För dig som är student på Examensarbete för magisterexamen i arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad (15 hp)

Denna kurs är för dig som vill göra ett examensarbete på avancerad nivå. Under kursen utvecklar du din förmåga att självständigt planera, genomföra och redovisa en vetenskaplig studie inom arbetsterapi, fysioterapi eller omvårdnad. Du kommer även att utveckla din förmåga att kritiskt granska, analysera och diskutera vetenskapliga arbeten.

Kursplaner

Inför kursstart

Upprop: 8/9 kl. 8.30, obligatoriskt digitalt upprop via Zoom.  

Kursen ges till största del digitalt på distans. Virtuella kursträffar kommer att äga rum 8/9, 9/10, 3/11, 8/12 samt 11-12/1 2021. Kursträffarna är mellan ca 8.30 - 17.00. Eventuellt kommer examinationerna i januari att genomföras fysiskt på plats på Campus Flemingsberg, Huddinge. 

Canvas och Zoom

Inbjudan till Canvas sker några dagar innan kursstarten. Bekanta dig gärna redan nu med Canvas och Zoom.

Indelning i seminariegrupper sker vid kursstart. Seminariegrupperna är tvärprofessionella och leds av lärare från de samverkande sektionerna för arbetsterapi, fysioterapi respektive omvårdnad.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen (eller specifika datum om din kurs frångår dessa datum). Mer information om webbregistrering.

Registreringsperiod för kursen är 17/8 - 7/9.

Magister-/masterexamen via fristående kurser

Till vissa huvudområden på KI erbjuds magister- eller masterexamen genom fristående kurser. För att du ska vara behörig att läsa examensarbeteskursen krävs att du har klarat av alla övriga kurser för din examen.

Behörighetskrav för respektive examensarbeteskurs.

Ansökan om examensbevis.

Kursinformation

Examensarbetet skrivs enskilt. Kursdeltagarna uppmanas att försöka finna projekt och handledare själva. I de fall detta inte är möjligt bidrar kursen med handledare. Kursen kan också komma att ge förslag på projekt. Vi ser gärna att ni deltar i pågående projekt som erbjuds av lärare inom ramen för kursen.

Kursen startar med att du som student börjar fundera över en preliminär plan till ditt examensarbete, i samråd med din handledare. 

Schema

Schema för HT20.

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Restexamination

Frågor gällande komplettering eller restexaminationstillfällen besvaras av kursansvarig. 

Studenter med pågående studier som avser att gå upp med sitt arbete vid ordinarie tillfälle under höstterminen 2020 anmäler detta till kursansvarig senast 17 augusti.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering. 

Kontaktuppgifter

Carina Boström

Kursansvarig och examinator

Kathrin Dellblad

Utbildningsadministratör

Inna Osadtjaja

Studievägledare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Cirka en vecka före kursstart kommer du få en inbjudan via e-post. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.