För studenter på kursen Hälsa i samhälle och miljö (12 hp) kurskod 2LK100

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig en helhetsyn på individens och befolkningens hälsa ur ett samhälls- och miljöperspektiv
liksom att förstå läkarens roll, ansvar och befogenheter i relation till sjukvårdens organisation, styrsystem och ekonomi samt andra samhällsfunktioner.

Kursplan

Vårterminen 2023

Kursen VT23 startar med en introduktion måndagen den 16 januari kl 8:30 på Zoom.

Preliminärt schema finns längre ner på sidan. Mer information kommer i Canvas veckan innan kursstart. Spårtillhörighet kommer skickas ut tillsammans med primärvårdsplaceringen i början av januari. Därefter kommer ni även få ert gruppnummer som används vid seminarierna.

Observera att studenter själva registrerar sig på kursen i Ladok.

Lärandeaktiviteterna under kursen VT23 kommer att ske på distans med undantag från den verksamhetsförlagda utbildningen, PU-strimman, seminarium dödsfall/ likvisning, seminarium rättsintyg på Rättsmedicin i Solna samt tentamen. 

Examination

Obligatorier:


Katastrofmedicinsk övning för färdighetsträning
Seminarier samt grupparbeten/workshop
Muntlig examination: Patientkonsultation
Muntlig examination: Redovisning av grupparbete i förbättringsarbete
Skriftlig examination:  Skriftliga inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen 
Godkänd prestation i verksamhetsförlagd utbildning

 

Skriftlig tentamen

Kursens skriftliga sluttentamen kommer att äga rum den 9 mars kl.9:00 i skrivsalen, BZ, Solna campus. 

(OBS! Obligatorisk anmälan till karin.leander@ki.se för studenter som inte går aktuell kurs.)

Kursvärdering

Kursledning och studentrepresentanter träffas i ett kursråd två gånger under kursen med möjlighet att diskutera viktiga frågor om kursen, genomförande och eventuella förändringar. Kursen ombeds att bland studenterna välja 2 kursrepresentanter till kursrådet.

Tidigare kursvärderingar och analyser finns längst ner på sidan.
 

Kontaktuppgifter

Karin Leander

Kursledare och examinator
C6 Institutet för miljömedicin

Kamilla Sagrelius

Kursadministratör
C6 Institutet för miljömedicin

Isabel Johnson

Studievägledare
UF Universitetsförvaltningen

Felicia Palm

Programstudievägledare
UF Universitetsförvaltningen

Schema

Kursvärderingar och kursanalyser