För studenter på kursen Infektioner och smittskydd, 7.5 hp kurskod 1Qa130

I kursen ges en introduktion till infektioner och hur vårt immunförsvar fungerar. Dessutom diskuteras också hur infektioner kan behandlas och förebyggas genom olika smittskyddsåtgärder. Även det växande problemet med multiresistenta bakterier kommer att tas upp under kursen. För att understryka vikten av olika professioners samspel inom infektion och smittskydd kommer dessutom lärare med olika professionsbakgrund att medverka.

Kursplan

Kursinformation

Kursen ges i huvudsak på distans och innehåller bland annat inspirationsföreläsningar av framstående forskare. Det förekommer även ett fåtal campusträffar där du bland annat kommer att få möjlighet att utföra några enklare teoristöttande laborationer inom smittskydd och hygien. Pedagogiken utgår från ett studentcentrerat synsätt och
majoriteten av arbetet utgår från vår digitala lärplattform i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten.

Examination

Kursen kommer att examineras genom skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter samt muntliga presentationer. Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen.

Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.


Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Välkomstinformation

STUDENTKONTO OCH AKTIVERING: I och med antagningen får du ett studentkonto på KI (om du inte redan har ett sedan tidigare). Detta behöver du själv aktivera. Information om hur du aktiverar ditt konto finns på https://utbildning.ki.se/mitt-studentkonto. Om du har frågor gällande studentkontot eller aktiveringen så vänd dig till Student-IT för support:studentit@ki.se

KURSREGISTRERING: Du registrerar dig själv på kursen via https://www.student.ladok.se/student/loggain. Registreringsperioden är 2023-12-28 - 2024-01-09.
Om du inte registrerar dig förlorar du automatiskt din kursplats.

OM DU INTE KAN GÅ KURSEN: Det är inte alltid helt lätt att planera så om det skulle visa sig att du inte har möjlighet att delta i denna kursomgång så är vi tacksamma om du lämnar återbud via ditt konto på www.antagning.se. Detta är möjligt fram till att registreringen öppnar. Vill du lämna återbud efter att registreringen har öppnat kontaktar du antagning@ki.se. Det gör att vi då har möjlighet att ge din plats till någon annan som gärna vill gå kursen. Tack!

KURSLITTERATUR: För kursen använder vi den litteratur som finns angiven på aktuell kursplan.

KURSUPPLÄGG: Kursen är en distanskurs på 50% under större delen av vårterminen med kursstart den 15 januari och kursavslut den 24 mars. Kursen genomförs via vår lärplattform som heter Canvas.
Mer information om lärplattformen och kursuppgifterna kommer närmare kursstart. Eftersom hela kursen ges på distans och med digitala möten är det nödvändigt att du har tillgång till dator, internetuppkoppling samt någon form av web-kamera, högtalare och mikrofon.

KURSTRÄFFAR OCH GRUPPINDELNING: Kursen har utöver momenten i Canvas även obligatoriska digitala träffar i mötesverktyget ZOOM. Kursträffarna för vt- 24 är följande datum: 15/1 (kursstart),26/1, 15/2 och 7/3.

Tentamen ges den 22/3 (på campus).

 


 

Kursanalys och kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

 

Kontaktuppgifter

Profile image

Annica Lindkvist

Kursansvarig

Sophie Curbo

Kursansvarig
+46852483616
BK
Innehållsgranskare:
Mona Wahlström
2024-04-17