För studenter på kursen Datortomografi (30 hp) kurskod 2QA141

Inom radiologi är datortomografi en viktig bild och funktionsdiagnostiskmetod. Breda och djupa kunskaper är en förutsättning för att Du ska utföra optimala undersökningar på ett patientsäkert sätt. Här på kurswebben hittar du bland annat länk till schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas. I kursplanen hittar du bland annat information om innehåll, mål, arbetsformer, examination och litteraturlista.
Nästa kursstart är HT23.

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen

Kursen genomförs som distanskurs (med regelbundna träffar på campus) på halvfart och pågår under ett år. Kursen bedrivs på halvfart vilket innebär 20 timmar studier i veckan och upplägget förutsätter att studietiden på 20 timmar i veckan efterlevs.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är tre veckor före kursstart till och med tisdagen före kursstart. Mer information om webbregistrering.

Kursvärdering/Kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här kommer kursvärdering och kursanalys att finnas efter kursens slut.

Kontaktuppgifter

Parvin Tavakol Olofsson

Kursansvarig och examinator
PT
Innehållsgranskare:
Anna Hellström
2023-11-22