För studenter på kursen Omvårdnad av suicidnära personer, 4,5 hp kurskod 9K8115

Denna kurs vänder sig till legitimerade sjuksköterskor i psykiatrisk specialistvård som kommer i kontakt med personer som är suicidnära. Kursen ger dig fördjupad kompetens inom psykiatrisk omvårdnad av personer som är suicidnära. Efter kursen kommer du att ha fördjupad kunskap om bemötande och vårdrelationens betydelse för att motverka förhöjd suicidrisk på kort och långsikt. Du kommer även ha ökad kunskap och färdigheter av betydelse för suicidriskbedömning i samband med psykiatrisk vård.

Kursplan

Senaste kursutvärdering

Om kursen

Kursmål

Deltagaren ska efter avslutad kurs kunna

 • förklara centrala begrepp med relevans för psykiatrisk omvårdnad av suicidnära personer samt risk- och skyddsfaktorer
 • motivera psykiatrisk omvårdnad utifrån suicidprevention och krisstöd samt utifrån evidens och kunskapsstöd
 • motivera behov av stöd och stödinsatser till personal och närstående efter suicid
 • redogöra för författningar, lagstiftning och styrdokument med relevans för området
 • identifiera den suicidnära personens behov och resurser samt planera psykiatriska omvårdnadsinsatser
 • genomföra suicidriskbedömning utifrån aktuella rekommendationer
 • upprätta och utvärdera omvårdnadsplaner med fokus på suicidprevention och krisstöd
 • identifiera behov av samverkan med närstående och andra aktuella aktörer.
 • reflektera över psykiatrisk omvårdnad för suicidnära personer och deras närstående utifrån erfarenheter, vetenskaplig litteratur och kunskapsstöd
 • reflektera kring etiska dilemman som kan uppstå i omvårdnad av suicidnära personer.

Ur kursinnehållet

 • psykiatrisk omvårdnad av suicidnära personer
 • suicidprevention och suicidriskbedömning
 • bemötande och vårdrelationens betydelse
 • centrala begrepp och kunskapsstöd
 • relevanta författningar och lagstiftning
 • patient och närståendeperspektiv
 • stöd till personal och efterlevande vid suicid

Kursupplägg

Kursen är delvis webbaserad och ges via lärplattformen Canvas och videokommunikationstjänsten Zoom. Det kommer vara tre schemalagda digitala kursdagar där fokus är dialog och att lära av varandra. Som stöd för inlärning används inspelade föreläsningar, interaktiva övningar och gruppdiskussioner. Kursen examineras i form av ett förbättringsarbete inom psykiatrisk omvårdnad inom egen vald specialitet. 

Till vem riktar sig kursen?

Kursen riktar sig till legitimerade sjuksköterskor i psykiatrisk specialistvård som kommer i kontakt med personer som är suicidnära.

Kursen riktar sig i första hand till anställda inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) verksamhetsområde Psykiatri, dvs allmänpsykiatri, beroendevård, ätstörningsvård, eller rättspsykiatri. Kursen är även kostnadsfri för anställda hos HSF-upphandlad enhet inom psykiatri.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt examen från sjuksköterskeprogram.

Datum: Introduktion 17 april (endast 60 minuter) Kursdagar: 28 april, 12 maj och 2 juni kl. 09.00 - 16.00

Plats: Digitalt via Zoom.

Pris: Kursen är kostnadsfri för anställda inom psykiatri SLSO, upphandlade enheter inom psykiatri (Stockholm) samt anställda inom psykiatrin i Region Gotland.

I mån av plats är kursen även kostnadsfri för anställda inom verksamhetsområde Primärvård. Det avser anställda inom primärvård SLSO, upphandlade enheter inom primärvård (Stockholm) samt anställda inom primärvården Region Gotland.

I mån av plats kan övriga sökanden som inte tillhör någon av medarbetargrupperna enligt ovan beredas plats på kursen mot en kursavgift om 11 700 kr exkl. moms. 

Vänligen notera att platserna fördelas i turordning som anmälan registrerats. Personal från Psykiatrin har förtur gentemot personal från Primärvården. 

Kontaktuppgifter

Vid frågor om kursens innehåll, kontakta:

Pernilla Omerov

Anknuten till Undervisning/handledning

Vid praktiska frågor kring kursen, kontakta:

Johanna Eriksson

Utbildningsadministratör

Vid frågor kring anmälan, kontakta:

Nadja Saltell

Projektsamordnare
PO
Innehållsgranskare:
Johanna Eriksson
2023-02-02