För studenter på kursen Examensarbete samt vetenskapsteori och forskningsmetodik för magisterexamen i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa kurskod 2QA270

Kursen innefattar en fördjupning i vetenskaplig teori och metod samt systematisk litteratursökning och kritisk granskning och värdering av litteratur. Vidare ingår metodologiska och forskningsetiska diskussioner både av eget arbete och andras arbeten. I kursen ingår även att studenten självständigt ska planera och genomföra ett examensarbete inom huvudområdet som redovisas skriftligt och muntligt.

Kursplan

Välkomstinformation

Kursstart HT23

Kursen består av föreläsningar, egna studier, inläsning av litteratur och projektplan.

Schema för HT23 publiceras senast 2 veckor före kursstart.

Kontaktuppgifter

Ewa Andersson

Kursansvarig
K6 Kvinnors och barns hälsa

Wibke Jonas

Examinator
K6 Kvinnors och barns hälsa

Ann-Kathrine Lemon

Utbildningsadministratör
EA
Innehållsgranskare:
Anna Wåhlin
2023-03-30