För studenter på kursen Prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor (7,5 hp) kurskod 2QA291

Kursens övergripande syfte är att utifrån ett interprofessionellt perspektiv ge en vetenskaplig grund kring sambandet mellan levnadsvanor och hälsa. Syftet är vidare att ge färdigheter rörande metoder att främja goda levnadsvanor.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart: Nästa kurstillfälle är HT23.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen (eller specifika datum om din kurs frångår dessa datum). Mer information om webbregistrering.

Corona

Information till studenter angående covid-19.

Schema

Schema för HT23 publiceras senast 2 veckor innan kursstart.

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering.

Senast genomförda kursanalys.

Kontaktuppgifter

Ing-Mari Dohrn

Kursansvarig och examinator

Ellinor Tenne

Utbildningsadministratör

Inna Osadtjaja

Studievägledare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Cirka två veckor före kursstart kommer du få en inbjudan via e-post. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

ID
Innehållsgranskare:
Ellinor Tenne
2023-02-15