För studenter på kursen Fysioterapeutiska interventioner vid nedsatt lungfunktion (7,5 hp) kurskod 2QA276

Syftet med kursen är att de studerande, utifrån ett fysioterapeutiskt perspektiv och evidensbaserat arbetssätt, ska erhålla fördjupad kompetens gällande fysioterapeutiska bedömnings-, behandlings- och utvärderingsmetoder för patienter med nedsatt lungfunktion.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart: Nästa kurstillfälle är VT23.

 

Om kursen

Kursen ges på fjärdedels fart och består av fyra fysiska och digitala kursträffar vilket inkluderar interaktiva diskussionstillfällen på lärplattformen Canvas, samt ett examinationstillfälle. Delar av undervisningen sker genom uppgifter att lösa och diskutera virtuellt/digitalt mellan kursträffarna. Samtliga fysiska (1-2) kursträffar hålls på campus Flemingsberg i Huddinge.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen (eller specifika datum om din kurs frångår dessa datum). Mer information om webbregistrering.

Schema

Schema publiceras två veckor innan kursstarten.

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering.

Kontaktuppgifter

Malin Nygren-Bonnier

Kursansvarig och examinator

Ellinor Tenne

Utbildningsadministratör

Inna Osadtjaja

Studievägledare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Cirka två veckor före kursstart kommer du få en inbjudan via e-post. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.