För dig som är student på Audionomprogrammet Kandidatuppsatser

Här hittar du kandidatuppsatser som har genomförts på audionomprogrammet.

2023

Ahmad Maki Ali och Moa Edholm: Upplevda audiologiska symtom i samband med covid-19-infektion hos en svensk studiepopulation

Atena Kazemi och Sama Panahande: Faktorer kopplade till hörapparatanvändning hos personer över 55 år

Fernanda Aguilar och Fredrik Sager: Självrapporterade hörselproblem bland nattklubbsanställda - en
tvärsnittsstudie

Leila Ghaab och Sofia Muntrakis: Relationship between knowledge and attitudes toward childhood hearing loss among personnel who practice neonatal hearing screening in Georgia

Martin Ödman: Spontan användning av ljudberikning bland patienter med tinnitus, en tvärsnittsstudie

Meltem Korkmaz och Sabina Khedri: Samband mellan indikationer på bullerexponering och hörselsymtom hos kabinpersonal - en tvärsnittsstudie

Natalie Sevon och Yann Sze Wong: En enkätstudie om ungdomars och unga vuxnas attityder till buller

Prameena Raveenderan och Sara Brymér: Personcentrerad vård bland audionomer inom hörselrehabilitering – en enkätstudie

2022

Alexander Mutatina Mutegeki och Ibrahim Abdel Razzak: Utredning av ljudförhållandena i skolmatsalar på grundskolor

Angelo Nyflock och Uno Dvärby: Påverkan av hörlurar med aktiv bullerreducering på taluppfattning hos normalhörande personer i bullriga miljöer

Aron Amanuel: Hörlursplacering vid tonaudiometri

Therese Pettersson och Bashar Assad Joar: Uppföljning av vuxna som genomgått rehabilitering av grav hörselnedsättning

Helena Nordgren och Mattias Brunsberg: Ljudnivåer i förlossningsrum i Stockholm 2022 – en kvantitativ tvärsnittsstudie

Jakob Hast Rangman och Joseph Rikardsen: Tinnitus before and after cochlear implantation: a follow up on patients with unilateral severe to profound hearing loss

Nadil Silva och Sebastian Duarte: Correlation between Systolic Blood Pressure and Hearing Level of Men over the Age of 50 years: a Cross Sectional Study

Ruweyda Giumale och Patricia Rivera: Mental trötthet hos vuxna med hörselnedsättning och/eller tinnitus – en tvärsnittsstudie

Sajwa Amer & Mahtab Moeini: Kvalitetssäkringsmetoder vid hörapparatanpassning – en enkätstudie bland audionomer i Sverige

 

2021

Ayse Celepli: Audionomens arbete under covid-19-pandemin

Esther Etbon och Tegest Tessema: Livssituationen för barn med X-kromombunden hörselnedsättning och C- En kvalitativ innehållsanalys

Fanny Söderlind & Sara Idvardsson: Ett förifyllt anamnesformulär förbättrar anamnesupptagningen ur ett audionomperspektiv

Jakob Ljungberg & Viljo-Abbas Tammelin: Lärarstudenter och hur väl de förbereds inför en välkänt högljudd arbetsmiljö. En enkätstudie

Jenny Bergqvist & Denise Liljedahl: Lexikala egenskapers inverkan på ett svenskt talaudiometriskt test:Tal-i-Brus

Johan Antonsson & Jonas Backlund: Musikers ljudbeskrivande terminologi samt hörapparatpreferenser vid musiklyssning

Louise Fogelqvist & Mikaela Tesfalidet: Musikupplevelsen hos erfarna cochleaimplantatanvändare – en jämförande enkätstudie

Maryan Abdi och Sheima Sayed Saleh Hayoti: Staccatotinnitus: en sällsynt tinnitus med en utmanande diagnos men med en medicinsk lösning

Nancy Yacoub & Sara Bolos: Samband mellan nytta, taluppfattning och möjligheten att styra hörapparaten med mobiltelefon

Rania Safaa Ahmad & Nazila Hosseinzade: Samband mellan tidsförskjutning och ljudlokalisationsförmågan hos patienter med cochleaimplantat och hörapparat. En pilotstudie

Patrik Carlsson & Samuel Numenius Woller Edin: Bullerexponering för tunneltågförare
– upplevelsen av buller och bullerrelaterade hälsobesvär

 

2020

Ali Amoori och Nadya Quarib: Inverkan av motion och träning på tinnitusbesvär

Amir Rashid och Betty Ehrlin: Förmågan att uppfatta tal i förhållande till hörapparatens programinställningar och en bordsmikrofon – en ljudfältsmätning

Yassamin Sadeq och Emma Graas: Föräldrars erfarenheter av sina barns hörselhabilitering i Region Stockholm – en intervjustudie

Erica Ekvall & Mashaal Waseem Chaudhry: Subjektiv kunskap om höga ljudnivåer och hörselskydd hos audionomstudenter

Erik Stammler & Gulnara Samadova: Tillämpningen av counseling inom audionomyrket i Sverige
En kvantitativ kohortstudie utifrån ett audionomperspektiv

Gunnar Hamberg: Spektral diskrimination hos patienter med cochleaimplantat

Johanna Brändefors & Beatrix Erixon: Kartläggning av lyssnings- och
språkmiljö med LENA hos vuxna som nyligen fått CI – en pilotstudie

Jonas Schwartz och Kim Simonsbacka: Tinnitus hos individer med cochleaimplantat – operationsålderns betydelse för graden av besvär
En retrospektiv enkätundersökning

Sebastian Voegler: Perception of Dialect Variability and Diphthong through Hearing Aid Systems and Amplification

Sofia Knutsson och Shahad Dinno: Orsaker till att vuxna söker hörselvård inom Stockholms län

Tom Berntsson och Sabina Cullura: Kunskapsnivå hos personalen på äldreboenden i Stockholm gällande äldres hörapparater och hörapparatsanvändning

2019

Beatrice Novkovic och Dilara Cakir: Lagomnivå och område för lagomnivå hos vuxna individer med ensidig sensorineural hörselnedsättning, normal hörsel och simulerad hörselnedsättning

Hayat Yusuf och Mylade Balmaceda: Relationen mellan hörtrösklar och taluppfattning hos vuxna med cochleaimplantat vid olika presentationsnivåer

Malin Nilsson och Jessica Pettersson: Ljudnivåer under musiklektioner - upplevelser och påverkan hos musiklärare och elever

Roua Yousef och Veronika Marinkovic: Könsfördelningen inom audionomprogrammen i Sverige

Sandra Nosa och Shahrzad Kordasti: Finns det samband mellan grad av hörselnedsättning och besvärsgrad av tinnitus

2018

Natanael Sundh: Gymnasieelevers musiklyssnande i relation till riskbeteende och personlighetstyp -En kvantitativ tvärsnittsstudie

Ida Ljung, Veronica Ljungström & Jenny Montenius: Får äldre personer tillfredsställande hörselvård? En jämförelse mellan subjektiv och objektiv hörsel och hörapparatnytta

Alice Westholm och Sofia Abrahamsson: Ljudmiljön på kontor – ljudnivå, upplevelse och påverkan

Astrid Karlsson: Sammanhangets påverkan på språkförståelse -Sammanhang som underlättar för förståelse när tal är svårt att förstå tillgodoräknat från LIU

Peter Norén och Elias Hjälmberg: Hörselmätning med iPad-applikation i tyst miljö med tonaudiometri som referensmetod

Johanna Ståhl och Sabina Wahlgren: Hörselvård för personer med annat modersmål än svenska i Stockholms län - En kvantitativ studie utifrån ett audionomperspektiv

Sara Hashemi Demneh och Oda Lystrup Hodlekve: Does hyperacusis manifest as pathological auditory brainstem response and loudness discomfort levels?

Joachim Örtqvist och Therése Törnblom Larri: Nyttan av självskattningsformulär vid bedömning och rehabilitering av tinnitus En studie ur vårdgivar- och  patientperspektiv

2017

Zebastian Alsbjer-Aronsson och Isabelle Yngve: En kvantitativ enkätstudie om användandet av hörseltekniska hjälpmedel hos högstadieelever

Helena Andersson: Prevalens av yrsel och symtom som vid Ménières sjukdom

Adrienn Hobay Islik och Ellen Stare: Förekomst av temporomandibulär dysfunktion och bettfysiologisk diagnos hos pateienter med tinnitusbesvär

Jessica Jalmo och  Aylin Ågren: Förekomst av hörselnedsättning hos nyanlända studerande vid SFI i Stockholm

Mathias Karlsson och Vesela Madzharova: Effekten av ljudtrycksnivå och frekvens vid ljudlokalisering

Hedvig Royen Norkvist och Malin Selling: Kvalitetssäkring av hörapparatanpassningen i Stockholms län – Ett audionomperspektiv

Johanna Söderhäll, Malin Apler och Veronika Saliba: En studie om hörselpåverkan hos patienter behandlade med intratympanal gentamicininjektion eller saccotomi vid Ménières sjukdom

Orkina Zeito: Att leva med cochleaimplantat och teckenspråk

2016

Afnan Al- Adili och Isabell Danielsson Sandegarn: Attityder om hörapparatsanvändare och hörapparater– en enkätstudie

Dahir Ali och Dareen Al Khatib: Upplevelse av ljudnivån i storkök och självskattad hörselstatus och hörselsymptom hos storkökspersonal -En Enkätstudie

Hilal Alp och Susan Kurtto: Hörselns långsiktiga påverkan av Méniérs sjukdom -En kvantitativ retrospektiv studie

Anna Arturson och Gabriella Lundgren: Att leva med tinnitus och hyperacusis som yrkesverksam symfoniorkestermusiker En kvalitativ studie

Carl Edsö och Emil Voxenhaag: En jämförelse mellan två hörlurstyper i appen uHear med tonaudiometri som referensmetod

Amanda Ehlin och Karin Stefansdotter: Exponering av buller och höga ljudnivåer på biografer med fokus på barnfilmer

Daniel Leopold och Linn Göransson: Auditiv träning: effekter på tinnitusbesvär

Anna Sjögren och Jamie Hammarwall: En kvalitativ studie av strukturella och kulturella faktorer som påverkar implementeringen av ett hörselvårdsprojekt lärdomar från Laos

Axel Hedenström: MP3 vs Wav: Bedömer tränade och icke-tränade lyssnare ljudkvalité olika?

Ulf Kalla: Implementation and Evaluation of an Adaptive beamformer-based Auditory Model tillgodoräknat från KTH

Ida Lundstedt: Datorisering inom hörselvården

Annelie Sandström och Sigrid Olsson: Tinnitusupplevelser före och efter cochleaimplantation

2015

Anastasia Alferova: Enkätundersökning om förekomsten av tinnitus och hyperacusis hos förskolepersonal

Henrik Lindahl och Christopher Strömberg: Utvärdering av hörsel- och tinnituspåverkan efter intratympanisk gentamicinbehandling

Constanza Bravo Soto och Juliette Hassan: Samband mellan tinnitus och hyperakusi hos skolpersonal i Stockholm - em kvantitativ studie

Didrik Rietz: Hörselstatus och självskattad exponering för buller, kemikalier och vibrationer i arbetslivet; en tvärsnittstudie på 13 218 svenskar i åldern 24-55 år

Sara Hagström och Emelie Wahlström: Nyttan av anpassningar på arbetsplatsen - en intervjustudie med yrkesverksamma personer med hörselnedsättning

Karin Bokvist och Rebecka Frisk: Symptom Patterns and Results of Implemented Audiovestibular Tests in SCD Syndrome

Erika Acosta och Lela Nozadze: Hörselutveckling hos extremt för tidigt födda barn - en uppföljning av EXPRESSstudien/Stockholm

Meisem Jamil och Sebastian Olsson Ledin: Hörselpåverkan och prevalens av tinnitus hos erfarna mixed martial arts-utövare

Milad Walid och Nadia Alkaffagi: Jämförelse av talperception hos normalhörande enspråkiga och simultant tvåspråkiga barn genom talperceptionstestet Lyssna – Säg

2014

Agnes Börsbo: Hörsel och tinnitus hos yrkesverksamma musiker - skillnader mellan instrument och musikgenre

Soghra Balavar och Maryam Sanatgar: Kartläggning av resenärers bullerexponering och upplevelse av buller från kollektivtrafik i Stockholms län

Mohamed Majed och David Komar: Attityder och erfarenheter hos unga vuxna diskjockeys kring riskerna med exponering för höga ljudnivåer

Alaa Abid och Rita Yousef: Inverkan av benign positionell vertigo av typ cupuloithiasis på patienters välmående

Anni Brandström och Sara Skenbäck: Hörselnedsättning hos barn - riskindikatorer och orsaksdiagnoser

Johanna Dias Saraiva: Jämförelse av tre olika hörtelefoner vid tonaudiometri på personer över 70 år

Valeska Almendra: Upplevelser av buller på förskola: En enkätundersökning

Martin Johansson och Björn Winter: Audiovisuell av auditiv taluppfattning med konsonanttest (VCV) - framtagande av testmaterial med referensdata

Agnes Nazzibwa och Souad Mazzi: Hörlursanvändning i en svensk population - en tvärsnittsstudie

2013

Julia Alikin och Ruqiya Mohamad Hassan: Hörselskadades tankar om tekniska hjälpmedel i utbildningslokaler

Sandra Altinkaya och Smedra Hanna: Attityder till Modern Informationsteknologi som komplement till Hörselrehabilitering – Intervjuer med fyra Audionomer

Louise Aura och Natalia Uss: Hörselskadades upplevelser om kommunikation i bullriga ljudmiljöer - en enkätstudie

Cecilia Dahlström: Har östrogensubstitution någon påverkan på hörselutvecklingen hos kvinnor med Turners syndrom?

Linda Persson: Postnatal hörselnedsättning? En studie av 63 barn som varit godkända vid hörselscreening för nyfödda men nu är inskrivna vid hörselhabiliteringen

Tobias Resch: Utvärdering av bakom-örat-burna samtalsförstärkare, marknadsförda som hörapparater

Aleksandr Velikoselskii: MT-läge i hörapparat: mätningar och användningsgrad hos skolungdomar

2012

Aminul Khan: Utvärdering av LittlEARS frågeformulär

Azam Soleimani-Kondori och Sara Mikelöv: Hur upptäcktes hörselnedsättning hos de barn i Stockholmsregionen som skrevs in vid hörselrhabiliteringen, Karolinska Universitetssjukhuset år 2011?

Jyri Kantanen och Daniel Önnerlöv: Skillnader i obehagsnivåer mellan tal och talliknande stimuli för normalhörande personer

Zandra Alm och Emma Lindström: En jämförelse av Békésyaudiometri och konventionell tonaudiometri med fokus på reliabilitet, tidseffektivitet och hörtröskelskillnad

Fatemeh Aghadadashi: Utvärdering av Talaudiometritest via Internet

Fatma Eker och Tina Kosklin: Evaluering av brusapparater - en behandlingsåtgärd vid tinnitus

Ida lundström och Linnea Rönnehag: Musikhögskolestudenters användning av hörselskydd, kunskap om hörsel samt upplevda besvär

Jeannette Hägerström och Eva Spetz: Jag vill också höra vad de andra barnen viskar

Kalle Larsson och Linnéa Good: Riskerar tandvårdspersonal hörselnedsättning i arbetet?

Gustav Sandblad: Utvärdering av metoder för mätning av förstärkning och distorsion i hörapparater

Zineb Slaoui och Leila Dehbashi: Jämförelse mellan frekvensmodulerande toner och komplexa ljud som test-stimuli vid hörtröskelmätningar i ljudfält

Zenia Dilshad: Utvärdering av hörapparatsnytta och upplevelser av rumslig och riktningshörsel hos dövblinda personer

Åsa Forsberg: Långa sjukskrivningar i Sverige på grund av tinnitus - En deskriptiv nationell uppföljningsstudie, 2005-2009

2010

Ann Johansson: Resultat från hörselscreening som erbjöds besökare vid Stockholms Centralstation

Anna Josefsson: Kunskap om hörsel bland anställda på serviceboenden i storstads- och landsbygdsmiljö

Ann-Christin Martinsen: En undersökning av musiker med ljudöverkänslighet

Anne-Marie Jacobsson: Asymmetrisk taluppfattning– Experimentell studie om Right Ear Advantage

Birgitta Eriksson: Att använda FM-system i arbetslivet. Erfarenheter av trådlösa kommunikationshjälpmedel från personer med hörselnedsättning

Catrine Ali och Meisere Jamil: Validering av hörselscreening på normalhörande, hörselskadade och personer med tinnitus - En jämförelse med klinisk audiometri

Edsala Gouria och Rhydhm Abbas: Hörselskadade spädbarns språk- och ljuduppfattning med hörapparat under första levnadsåret

Anders Sjöstrand och Elin Ljungkvist: Kan försökspersonernas hörtrösklar, kön och ålder påverka resultaten vid Hearing In Noise Test (HINT)?

Emmanuel Galaup: Nyttan av BAHA hos barn med medfödd ensidig atresi

Hamideh Vali: Patienters delaktighet inom basal hörselrehabilitering

Karin Lindström och Karin Nilsson: Audionomers upplevelser av uppdelningen mellan diagnostik och rehabilitering

Parisa Balavar: Kartläggning av barnaudionomers upplevelse av problem med befintliga hörseltestmetoder för spädbarn och analys av behovet av nya metoder

2009

Kristin Andersson: Påverkan av restriktiv diet och åldrande på ABR-trösklar och latenstider hos råttor

Niklas Arugård och Daniel Sandberg: Utvärdering av internetbaserat hörseltest

Kajsa Bergström och Sofia Dalman: Behövs audionomer inom geriatriken?

Caroline Ekström: Att leta efter tystnaden. En kvalitativ undersökning om ljudmiljön på förskolor

Therese Fredlund-Gustafsson: Kartläggning av ungdomars lyssningsvanor med bärbara musikspelare

Sofi Hasselrot och Dorota Kuczynska: Effekt av cochleaimplantat på tinnitusbesvär - en enkätstudie

Anna Huss: En kartläggning av orsaksdiagnoser hos 273 stycken barn inskrivna i hörselhabiliteringen i Stockholm

Anna Huttunen och Johan Nordquist: Hur låter det? En undersökning av användarguider för hörapparatanpassning

Nataša Kerkez: Kunskaper och förväntningar inför första besöket inom hörselvård. Sju personers uppfattningar

Stefan Lidén: PC-plattformen som tongenerator och gränssnitt vid tonaudiometri

Satu Turunen-Taheri: Betydelsen av att använda microhörapparat. Elva personers erfarenheter och uppfattningar

2007

Sally Allkins och Magnus Ericsson: Musiklyssning genom hörapparater

Annika Hedenström: En retrospektiv kohortstudie på vuxna enäggstvillingspar och skillnader i deras hörsel efter upprepade otitis media i barndomen

Mehran R. Imani: Förorsakar blockad av erbB2-receptorn fortskridande hörselförlust i det färdigutvecklade hörselorganet?

Ida Krook: Frekvensspecifik cisplatininducerad hörselnedsättning hos råttor

Rita Nasr och Jassmin Amal Pairawan: Hörselrehabiliteringsprocessen ur arabisk- eller persisktalande personers perspektiv - En kvalitativ studie

Emma Richardsson: Taluppfattning i brus hos normalhörande 5-åringar

Hans Trovik: Brukarerfarenhet som parameter vid hörapparatutprovning

Helena Wallgren och Dalia Slewa: Hörselskadade gymnasieelevers tankar om vidarestudier - En intervjusstudie

2006

Camilla Appelsved: Nyföddhetsscreening leder till tidigare diagnos och intervention

Karin Brunér: Upplevelsen av en hörselnedsättning. En kvalitativ intervjustudie

Mattias Cederstam: Jämförelse av attityder till hög ljudnivå från musik mellan musiker ock icke-musiker

Erika Gyllemalm och Maria Chatziapostolou: Hörselnedsättning - ett osynligt problem. En intervjustudie om hörselskadade högstadieelevers upplevelser

Aram Hellstadius: En explorativ fallstudie av fyra barn med bilaterala cochleaimplantat. Utvärdering av kognitiva färdigheter och läsförmåga

Lise Holmén-Fors: Mätmetoder för hörapparater med öppen anpassning

Ching Huang: Does local delivery of reporter gene to the cochlea spread to brain tissue? - A safety aspect of inner ear gene therapy

Åsa Klingstedt: Upplevd hörapparatnytta av öppna hörapparater och CIC-apparater

Ann-Charlotte Larsson Hannu: Finns det skillnader mellan kvinnor och män - när det gäller hörapparatanvändning?

Daniel Palma och Patricio Madriaga: Upplevelse av livskvalitet hos cochleaimplantatanvändare och deras anhöriga - två till tre år efter operationen

Eva Nyd och Annica Nyström: Telespolens vara eller icke vara i en hörapparat med öppen anpassning

Elin Rosander: Idrotten kommer i första hand, hörseln i andra - en intervjustudie, om hur hörselskadade lagidrottare upplever sitt handikapp

2003

Fereshteh Abbasi: Rehabilitering av hörselskadade invandrare som inte talar svenska och använder tolk vid sina besök på hörselklinik. Svårigheter som kan uppstå. En enkät- och intervjustudie

Sofia Hertzman: Hörapparatförstärkning uppmätt med tal och olika mätsignaler. En jämförelse för sex moderna digitala hörapparater

Anita Keshishi: Hörapparatnytta hos tinnituspatienter

Anna Kjellman: Bullerupplevelsen hos förskolepersonal

Josefina Larsson: Consonant perception with impaired hearing- A comparison between slow and fast hearing aid compression

Camilla Lindstrand och Irene Zecevic: Behandling av tinnitus med Tinnitus Retraining Therapy (TRT)

Marina Losjakova: Upplevda bullerproblem hos förskolepersonal som arbetar med mindre barngrupper

Helena Oksanen: Frekvensdiskriminationsförmåga hos normalhörande

Johanna Pernhall och Sofia Söderberg: Utvärdering av uppföljningskurser för hörapparatanvändare

Iram Saleemi: Gene expression analysis of adenosine receptors during inner ear development

2000

Petra Herrlin och Åsa Skjönsberg: Bullerkänslighet hos djur med hereditär hörselnedsättning - en studie av anlagsbärare till stammen "German waltzing guinea pigs"

Tomas Larsson: Hörapparatnytta sett ur förstagångsanvändares perspektiv. En enkät- och journalstudie

Jenny Lindqvist: Hörsel hos äldre. Kunskaper och utbildningsbehov bland personal på några servicehus i Stockholm

Louise Olsson: Problem för hörselskadade vid telefonering

Susan Salmela: En studie om flygteknikers hörsel, ljudmiljö och hörselskydd

Ulrika Schubert: Tinnitus och vitt brus- betydelsen av uppmärksamhet vid skattningar av brusnivåer

Carina Sjödin: Från hörapparat till reservapparat - En intervjustudie med hörselskadade som valt att inte använda sin hörapparat

Jennie Svensson: Musik- och ljudingenjörsstudenters attityder till sina hörselkunskaper och sambandet mellan höga ljudnivåer och risk för hörselskador

Rukmani Tiroler: Studie av attityder till döva och hörselskadade personer i Sri-Lanka

Pamela Villa: Upplevelse vid byte från analog till digital hörapparat - en intervjustudie med barndoms- och vuxenhörselskadade

Ruth Åberg: Svenska audionomers avtryckstagning och insatsjusteringar

1999

Lillemor Andersson: Sudden deafness: Patienternas upplevelser och erfarenheter samt hörselvårdens möjliga behandlingsalternativ

Eric Ankarberg: Bullerskador hos lantbrukare. En dokumentation av lantbrukares hörsel i Bjuråkers Socken

Karin Berne: Kvalitetsarbete vid hörapparatutprovning. En studie om vuxna patienters upplevelse av rutiner vid hörapparatutprovning på två hörselklinker

Renata Bogo: CIC hörapparatens för- och nackdelar utifrån hörselskadade skolelevers perspektiv

Marie Gårdhagen: Ljudstyrka vid träningspass på Friskis & Svettis Hornstull i Stockholm

Pär Landeklint: En studie om idrott och hörselskadade

Cecilia Lundgren: Hörapparatens betydelse för livskvaliteten: En studie om yrkesverksamma hörselskadade

Marita Persson: Hörselskadade gymnasieelevers framtidsplaner

Anna Sundqvist: Utvärdering av hörapparater med digital signalbehandling utifrån användarperspektiv

1997

Jalda Fatehnia: Gentamycinbehandlings effekt på tinnitus hos Ménièrepatienter

Åsa Fahlström: Ménièrepatienters bemästringsstrategier och erfarenheter av olika behandlingsformer

Gunilla Hall: Kvinnligt perspektiv på hörselnedsättning

Eva Hallgren: Användandet av hörapparat bland några äldre personer

Charlotte Lillienborg: En grupp äldre hörselskadades erfarenheter och upplevelser av hörapparat och hörselvårdens rehabilitering

Ulla Lindblad: Patienters upplevelser och nyttjandegrad av olinjära respektive linjära hörapparater

Anne Olausson: När ljuden blir till hinder i tillvaron. En undersökning om hyperacusis påverkan på det dagliga livet

Roger Olsson: Binauralt hörapparatanvändande för att uppfatta tal i störande ljudmiljöer

Jalil Shahabi: En studie om otoscleros-operation-upplevelser

Lars Tovoté: Musik och hörsel - En hörselundersökning av medlemmar i Stockholms Spårvägsmäns Musikkår

Åsa Zetterblom: Muslimer i svensk hörselvård - En intervjustudie

 

 

PV
Innehållsgranskare:
2023-06-28