För dig som är student på Alla kurs- och programwebbar Examensarbete för magisterexamen i arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad (15 hp)

Denna kurs är för dig som vill göra ett examensarbete på avancerad nivå. Under kursen utvecklar du din förmåga att självständigt planera, genomföra och redovisa en vetenskaplig studie inom arbetsterapi, fysioterapi eller omvårdnad. Du kommer även att utveckla din förmåga att kritiskt granska, analysera och diskutera vetenskapliga arbeten.

Kursplaner

Inför kursstart

Kursstart: Nästa kurstillfälle är HT22

Kursen ges till största del digitalt på distans. 

Canvas 

Inbjudan till Canvas sker några dagar innan kursstarten, där kommer Zoom-länkar och ytterligare information inkl. detaljerat schema att publiceras.

Indelning i seminariegrupper sker vid kursstart. Seminariegrupperna är tvärprofessionella och leds av lärare från de samverkande sektionerna för arbetsterapi, fysioterapi respektive omvårdnad.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kurstillfällets start och en vecka in i kursen (eller specifika datum om din kurs frångår dessa datum). Mer information om webbregistrering.

Corona

Information till studenter angående covid-19.

Magister-/masterexamen via fristående kurser

Till vissa huvudområden på KI erbjuds magister- eller masterexamen genom fristående kurser. För att du ska vara behörig att läsa examensarbeteskursen krävs att du har klarat av alla övriga kurser för din examen.

Behörighetskrav för respektive examensarbeteskurs.

Ansökan om examensbevis.

Kursinformation

Examensarbetet skrivs enskilt. Kursdeltagarna uppmanas att försöka finna projekt och handledare själva. I de fall detta inte är möjligt bidrar kursen med handledare. Kursen kan också komma att ge förslag på projekt. Vi ser gärna att ni deltar i pågående projekt som erbjuds av lärare inom ramen för kursen.

Kursen startar med att du som student börjar fundera över en preliminär plan till ditt examensarbete, i samråd med din handledare. 

Schema

Kursträffar VT23: 

  • 2/9
  • 7/10
  • 31/10
  • 6/12
  • 9-11/1 2023

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Restexamination och omregistrering

Om du har ej avslutade studier och planerar att fortsätta HT22 eller om du planerar att gå upp i examination HT22, så behöver du anmäla dig för att bli omregistrerad på kursen. Återkoppling på din anmälan ges efter att anmälningsperioden har gått ut.

OBS! Länken för anmälan öppnar den 1 augusti 2022 och är öppen till och med 29 augusti 2022.

Anmälan för omregistrering och/eller examinationstillfälle HT22.

Frågor gällande komplettering eller restexaminationstillfällen besvaras av kursansvarig. 

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering. 

Kontaktuppgifter

Carina Boström

Kursansvarig och examinator

Ellinor Tenne

Utbildningsadministratör

Inna Osadtjaja

Studievägledare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Cirka en vecka före kursstart kommer du få en inbjudan via e-post. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.