För studenter på kursen Medicinsk diagnostik, 14 hp kurskod 9D1010

Detta är en kurs för dig som genomgår specialistutbildning för tandläkare som behöver kunskaper och färdigheter om vanliga sjukdomars symtom för att kunna göra en grundläggande klinisk diagnostik.

Kursplan

Schema och senaste kursvärdering

Kursens mål

Kursens syfte är att du ska tillägna sig grundläggande kunskaper och färdigheter om vanliga sjukdomars symtom och kliniska diagnostik samt att integrera kunskaper om klinisk mikrobiologi, immunologi och smittspridning. Genom patientmöten tränar du en grundläggande kompetens i bemötande, kommunikation, anamnes, status, kliniskt resonerande och diagnostik samt att ställa en preliminär diagnos.

Kursupplägg

Arbetsformer utgörs av:

  • föreläsningar
  • seminarier
  • laborationer
  • workshops
  • grupparbeten med fallbaserad undervisning
  • självstudier
  • verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vilket inkluderar: patientmöten, journalskrivning, färdighetsträning av anamnes och status

Behörighet

Godkänd tandläkarexamen

Datum och plats

Datum hösten 2020

Kontaktuppgifter

Mer information och anmälan, kontakta:

Eli Westerlund

kursansvarig och examinator

Vid praktiska frågor kring kursen, kontakta: