För studenter på kursen Prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor (7,5 hp) kurskod 2QA291

Kursens övergripande syfte är att utifrån ett interprofessionellt perspektiv ge en vetenskaplig grund kring sambandet mellan levnadsvanor och hälsa. Syftet är vidare att ge färdigheter rörande metoder att främja goda levnadsvanor.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart: 

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen (eller specifika datum om din kurs frångår dessa datum). Mer information om webbregistrering.

Schema

Schema publiceras senast 2 veckor innan kursstart.

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering.

Senast genomförda kursanalys.

Kontaktuppgifter

Profile image

Ing-Mari Dohrn

Kursansvarig och examinator

Ellinor Tenne

Utbildningsadministratör
Profile image

Inna Osadtjaja

Studievägledare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Du får automatiskt tillgång till kursen i Canvas då du registrerar dig till kursen i Ladok.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

ID
Innehållsgranskare:
Ellinor Tenne
2023-08-03