För dig som är student på Psykologprogrammet Programöversikt

Psykologprogrammet sträcker sig över fem år och innehåller både teoretiska kurser och verksamhetsförlagd utbildning. På denna sida kan du läsa mer om hur psykologprogrammet på just KI är uppbyggt.

Innehåll och upplägg

Undervisningen på KI:s psykologprogram präglas av scientist practitioner-modellen, som bland annat betonar vikten av integration mellan teoretiskt och verksamhetsintegrerat lärande (VIL), en kritisk och värderande syn på kunskap och ett interprofessionellt lärande.

Utbildningens inledande teoretiska kurser integrerar psykologi med angränsande ämnen som biomedicin, neurovetenskap och evolutionsteori. Under termin 2 studeras kognitiva processer och socialpsykologi. Termin 3 och 4 innehåller differentiell psykologi, utvecklingspsykologi, klinisk psykologi samt hälsopsykologi. Termin 5 och 6 kommer bland annat att ge den teoretiska och praktiska grunden för att planera, leda, genomföra och utvärdera utvecklings- och förändringsarbete som gäller grupper, organisationer och miljöer inom arbetsliv och organisation. Termin 6 avslutas med en valbar period då du väljer mellan ett antal kurser, av vilka en kan vara ett examensarbete på kandidatnivå (15 hp). Detta är också den termin då det finns extra goda möjligheter att på ett smidigt sätt studera utomlands på något av programmets partneruniversitet.

Utbildningens senare del inriktas allt mer mot kliniska tillämpningar och psykologisk behandling. På termin 7 fördjupas de kliniska kunskaperna under kursen "Klinisk psykologi 2" som löper parallellt med "Självkännedom och kliniska färdigheter" (en kurs som på KI motsvarar vissa andra programs "egenterapi"). Under termin 8 ligger, förutom kursen "Psykologpraktik", också "Klinisk metod" som förbereder för kursen "Psykologiska behandlingsmetoder inklusive psykoterapi" som löper över termin 9 och 10. Parallellt med kursen i psykologiska behandlingsmetoder, skriver du under programmets två avslutande terminer ett större examensarbete (30 hp).

VIL/VFU på KI:s psykologprogram

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsbegrepp för samverkan och integrering mellan högre utbildning och arbetsliv. VIL kan ske i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/ praktik, studiebesök, auskultation med mera.

På psykologprogrammet förekommer VIL dels i form av ett kortare studiebesök (termin 1) eller så kallade auskultationer i olika typer av verksamheter under de första terminerna (termin 4). Auskultationer innebär ofta att man vistas på en arbetsplats och går bredvid en anställd i 2-4 dagar.

På termin 5 kommer du få praktisk träning i att göra insatser inom förskolan. På termin 6 genomför du i grupp en konsultativ insats på ett företag/ organisation under handledning på kursen "Arbets- och organisationspsykologi 2". Under de två sista åren ingår träning i internetbehandling och psykoterapi (ofta kallat klientarbete under handledning). Dessutom genomförs en längre praktikperiod (VFU), oftast inom hälso- och sjukvård, men även skola, kriminalvård och organisation förekommer. 

På sidan Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) hittar du mer detaljerad information om VFU/ VIL på programmet, och om hur praktik, studiebesök och auskultationer fördelar sig mellan de olika kurserna.

Viktiga villkor för att få delta i VIL/VFU

Det finns några viktiga villkor för att du ska få delta i VIL/VFU. Läs mer på sidan Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) om kraven och vad du själv behöver göra för att uppfylla dessa.

Utbildningsplan

Utbildningsplanen är programmets styrdokument och innehåller de övergripande lärandemålen för programmet, innehåll och upplägg. Du läser enligt den utbildningsplan som gällde när du antogs till utbildningen.

Programöversikt 

I översikten nedan ser du vilka kurser som ska läsas vilken termin, vilket styrs av studieplanen i programmets utbildningsplan. Länkarna i programöversikten leder till kursernas kurswebbar, där du hittar mer information om kursens schema, kursplan (med bland annat kursmål och litteraturlista) och kontaktuppgifter till kursansvarig med flera. Kursplanerna hittar du även via KI:s kursplanearkiv

Programöversikt för studenter antagna HT13 och senare

Termin 1

2PS000 Introduktion till psykologi (7,5 hp)
2PS040 Grundläggande biologi (7,5 hp) (denna kursplan har ersatt 2PS002)
2PS001 Experimentell psykologi (15 hp)

Termin 2

2PS029 Kognitiva processer (15 hp)
2PS003 Socialpsykologi (15 hp)

Termin 3

2PS005 Differentiell psykologi (15 hp)
2PS006 Utvecklingspsykologi (15 hp)

Termin 4

2PS008 Hälsopsykologi (7,5 hp)
2PS044 Klinisk psykologi 1 (22,5 hp) (denna kursplan har ersatt 2PS007)

Termin 5*

2PS009 Preklinisk integration (4,5 hp)
2PS042 Psykologarbete bland barn och ungdom (6 hp) (denna kursplan har ersatt 2PS033)
2PS034 Vetenskapsteori (3 hp)
2PS035 Samhälle och hälsa (4,5 hp)
2PS036 Arbets- och organisationspsykologi 1 (12 hp)

Termin 6

2PS046 Arbets- och organisationspsykologi 2 (7,5 hp) (denna kursplan har ersatt 2PS022)
Valbar period (sammanlagt 22,5 hp)

Termin 7

2PS017 Självkännedom och kliniska färdigheter (4,5 hp)
2PS043 Klinisk psykologi 2 (25,5 hp) (denna kursplan har ersatt 2PS016)

Termin 8

2PS020 Statistik och metod (4,5 hp)
2PS019 Psykologpraktik (19,5 hp)
2PS021 Klinisk metod inom psykologiområdet (6 hp)

Termin 9 och 10, kurserna läses parallellt

2PS032 Psykologiska behandlingsmetoder inklusive psykoterapi (30 hp)
2PS026 Examensarbete i psykologi (30 hp)

*Kurserna på termin 5 ges i denna ordning fr.o.m. HT18

Ramschema för kurser på psykologprogrammet

Psykologprogrammet följer KI:s generella terminstider för utbildningar på grund- och avancerad nivå. Information om start- och slutdatum för respektive kurs hittar du i terminens ramschema.

Ramschema VT23
Ramschema HT23

Återkoppling och utveckling av KI:s psykologprogram

Programmet och dess kurser utvecklas ständigt, som en del i KI:s löpande kvalitetsarbete. För mer information om vad tidigare studenter tyckt om sin utbildning, och hur du själv kan vara med och påverka, se kursvärderingar på respektive kurswebb och sidan Programmets organisation. Där hittar du också information om kvalitetsgranskningar gjorda av andra aktörer.

ÅB
2023-03-22
Åsa Borglund