För studenter på kursen Examensarbete i omvårdnad – Ambulanssjukvård 15 hp kurskod 2AM019

Kursens mål är att studenterna under kursen ska uppnå kunskap på avancerad nivå inom huvudområdets vetenskapliga grund och integrera teoretiska och praktiska kunskaper i specialistområdet ambulanssjukvård samt visa förmåga att tillämpa relevant forskningsmetodik i ett självständigt examensarbete.

Kursplan

Välkomstinformation

Kursen ingår i Specialistsjuksköterskeprogrammet - Ambulanssjukvård och genomförs som en delvis webbaserad distansutbildning. Kursen ges på 75% studietakt (ca 30 timmar/vecka).

Kursen startar 22 Februari 2021 termin 3.

Observera att registrering är obligatorisk för att behålla platsen på kursen. Registreringen sker via Ladok och öppnar en vecka innan kursstart och är öppen till och med två dager efter kursstart. Information om webbregistrering.

Kursens upplägg

Då kursen är nätbaserad kommer samtlig information och kommunikation ske via Canvas, ni kommer att få en inbjudan till aktiviteten senast 2 veckor innan kursstart.

Schema

Schema Veckoöversikt VT21

Preliminärt schema Kursstart VT21 (kan komma att ändras fram till 2v innan kursstart)

 

Kursanalys samt kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursvärdering HT19

Kursvärdering VT20

Kursvärdering HT20


Studenten skall efter genomgången kurs kunna

  • Visa fördjupad kunskap inom huvudområdet omvårdnad samt inom ambulanssjukvårdens vetenskapliga grund.
  • Visa fördjupad kunskap i metodik vad gäller design, metoder för datainsamling och analys.
  • Systematiskt söka, kritiskt granska och tolka information som grund för examensarbetet.
  • Planera och med adekvat metodik genomföra ett vetenskapligt arbete.
  • Muntligt och skriftligt med vetenskaplig noggrannhet presentera, diskutera komplexa situationer och argumentera för val och slutsatser i forskningsprocessen.
  • Utifrån ett omvårdnads- och samhällsperspektiv diskutera och argumentera för examensarbetens vetenskapliga, ämnesmässiga och/eller kliniska relevans.
  • Tillämpa vårdetiska principer beaktande mänskliga rättigheter.
  • Tillämpa forskningsetiska principer och riktlinjer samt värdera forskningsetiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.
  • Tillämpa och föra ett kritiskt resonemang vad gäller det vetenskapliga språket, vedertagna skrivregler och referenshantering.

 

Kontaktuppgifter

Katarina Bohm

Kursansvarig och Examinator

Eva Styrwoldt

Universitetsadjunkt

Katarina Wahlstedt

Utbildningsadministratör