För studenter på kursen Hälsa i samhälle och miljö (12 hp) kurskod 2LK100

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig en helhetsyn på individens och befolkningens hälsa ur ett samhälls- och miljöperspektiv
liksom att förstå läkarens roll, ansvar och befogenheter i relation till sjukvårdens organisation, styrsystem och ekonomi samt andra samhällsfunktioner.

Kursplan

Höstterminen 2022

Kursen HT22 startar med en introduktion måndagen den 29 augusti kl 8:30 på Zoom.

Preliminärt schema finns längre ner på sidan. Mer information kommer i Canvas veckan innan kursstart. Spårtillhörighet kommer skickas ut tillsammans med primärvårdsplaceringen i mitten av augusti. Därefter kommer ni även få ert gruppnummer som används vid seminarierna.

Observera att studenter själva registrerar sig på kursen i Ladok.

Lärandeaktiviteterna under kursen HT22 kommer att ske på distans med undantag från den verksamhetsförlagda utbildningen, PU-strimman, seminarium dödsfall/ likvisning, seminarium rättsintyg på Rättsmedicin i Solna samt tentamen. Studiebesök på företagshälsa med arbetsplatsbesök kommer under kursen HT22 att ersättas med obligatoriska lärandeaktiviteter på distans. 

Examination

Obligatorier:

Studiebesök på företagshälsa med arbetsplatsbesök för observation av arbetsmiljöarbete i praktiken (kommer vara online)
Katastrofmedicinsk övning för färdighetsträning
Seminarier samt grupparbeten/workshop
Muntlig examination: Patientkonsultation
Muntlig examination: Redovisning av grupparbete i förbättringsarbete
Skriftlig examination:  Skriftliga inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen 
Godkänd prestation i verksamhetsförlagd utbildning

 

Skriftlig tentamen

Kursens skriftliga sluttentamen kommer att äga rum den 18 oktober kl.9:00 i skrivsalen, BZ, Solna campus. 

(OBS! Obligatorisk anmälan till karin.leander@ki.se för studenter som inte går aktuell kurs.)

Kursvärdering

Kursledning och studentrepresentanter träffas i ett kursråd två gånger under kursen med möjlighet att diskutera viktiga frågor om kursen, genomförande och eventuella förändringar. Kursen ombeds att bland studenterna välja 2 kursrepresentanter till kursrådet.

Tidigare kursvärderingar och analyser finns längst ner på sidan.
 

Kontaktuppgifter

Karin Leander

Kursledare och examinator
C6 Institutet för miljömedicin

Kamilla Sagrelius

Kursadministratör
C6 Institutet för miljömedicin

Isabel Johnson

Studievägledare
UF Universitetsförvaltningen

Schema 2022

Kursvärderingar och kursanalyser