har ett stort utbud av kompetensutveckling för dig som är psykolog. Många kurser är poänggivande och en del är ackrediterade som specialistkurser av Sveriges Psykologförbund.

Möte med psykolog
Foto: Shutterstock

Barn och trauma (7,5 hp)

Karolinska Institutet erbjuder tillsammans med Ericastiftelsen utbildningen Barn och trauma 7,5 hp – en kurs som ger dig kunskap om hur barn, unga och deras familjer påverkas av och bör stödjas efter potentiellt traumatiserande händelser.

Läs mer och anmäl dig till Barn och trauma.

Behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) (7,5 hp)

En kurs som syftar till att ge en helhetsbild av posttraumatiskt stressyndrom med avseende på diagnosticering, biologiska och psykologiska förklaringsmodeller för uppkomst och vidmakthållande samt behandling av syndromet, även med hjälp av tolk.

Läs mer och anmäl dig till Behandling av posttraumatiskt stressyndrom.

Emotionsregleringsbehandling i grupp – tilläggsbehandling inriktad mot självskadebeteende (5,5 hp)

En utbildning där du kommer att lära dig behandlingsmetoden emotionsregleringsbehandling i grupp (ERGT). ERGT är en gruppbehandling inriktad på att minska självskadebeteende och andra impulsiva och destruktiva beteenden.

Läs mer och anmäl dig till Emotionsregleringsbehandling i grupp.

Gruppbehandling - gruppens potential som lärande och läkande miljö med fokus på grupprocesser och gruppdynamik (30 hp)

Öka dina kunskaper om hur du kan tillvarata gruppens potential och hur ditt eget ledarskap påverkar gruppens klimat. Du lär dig även hur du kan använda dig av det som händer i gruppen för att öka både gruppens gemensamma utveckling och den individuella gruppdeltagarens relationella förmåga.

Läs mer och anmäl dig till Gruppbehandling.

Kognitiv beteendeterapi vid trauma (7,5 hp)

En utbildning i kognitiv beteendeterapi med fokus på Prolonged Exposure för posttraumatiskt stressyndrom. Den vänder sig till dig som är psykolog, socionom, läkare, psykoterapeut eller sjuksköterska samt har basutbildning i kognitiv beteendeterapi och arbetar med traumadrabbade patienter.

Läs mer och anmäl dig till Kognitiv beteendeterapi vid trauma.

Kurser inom autism, ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

KIND (Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet) ger utbildningar till dig som är intresserad av autism, ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Läs mer och anmäl dig kurser inom autism, ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Transdiagnostisk kognitiv beteendeterapi för behandling av ätstörningar (7,5 hp, distans)

En kurs for dig som arbetar med behandling av ätstörningar. Du lär dig förstå varför teknikerna, metoderna och strategierna tillämpas på just det sätt som görs. Undervisningen använder sig av konkreta och handfasta beskrivningar, illustrationer och arbetsmodeller. Kursen ges helt på distans, på halvfart. 

Läs mer och anmäl dig till Transdiagnostisk kognitiv beteendeterapi för behandling av ätstörningar.

Neuropsykofarmakologi för psykologer (7,5 hp)

En kurs som vänder sig till dig som är legitimerad psykolog och vill ha kunskaper inom ämnet farmakologi med fokus på läkemedel som används vid behandling av psykiatriska sjukdomar och smärta. Att känna till hur dessa läkemedel fungerar och verkar, vilka biverkningar de kan ge, om de kan interagera med den psykologiska behandlingen, mm kan underlätta arbetet för psykologer väsentligt.

Läs mer och anmäl dig till Neuropsykofarmakologi för psykologer.