För studenter på kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom radiografi (7,5 hp) kurskod 2QA207

Kursen tar upp och diskuterar vetenskapliga begrepp och kopplar dessa till aktuell forskning inom kunskapsområdet. I kursen ingår också att formulera en forskningsplan som omfattar en forskningsfråga i radiografi, val av adekvat metod, forskningsetiska överväganden samt en tidsplan för kommande examensarbete.

Kursplan

Kursinformation

Kursen är en fristående kurs som läses på halvfart på distans med några träffar på Campus Huddinge.

Kursen tar upp och diskuterar vetenskapliga begrepp och kopplar dessa till aktuell forskning inom kunskapsområdet. Inom kursen diskuteras också skilda kunskapsgenererande metoder, dessa benämnes kvantitativa, kvalitativa och systematiska litteratursammanställningar. Stor vikt under kursen läggs vid informationssökning och strategier för att finna relevant vetenskaplig litteratur. Studenten tränar också under kursen att granska och analysera denna vetenskapliga litteratur. Slutligen ska studenten formulera en forskningsplan som omfattar en forskningsfråga i radiografi, val av adekvat metod, forskningsetiska överväganden samt en tidsplan för kommande examensarbete.

 

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:

  • Reflektera över vetenskaps- och kunskapsteoretiska begrepp och relatera dessa till det egna kunskapsområdet
  • Beskriva den aktuella forskningen inom det radiografiska ämnesområdet
  • Jämföra och tillämpa såväl kvantitativa- som kvalitativa analysmetoder samt systematiska litteraturstudier
  • Utföra informationssökning i relevanta medicinska databaser samt kunna välja lämplig informationsstrategi
  • Granska, analysera och förklara vetenskapliga artiklar inom området radiografi
  • Analysera och tillämpa forskningsetiska grundprinciper
  • Designa, planera, skriva och presentera en forskningsplan inom radiografi

Schema

Kursanalys samt kursvärdering

 

Kontaktuppgifter

Kent Fridell

Kursansvarig

Jessica Ekberg

Kursadministration