För studenter på kursen Infektioner och smittskydd, 7.5 hp kurskod 1Qa130

I kursen ges en introduktion till infektioner och hur vårt immunförsvar fungerar. Dessutom diskuteras också hur infektioner kan behandlas och förebyggas genom olika smittskyddsåtgärder. Även det växande problemet med multiresistenta bakterier kommer att tas upp under kursen. För att understryka vikten av olika professioners samspel inom infektion och smittskydd kommer dessutom lärare med olika professionsbakgrund att medverka.

Kursplan

Kursinformation

Kursen ges i huvudsak på distans och innehåller bland annat inspirationsföreläsningar av framstående forskare. Det förekommer även ett fåtal campusträffar där du bland annat kommer att få möjlighet att utföra några enklare teoristöttande laborationer inom smittskydd och hygien. Pedagogiken utgår från ett studentcentrerat synsätt och
majoriteten av arbetet utgår från vår digitala lärplattform i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten.

Examination

Kursen kommer att examineras genom skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter samt muntliga presentationer. Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen.

Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.


Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Välkomstinformation

 

Schema

Länk till schema bifogas inom kort.

Kursanalys och kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen har inte gått tidigare.

Kontaktuppgifter

Annica Lindkvist

Kursansvarig

Sophie Curbo

Kursansvarig