För studenter på kursen Hälsa i samhälle och miljö (12 hp) kurskod 2LK100

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig en helhetsyn på individens och befolkningens hälsa ur ett samhälls- och miljöperspektiv
liksom att förstå läkarens roll, ansvar och befogenheter i relation till sjukvårdens organisation, styrsystem och ekonomi samt andra samhällsfunktioner.

Kursplan

Höstterminen 2024

Kursen HT24 startar med en introduktion måndagen den 2 september kl 8:30.

Preliminärt schema kommer finnas längre ner på sidan. Mer information kommer i Canvas veckan innan kursstart. 

Observera att studenter själva registrerar sig på kursen i Ladok.

Lärandeaktiviteterna under kursen HT24 är på distans med undantag från den verksamhetsförlagda utbildningen, PU-strimman, seminarium dödsfall/ likvisning samt tentamen. 

Examination

Obligatorier:


Katastrofmedicinsk övning för färdighetsträning
Seminarier samt grupparbeten/workshop
Muntlig examination: Patientkonsultation
Muntlig examination: Redovisning av grupparbete i förbättringsarbete
Skriftlig examination:  Skriftliga inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen 
Godkänd prestation i verksamhetsförlagd utbildning

 

Skriftlig tentamen

Kursens skriftliga sluttentamen kommer att äga rum den 21 okt kl.8.15-11.15 i skrivsalen BZ, Campus Solna.

(OBS! Obligatorisk anmälan till karin.leander@ki.se för studenter som inte går aktuell kurs.)

Kursvärdering

Kursledning och studentrepresentanter träffas i ett kursråd två gånger under kursen med möjlighet att diskutera viktiga frågor om kursen, genomförande och eventuella förändringar. Kursen ombeds att bland studenterna välja 2 kursrepresentanter till kursrådet.

Tidigare kursvärderingar och analyser finns längst ner på sidan.
 

Kontaktuppgifter

Profile image

Karin Leander

Kursledare och examinator
Profile image

Kamilla Sagrelius

Kursadministratör

Isabel Johnson

Studievägledare

Programstudievägledare

Schema

Kursvärderingar och kursanalyser

KL
Innehållsgranskare:
Kamilla Sagrelius
2024-04-05