För dig som är student på Alla kurs- och programwebbar på KI Examensarbete för magisterexamen i arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad (15 hp)

Denna kurs är för dig som vill göra ett examensarbete på avancerad nivå. Under kursen utvecklar du din förmåga att självständigt planera, genomföra och redovisa en vetenskaplig studie inom arbetsterapi, fysioterapi eller omvårdnad. Du kommer även att utveckla din förmåga att kritiskt granska, analysera och diskutera vetenskapliga arbeten.

Kursplaner

Inför kursstart

Kursstart: Fredag 3 september kl. 8.30-17.00, digitalt.

Kursdagar HT21 är 3/9, 4/10, 1/11, 6/12 och 10-12/1 2022. Kursen ges till största del digitalt på distans. Eventuellt kommer examinationerna i januari 2022 att ske fysiskt på plats på Campus Flemingsberg. 

Canvas 

Inbjudan till Canvas sker några dagar innan kursstarten, där kommer Zoom-länkar och ytterligare information inkl. detaljerat schema att publiceras.

Indelning i seminariegrupper sker vid kursstart. Seminariegrupperna är tvärprofessionella och leds av lärare från de samverkande sektionerna för arbetsterapi, fysioterapi respektive omvårdnad.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kurstillfällets start och en vecka in i kursen (eller specifika datum om din kurs frångår dessa datum). Mer information om webbregistrering.

Registreringsperioden för denna kurs är 16/8 - 6/9.

Corona

Information till studenter angående covid-19.

Magister-/masterexamen via fristående kurser

Till vissa huvudområden på KI erbjuds magister- eller masterexamen genom fristående kurser. För att du ska vara behörig att läsa examensarbeteskursen krävs att du har klarat av alla övriga kurser för din examen.

Behörighetskrav för respektive examensarbeteskurs.

Ansökan om examensbevis.

Kursinformation

Examensarbetet skrivs enskilt. Kursdeltagarna uppmanas att försöka finna projekt och handledare själva. I de fall detta inte är möjligt bidrar kursen med handledare. Kursen kan också komma att ge förslag på projekt. Vi ser gärna att ni deltar i pågående projekt som erbjuds av lärare inom ramen för kursen.

Kursen startar med att du som student börjar fundera över en preliminär plan till ditt examensarbete, i samråd med din handledare. 

Schema

Schema för HT21 publiceras närmare kursstarten.

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Restexamination och omregistrering

Anmälan till restexamination HT21.

Anmälan kan göras under perioden 1/11 – 30/11 2021 (länken aktiveras den 1/11). Datum för restexaminationen är 10-12 januari 2022 (ordinarie tillfälle), samt ett resttillfälle cirka en månad senare.

Frågor gällande komplettering eller restexaminationstillfällen besvaras av kursansvarig. 

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering. 

Kontaktuppgifter

Carina Boström

Kursansvarig och examinator

Kathrin Dellblad

Utbildningsadministratör

Inna Osadtjaja

Studievägledare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Cirka en vecka före kursstart kommer du få en inbjudan via e-post. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.