För studenter på kursen Examensarbete för masterexamen i odontologi kurskod 2QA175

Denna kurs bygger på de kunskaper du har från kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi och syftar till att du ska genomföra ett examensarbete på avancerad nivå. Du kommer att ta fram en forskningsplan inom ett begränsat område och utifrån denna genomföra en vetenskaplig studie med alla dess delar. Resultatet av studien presenteras som en vetenskaplig artikel.

Kursplan

Välkommen

Denna kurs är en modifierad distansutbildning som ges på kvartsfart under två läsår. Undervisningen sker genom introducerande föreläsningar och examinerande seminarier. Undervisningen ges på både svenska och engelska. Resterande delen av kursen bygger på självstudier och inlämningsuppgifter. Projektarbetet skrivs på engelska och kompletteras med en sammanfattning på svenska.
Kursens undervisningsspråk är både svenska och engelska. Examinationsspråk är engelska.

Inför kursstart HT24:

Antagna studenter aktiverar enkelt sitt studentkonto med ditt Bank-ID via KI:s ID-portal. Läs mer om ditt studentkonto.

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Antagen student registrerar sig själv i  Ladok genom att logga in med sitt studentkonto. Registreringsperioden är 2024-08-12 - 2024-08-27.
Denna kurs ges över fyra terminer, registrerade studenter behöver därför göra en fortsättningsregistrering i Ladok på kursens andra, tredje och fjärde termin.
Mer information om webbregistrering

När du är kursregistrerad i Ladok får du även tillgång till allt kursmaterial i kursrummet i Canvas. Även där loggar du in med ditt studentkonto.

Kursstart för antagna studenter:
2024-09-03 på Campus Syd, Flemingsberg

Schema

Detaljschema finns för registrerade studenter i Canvas.
Här finns ett preliminärt överssiktsschema för läsåret 2024/2025, kursträffarna ges tillsammans med kursen Examensarbete för magisterexamen i oral hälsa:

Nästa examinationstillfälle

Halvtids- och slutexaminationer ges tillsammans med kursen Examensarbete för magisterexamen i oral hälsa.

Slutexaminationer, avslutande försvar av masteruppsats, HT24:
2024-01-09 och 2024-01-10

Slutexaminationer, avslutande försvar av masteruppsats, VT25:
2025-05-26, 2025-05-27 och 2025-05-278

Halvtidsexaminationer VT25:
2025-06-03 och 2025-06-04

 

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Tillgodoräknande

Ansökan om tillgodoräknande skickas till kursadministratören. Läs om tillgodoräknandeprocessen på KI:s centrala sidor:

Kriser och krishantering

Ibland kan en krisartad händelse påverka en eller flera studenter på utbildningen. Vid institutionen för odontologi finns beredskap för sådana situationer.

Ansvar och process för krishantering beskrivs i  Anvisningar för krishantering inom de odontologiska utbildningarna vid Institutionen för odontologi. 

Om du har frågor om krishantering, vänligen kontakta kursansvarig.

Riskbedömning, gravida och ammande studenter

Student som är gravid eller ammar har rätt till en individuell riskbedömning. Kontakta studierektor/studievägledare för att få en riskbedömning. Du kan läsa mer på KI:s centrala sidor om gravida och ammande studenter. Institutionen för Odontologi har även tagit fram särskilda anvisningar för riskbedömning. Se dokumentet nedan.

Kontaktuppgifter

Nagihan Bostanci

Kursansvarig

Angelika Silbereisen

Kurskoordinator
Profile image

Cecilia Vestlind

Utbildningsadministratör
NB
Innehållsgranskare:
Cecilia Vestlind
2024-06-25