För studenter på kursen Hälsa och ohälsa - ett psykosomatiskt perspektiv (7,5hp) kurskod 2QA085

Kursen ger dig kunskaper om hur du kan tillämpa ett psykosomatiskt perspektiv i samverkan med andra yrkeskategorier i multidisciplinära team. Kursen innehåller psykosomatisk teoribildning, kroppsligt meningsskapande, existentiellt perspektiv på hälsa, affekt- och kroppsmedvetenhet samt vikten av autonom reglering vid till exempel trauma eller kris. Därutöver ges en orientering i kroppsterapeutiska och affektfokuserade interventioner. Stor vikt läggs vid interprofessionell samverkan.

Kursplan

Ansökan till fristående kurs

Du som söker kursen som fristående kurs ansöker via antagning.se.

Programöverskridande valbar kurs 

Kursen Hälsa och ohälsa - ett psykosomatiskt perspektiv ges också som valbar programöverskridande kurs inom vissa program, med kurskod 2XX044. Ansökan till programöverskridande valbar kurs görs enligt respektive programs rutiner.  

Aktuell kursplan programöverskridande valbar kurs

Inför kursstart

Kursstart: Nästa kurstillfälle är HT24

Kursen startar med uppgifter/egna studier på lärplattformen Canvas. 

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och två dagar in i kursen (eller specifika datum om din kurs frångår dessa datum). Mer information om webbregistrering.

Schema

Kursen ges under andra halvan av höstterminen. Datum för kursträffar publicerar närmare kursstart.

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering.

Senast genomförda kursanalys.

Kontaktuppgifter

Profile image

Marie Weigardh

Kursansvarig
Profile image

Gabriele Biguet

Examinator

Ellinor Tenne

Utbildningsadministratör
Profile image

Inna Osadtjaja

Studievägledare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Du får automatiskt tillgång till kursen i Canvas då du registrerar dig till kursen i Ladok.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

MW
Innehållsgranskare:
Ellinor Tenne
2024-01-31