För studenter på kursen Examensarbete för magisterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap (30hp) kurskod 2QA166

Syftet med kursen är att studenten skall utveckla förmåga till att självständigt planera, genomföra och redovisa en vetenskaplig studie inom biomedicinsk laboratorievetenskap samt att kritiskt granska, analysera och diskutera vetenskapliga arbeten

Kursplan

Kursinformation

Syftet med kursen är att studenten skall utveckla förmåga till att självständigt planera, genomföra och redovisa en vetenskaplig studie inom biomedicinsk laboratorievetenskap samt att kritiskt granska, analysera och diskutera vetenskapliga arbeten. 


Efter avslutad kurs ska studenten:

Kunskap och förståelse: 
- kunna välja och tillämpa experimentella metoder för att lösa en föregiven vetenskaplig frågeställning. 
- kunna samla in, sammanställa och tolka analysresultat. 
- kunna tillägna sig och använda vetenskaplig litteratur inom projektets område. 

Färdighet och förmåga: 
- kunna planera, genomföra och presentera ett examensarbete utifrån givna tidsramar. 
- visa förmåga att systematiskt kunna söka, kritiska granska och tolka information som grund för examensarbetet. 
- kritiskt kunna bedöma andras vetenskapliga arbeten och delta i diskussioner kring dessa. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt: 
- visa kunskap och förståelse för innebörden i forskningsetiska principer och riktlinjer 
- kunna placera in, värdera och diskutera sitt eget arbete i ett bredare vetenskapligt perspektiv.

Välkomstinformation


Mer information om kursstart kommer.

Schema

Länk till schema:

 

Kursanalys och kursvärdering

 

 

Kontaktuppgifter

Pernilla Lång

Kursansvarig
PJ
Innehållsgranskare:
Busra Kocaturk
2023-07-12