För studenter på kursen Smärta - från fysiologi till multimodal rehabilitering (15 hp) kurskod 2QA283

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om smärta och smärtbehandling. Kursen tar upp akuta, subakuta och långvariga smärttillstånd och utgår från en patientcentrerad hållning där kursens fem avsnitt är integrerade utifrån ett smärtetiologiskt perspektiv (nociceptiv, neuropatisk och nociplastisk smärta). Du kommer att få fördjupade kunskaper avseende omhändertagande av en patient med smärta, analys och klassifikation av smärttillstånd samt planering av adekvata behandlingsstrategier.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart: Digitalt upprop den 18 januari kl. 00.00 - 14.00.

Den 18 januari är det elektroniskt upprop via CANVAS (ej via e-post som meddelats tidigare). I kursrummet "Smärta – från fysiologi till multimodal rehabilitering VT21", i modulen "Om kursen" hittar du fliken Upprop 18 januari. Klicka på rubriken och besvara frågan om deltagande. Uppropet kan besvaras mellan 00.00 och 14.00 den 18 januari. Om du inte besvarar frågan inom detta tidsintervall anses du ha lämnat återbud till kursen och din plats kommer att erbjudas en reserv. 

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen (eller specifika datum om din kurs frångår dessa datum). Mer information om webbregistrering.

Corona

Information till studenter om undervisning med anledning av corona.

Om kursen

Kursen ges på halvfart vilket motsvarar 10 veckors heltidsstudier.

Kursdagar (9.30 - 16.30):

Modul 1: 4 – 5 februari
Modul 2: 25 – 26 februari
Modul 3: 18 – 19 mars
Modul 4: 13 – 14 april
Modul 5: 10 – 11 maj

19/3 samt 11/5 är på plats på Danderyds Sjukhus, övriga datum sker undervisningen digitalt.

Förutom de schemalagda dagarna får du räkna med en hel del egna studier mellan kursavsnitten. Vi använder oss bland annat av föreläsningar, seminarier, workshops, praktiska moment samt studieuppgifter via lärplattformen Canvas.   

Obligatorisk närvaro på seminarier och workshops. 

Schema

Se datum för kursträffar ovan, samt ytterligare information i Canvas.

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering.

Kontaktuppgifter

Cecilia Norrbrink

Kursansvarig och examinator

Ellinor Nordström

Utbildningsadministratör

Inna Osadtjaja

Studievägledare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Cirka två veckor före kursstart kommer du få en inbjudan via e-post. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.