För studenter på kursen Omvårdnad vid allergi, astma och KOL 1,15 hp kurskod 2QA250

Omvårdnad vid allergi, astma och KOL 1 ges som en fristående kurs inom Karoliniska Institutet. Utbildningen bygger på de studerandes tidigare kunskaper och erfarenheter. Arbetsformerna kommer att variera och kännetecknas av ett aktivt kunskapssökande. Som stöd i denna process förekommer seminarier, föreläsningar, praktiska moment, handledning, granskning av vetenskaplig litteratur och falldiskussioner. Arbetet sker såväl individuellt som i grupp.

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen

Kursen genomförs med sammankomster 2 dagar per månad, 8 timmar per dag på kvartsfart och pågår from september 2021 till maj 2022. Kursen bedrivs på kvartsfart vilket innebär 10 timmar studietid i veckan och förutsätter att studietiden på 10 timmar i veckan efterlevs.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen.

Mer information om webbregistrering.

Corona 

Information till studenter om undervisning med anledning av corona.

Kursbeskrivning

Kursen fokuserar på vård och omvårdnad av astma, allergi och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Kursen vänder sig till dig som arbetar som sjuksköterska inom primärvård, specialistvård och slutenvård. Aspekter av betydelse för vård av både barn och vuxna kommer att belysas. Målet är att du efter avslutad kurs ska ha goda kunskaper inom ämnesområdet avseende prevention, diagnostiska metoder såsom spirometriundersökning, allergiutredning, såväl farmakologisk som icke farmakologisk behandling. Stort fokus ligger på omvårdnadsaspekter som patientutbildning, dokumentation och rökstopp. Seminarium och falldiskussioner utgör viktiga dealar i kursen. Även praktiska moment förekommer.

Plats: Södersjukhuset, sal Gentz

Höstterminen

9–10 september

7–8 oktober

11–12 november

9–10 december

Preliminära tider våren 2022

13–14 januari

10–11 februari

10–11 mars

7–8 april

5–6 maj

Material publiceras på kursens slutna aktivitet i Canvas. Du får tillgång till kursaktiviteten i samband med kursstarten.

Kursutvärdering

Kontaktuppgifter

Inger Kull

Kursgivare
Pediatrik,Kull
S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Student på KI