För studenter på kursen Examensarbete i omvårdnad – Ambulanssjukvård 15 hp kurskod 2AM019

Kursens mål är att studenterna under kursen ska uppnå kunskap på avancerad nivå inom huvudområdets vetenskapliga grund och integrera teoretiska och praktiska kunskaper i specialistområdet ambulanssjukvård samt visa förmåga att tillämpa relevant forskningsmetodik i ett självständigt examensarbete.

Kursplan

Välkomstinformation

Kursen ingår i Specialistsjuksköterskeprogrammet - Ambulanssjukvård och genomförs som en delvis webbaserad distansutbildning. Kursen ges på 75% studietakt (ca 30 timmar/vecka).

Observera att registrering är obligatorisk för att behålla platsen på kursen. Registreringen sker via Ladok och öppnar en vecka innan kursstart och är öppen till och med två dager efter kursstart. Information om webbregistrering.

Kursens upplägg

Då kursen är nätbaserad kommer samtlig information och kommunikation ske via Canvas, ni kommer att få en inbjudan till aktiviteten senast 2 veckor innan kursstart.

Schema

Preliminärt schema VT24

 schema HT23

 

Kursanalys samt kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursvärdering HT23

Kursanalys HT23

Kursvärdering VT23

Kursanalys VT23

Kursvärdering HT22

Kursvärdering VT22

 


Studenten skall efter genomgången kurs kunna

  • Visa fördjupad kunskap inom huvudområdet omvårdnad samt inom ambulanssjukvårdens vetenskapliga grund.
  • Visa fördjupad kunskap i metodik vad gäller design, metoder för datainsamling och analys.
  • Systematiskt söka, kritiskt granska och tolka information som grund för examensarbetet.
  • Planera och med adekvat metodik genomföra ett vetenskapligt arbete.
  • Muntligt och skriftligt med vetenskaplig noggrannhet presentera, diskutera komplexa situationer och argumentera för val och slutsatser i forskningsprocessen.
  • Utifrån ett omvårdnads- och samhällsperspektiv diskutera och argumentera för examensarbetens vetenskapliga, ämnesmässiga och/eller kliniska relevans.
  • Tillämpa vårdetiska principer beaktande mänskliga rättigheter.
  • Tillämpa forskningsetiska principer och riktlinjer samt värdera forskningsetiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.
  • Tillämpa och föra ett kritiskt resonemang vad gäller det vetenskapliga språket, vedertagna skrivregler och referenshantering.

 

Kontaktuppgifter

Profile image

Katarina Bohm

Kursansvarig och Examinator

Katarina Wahlstedt

Utbildningsadministratör
KB
Innehållsgranskare:
Katarina Wahlstedt
2024-01-29