För studenter på kursen Magnetisk resonanstomografi kurskod 2QA146

Kursen startar nästa gång VT-21.
Kursen är indelad i tre moment. Moment 1 (Teknikuppbyggnad och fysikaliska principer, 10,5 hp) som läses mellan vecka 4 -vecka 17. Därefter fortsätter vi med moment 2 (Sjukdomslära, anatomi, fysiologi och metodik 12 hp). Detta moment pågår mellan vecka 18 och 23 på vårterminen och fortsätter sedan på höstterminen mellan vecka 36 - 45. Slutligen går vi in på moment 3 (Litteratursammanställning 7,5 hp) som läses mellan vecka 46 -02.

Kursplan

Kursinformation

Kursens tre moment innehåller:

Teknikuppbyggnad och fysikaliska principer, momentet syftar till att ge fördjupade kunskaper om fenomenet kärnspinnsresonans samt den tekniska uppbyggnaden av ett magnetkamerasystem. Kurser avser dessutom att ge fördjupade kunskaper om undersökningsmetodik samt en överblick av de risker som är förenade med verksamheten.
 

Sjukdomslära, anatomi, fysiologi och metodik,

Inleds med en för momentet aktuell fördjupning i anatomi och fysiologiska processer. Tyngdpunkten ligger vid den anatomi som är viktig för förståelsen av de bildgenererande metoderna och den fysiologi som ger fördjupad förståelse av de moderna funktionsdiagnostiska metoderna.
Momentet ger också en fördjupning i vanliga sjukdomars uppkomstmekanism, symptom, epidemiologi och behandlingsprinciper. Olika sjukdomar kommer att behandlas under föreläsningar, seminarier och demonstrationer. Huvudinriktningen kommer att vara mot sjukdomar som diagnostiseras inom bilddiagnostiska avdelningar till exempel ortopediska sjukdomar, mag-tarmsjukdomar, lungsjukdomar, njur- och urinvägssjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, neurologiska/neurokirurgiska sjukdomar och cancer.

För att få fördjupning i den magnetisk resonanstomografiska metodiken genomförs verksamhetsintegrerat lärande vid magnetisk resonanstomografisk klinik men också annan verksamhet som kan relateras till denna (1 hp av momentet).
 

Litteratursammanställning, 

Under kursen presenteras olika typer av databaser och vad man kan finna i dessa. Vidare så tränar studenten på att finna sökstrategier för att upptäcka de data som är syftet med sökningen.

Kursen avslutas med en genomgång och studenten får träna att sammanställa olika typer av review rapporter.

Schema

Schema presenteras senast två veckor före kursstart.

Planerade kurssträffsdatum läggs ut så fort de är inplanerade.

 

Kursvärdering och kursanalys

Kontaktuppgifter

Kent Fridell

Kursens examinator