För studenter på kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik i arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad (15 hp) kurskod 2QA258

Målet med kursen är att den studerande ska ha tillägnat sig fördjupad kunskap och förståelse i vetenskaplig teori och metod, forskningsetik, kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder samt tillämpning i forskning inom vetenskapsområdena arbetsterapi, fysioterapi eller omvårdnad.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart: Kursen startar 18/1. Obligatoriskt upprop vid första kursträffen som hålls digitalt den 28/1 med start kl. 8.30.

Kursen ges digitalt på distans. 

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Corona 

Information till studenter om undervisning med anledning av corona.

Om kursen

Första kursträffen är 28-29/1. Övriga preliminära datum för kursträffar är:

  • 22-23/2
  • 22-23/3
  • 26/4
  • 25-26/5

Kursträffarna är heldagar, cirka kl. 8.30 -17.00. Inför den första kursträffen ska du ha läst boken Vetenskapsteori av Jakob Birkler, Liber förlag (senaste upplagan) och göra en uppgift som beskrivs i Canvas. Tillträde till Canvas ges cirka 18/1.

Kursen innehåller vetenskapsteori, forskningsetik, kritisk granskning, samt kvantitativ och kvalitativ forskningsmetodik.

Kursen går på halvfart och bygger i stor utsträckning på en studentaktiverande pedagogik med självstudier och peer learning. Kursdeltagarna indelas i i studiegrupper som mellan kursträffarna arbetar med uppgifter som följs upp vid nästa kursträff. Examinationsuppgiften består i att skriva en individuell reflekterande projektplan. 

Restexamination

Datum för restexamination är den 27/8 2021. Inlämning av arbete sker cirka 14 dagar innan. Mer information kommer.

Schema

Se datum för digitala kursträffar ovan. Detaljerat schema publiceras i Canvas 18/1.

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering. 

Senast genomförda kursanalys (publiceras inom kort).

Kontaktuppgifter

Carina Boström

Kursansvarig och examinator

Kathrin Dellblad

Utbildningsadministratör

Inna Osadtjaja

Studievägledare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Cirka två veckor före kursstart kommer du få en inbjudan via e-post. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.