För studenter på kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik i arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad (15 hp) kurskod 2QA258

Målet med kursen är att den studerande ska ha tillägnat sig fördjupad kunskap och förståelse i vetenskaplig teori och metod, forskningsetik, kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder samt tillämpning i forskning inom vetenskapsområdena arbetsterapi, fysioterapi eller omvårdnad.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart: 17 januari 2022

Kursen ges digitalt på distans, vissa delar kan komma att ske fysiskt på campus Flemingsberg. 

Kursen startar den 17/1 med en uppgift i vetenskapsteori:

Uppgiften består i att du läser boken Vetenskapsteori. En grundbok av Birkler J, Liber AB, 2008/2012 (eller senare upplaga) och gör reflektioner på bokens innehåll utifrån din profession och kopplar till något begrepp, någon modell och/eller teori inom din profession. Mer information finns på kursens sida i Canvas som öppnas den 17/1.

Första kursträffen via zoom sker den 26/1 då det också är obligatoriskt kursupprop.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Corona 

Information till studenter om undervisning med anledning av corona.

Om kursen

Kursträffar VT22:

  • 26-27/1
  • 24-25/2
  • 23-24/3
  • 25/4
  • 30-31/5 Kursträff/examination

Kursen innehåller vetenskapsteori, forskningsetik, kritisk granskning, samt kvantitativ och kvalitativ forskningsmetodik.

Kursen går på halvfart och bygger i stor utsträckning på en studentaktiverande pedagogik med självstudier och peer learning. Kursdeltagarna indelas i i studiegrupper som mellan kursträffarna arbetar med uppgifter som följs upp vid nästa kursträff. Examinationsuppgiften består i att skriva en individuell reflekterande projektplan. 

Restexamination

Datum för restexamination är den 26 augusti, 2022.

Anmälan: För att gå upp vid restexamination ska anmälan göras senast 1 augusti, i Canvas under Diskussioner/Anmälan att gå upp vid restexamination 26 augusti 2022.

Inlämning: Examinationsuppgiften lämnas in senast den 17 augusti i Canvas i modulen Restexamination examensuppgift 26/8 2022. 

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Schema

Se datum för kursträffar under "Om kursen".

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering. 

Kontaktuppgifter

Carina Boström

Kursansvarig och examinator

Ellinor Nordström

Utbildningsadministratör

Inna Osadtjaja

Studievägledare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Cirka två veckor före kursstart kommer du få en inbjudan via e-post. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.