För studenter på kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik i arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad (15 hp) kurskod 2QA258

Målet med kursen är att den studerande ska ha tillägnat sig fördjupad kunskap och förståelse i vetenskaplig teori och metod, forskningsetik, kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder samt tillämpning i forskning inom vetenskapsområdena arbetsterapi, fysioterapi eller omvårdnad.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart: Nästa kurstillfälle är VT22. 

Kursen ges digitalt på distans, vissa delar kan komma att ske fysiskt på campus Flemingsberg. 

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Corona 

Information till studenter om undervisning med anledning av corona.

Om kursen

Information om kursträffar VT22 kommer att publiceras senare. Kursträffar är 2-3 dagar/månad.

Kursen innehåller vetenskapsteori, forskningsetik, kritisk granskning, samt kvantitativ och kvalitativ forskningsmetodik.

Kursen går på halvfart och bygger i stor utsträckning på en studentaktiverande pedagogik med självstudier och peer learning. Kursdeltagarna indelas i i studiegrupper som mellan kursträffarna arbetar med uppgifter som följs upp vid nästa kursträff. Examinationsuppgiften består i att skriva en individuell reflekterande projektplan. 

Restexamination

Datum för restexamination meddelas senare, mer information kommer.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Schema

Schema för VT22 publiceras senast två veckor innan kursstart.

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering. 

Kontaktuppgifter

Carina Boström

Kursansvarig och examinator

Kathrin Dellblad

Utbildningsadministratör

Inna Osadtjaja

Studievägledare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Cirka två veckor före kursstart kommer du få en inbjudan via e-post. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.