För studenter på kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi kurskod 2QA294

Den här kursen ger dig möjlighet att utveckla din förmåga att analysera och kritiskt granska odontologisk forskning. Du kommer att få de kunskaper du behöver i vetenskapsteori och forskningsmetodik för att kunna genomföra ett examensarbete inom ditt huvudområde på avancerad nivå.

Kursplan

Välkommen

Denna kurs är en modifierad distansutbildning som ges på kvartsfart under ett läsår. Undervisningen ges vid obligatoriska träffar, på både svenska och engelska. Resterande delen av kursen bygger på självstudier och inlämningsuppgifter. Kursens undervisningsspråk och examinationsspråk är både svenska och engelska.

Inför kursstart HT24:

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Antagen student registrerar sig själv i  Ladok. Registreringsperioden är 2024-08-12 - 2024-08-27. 
Denna kurs ges över två terminer, registrerade studenter behöver därför göra en fortsättningsregistrering i Ladok på kursens andra termin.
Mer information om webbregistrering

När du är kursregistrerad i Ladok får du även tillgång till allt kursmaterial i kursrummet i Canvas. Där loggar du in med ditt studentkonto.

Kursstart för antagna studenter:
2024-09-02 och 2024-09-03 på Campus Syd, Flemingsberg

Schema

Detaljschema finns för registrerade studenter i Canvas.
Här finns preliminärt överssiktsschema för läsåret HT24/VT25:

Examinationstillfällen

2025-05-20 Examination, presentation av forskningsplan
2025-05-21 Examination, presentation av forskningsplan
2025-05-22 Examination, presentation av forskningsplan

 

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Tillgodoräknande

Ansökan om tillgodoräknande skickas till kursadministratören. Läs om tillgodoräknandeprocessen på KI:s centrala sidor:

Kriser och krishantering

Ibland kan en krisartad händelse påverka en eller flera studenter på utbildningen. Vid institutionen för odontologi finns beredskap för sådana situationer.

Ansvar och process för krishantering beskrivs i  Anvisningar för krishantering inom de odontologiska utbildningarna vid Institutionen för odontologi. 

Om du har frågor om krishantering, vänligen kontakta kursansvarig.

Riskbedömning, gravida och ammande studenter

Student som är gravid eller ammar har rätt till en individuell riskbedömning. Kontakta studierektor/studievägledare för att få en riskbedömning. Du kan läsa mer på KI:s centrala sidor om gravida och ammande studenter. Institutionen för Odontologi har även tagit fram särskilda anvisningar för riskbedömning. Se dokumentet nedan.

Kontaktuppgifter

Nagihan Bostanci

Kursansvarig/ examinator

Angelika Silbereisen

Kurskoordinator
Profile image

Cecilia Vestlind

Utbildningsadministratör
NB
Innehållsgranskare:
Cecilia Vestlind
2024-06-25