För studenter på kursen Smärta - från fysiologi till multimodal rehabilitering (15 hp) kurskod 2QA283

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om smärta och smärtbehandling. Kursen tar upp akuta, subakuta och långvariga smärttillstånd och utgår från en patientcentrerad hållning där kursens fem avsnitt är integrerade utifrån ett smärtetiologiskt perspektiv (nociceptiv, neuropatisk och nociplastisk smärta). Du kommer att få fördjupade kunskaper avseende omhändertagande av en patient med smärta, analys och klassifikation av smärttillstånd samt planering av adekvata behandlingsstrategier.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart: Digitalt upprop sker den 18 januari.

Mer information publiceras närmare kursstart.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen (eller specifika datum om din kurs frångår dessa datum). Mer information om webbregistrering.

Om kursen

Kursen ges på halvfart vilket motsvarar 10 veckors heltidsstudier.

Kursdagar (9.30 - 16.30):

Modul 1: 4 – 5 februari
Modul 2: 25 – 26 februari
Modul 3: 18 – 19 mars
Modul 4: 15 – 16 april
Modul 5: 10 – 11 maj

19/3 samt 11/5 är på plats på Danderyds Sjukhus, övriga datum sker undervisningen digitalt.

Förutom de schemalagda dagarna får du räkna med en hel del egna studier mellan kursavsnitten. Vi använder oss bland annat av föreläsningar, seminarier, workshops, praktiska moment samt studieuppgifter via lärplattformen Canvas.   

Obligatorisk närvaro på seminarier och workshops. 

Schema

Schema för VT21 publiceras cirka två veckor innan kursstarten.

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering.

Kontaktuppgifter

Cecilia Norrbrink

Kursansvarig och examinator

Ellinor Nordström

Utbildningsadministratör

Inna Osadtjaja

Studievägledare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Cirka två veckor före kursstart kommer du få en inbjudan via e-post. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.