För studenter på kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom radiografi (7,5 hp) kurskod 2QA207

Kursen tar upp och diskuterar vetenskapliga begrepp och kopplar dessa till aktuell forskning inom kunskapsområdet. I kursen ingår också att formulera en forskningsplan som omfattar en forskningsfråga i radiografi, val av adekvat metod, forskningsetiska överväganden samt en tidsplan för kommande examensarbete.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart: Nästa kurstillfälle 28 mars 2022

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Aktivera studentkonto

Du måste ha ett aktivt studentkonto vid Karolinska Institutet! Är det första gången du är student vid KI måste du själv aktivera studentkontot enligt instruktionerna här: https://ki.se/utbildning/mitt-studentkonto. Kontona är klara för aktivering 29 december 2021.

Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sen tidigare.

Corona 

Information till studenter om undervisning med anledning av corona.

Kursinformation

Kursen är en fristående kurs som läses på halvfart på distans med några träffar på Campus Huddinge.

Kursen tar upp och diskuterar vetenskapliga begrepp och kopplar dessa till aktuell forskning inom kunskapsområdet. Inom kursen diskuteras också skilda kunskapsgenererande metoder, dessa benämnes kvantitativa, kvalitativa och systematiska litteratursammanställningar. Stor vikt under kursen läggs vid informationssökning och strategier för att finna relevant vetenskaplig litteratur. Studenten tränar också under kursen att granska och analysera denna vetenskapliga litteratur. Slutligen ska studenten formulera en forskningsplan som omfattar en forskningsfråga i radiografi, val av adekvat metod, forskningsetiska överväganden samt en tidsplan för kommande examensarbete.

 

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:

  • Reflektera över vetenskaps- och kunskapsteoretiska begrepp och relatera dessa till det egna kunskapsområdet
  • Beskriva den aktuella forskningen inom det radiografiska ämnesområdet
  • Jämföra och tillämpa såväl kvantitativa- som kvalitativa analysmetoder samt systematiska litteraturstudier
  • Utföra informationssökning i relevanta medicinska databaser samt kunna välja lämplig informationsstrategi
  • Granska, analysera och förklara vetenskapliga artiklar inom området radiografi
  • Analysera och tillämpa forskningsetiska grundprinciper
  • Designa, planera, skriva och presentera en forskningsplan inom radiografi

Schema

Publiceras två veckor innan kursstart.

Kursanalys samt kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Då kursdeltagarantalet var värre än fem vid senaste kursen så kan ingen kursvärdering visas.

Kontaktuppgifter

Kent Fridell

Kursansvarig

Jessica Ekberg

Kursadministration
KF
Innehållsgranskare:
Jessica Ekberg
2022-03-28