För studenter på kursen Smärta - från fysiologi till multimodal rehabilitering (15 hp) kurskod 2QA283

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om smärta och smärtbehandling. Kursen tar upp akuta, subakuta och långvariga smärttillstånd och utgår från en patientcentrerad hållning där kursens fem avsnitt är integrerade utifrån ett smärtetiologiskt perspektiv (nociceptiv, neuropatisk och nociplastisk smärta). Du kommer att få fördjupade kunskaper avseende omhändertagande av en patient med smärta, analys och klassifikation av smärttillstånd samt planering av adekvata behandlingsstrategier.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart: Nästa kurstillfälle startar VT24

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen (eller specifika datum om din kurs frångår dessa datum). Mer information om webbregistrering.

Om kursen

Kursen ger dig fördjupade kunskaper och färdigheter i att bemöta patienter med såväl akuta, subakuta som långvariga smärttillstånd (med tonvikt på somatiska besvär) utifrån ett biopsykosocialt perspektiv. Kursen tar bland annat upp bemötande av patienter med smärta, bakomliggande patofysiologiska mekanismer, undersökning och klassifikation av smärta, vanliga associerade problem, interventioner samt utvärdering av desamma.

Kursen genomförs för första gången på distans med regelbundna obligatoriska träffar via zoom samt med en fysisk träff på plats i Stockholm (3 dagar i maj). Mellan kursträffarna tar studenten eget ansvar för inläsning, arbete med enskilda arbetsuppgifter och uppgifter på kurswebbplatsen.  

Kursen ges på halvfart vilket motsvarar 20 veckors halvtidsstudier (20 timmar/vecka).

Förutom de schemalagda dagarna får du räkna med en hel del egna studier mellan kursavsnitten. Vi använder oss bland annat av föreläsningar, seminarier, workshops, praktiska moment samt studieuppgifter via lärplattformen Canvas.   

Schema

Följande kurstillfällen är schemalagda:  

Träff 1: 18 januari 
Träff 2: 1 februari
Träff 3: 15 februari
Träff 4: 29 februari
Träff 5: 14 mars
Träff 6: 4 april
Träff 7: 18 april
Träff 8: 13 – 15 maj
Träff 9: 30 maj 

Träff 8 består av 3 dagar på plats på Utbildningscentrum Clinicum, Ryggradsvägen 21, plan 3, Danderyds Sjukhus. Övriga dagar är på distans men på utsatt tid. 

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering.

Senast genomförda kursanalys

Kontaktuppgifter

Cecilia Norrbrink

Kursansvarig och examinator

Ellinor Tenne

Utbildningsadministratör
Profile image

Inna Osadtjaja

Studievägledare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Du får automatiskt tillgång till kursen i Canvas då du registrerar dig till kursen i Ladok.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

CN
Innehållsgranskare:
Ellinor Tenne
2023-11-07