För studenter på kursen Klinisk medicin - inriktning kirurgi Solna kurskod 2LK135

Kursen omfattar de kliniska ämnena allmän kirurgi, anestesiologi, ortopedi, urologi och bilddiagnostik. Dessutom integreras ämnena primärvård, onkologi och rättsmedicin under terminen. Det är en intensiv och rolig kurs där vi hoppas att du kommer känna dig som en blivande kollega.

Kursplan

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

(Antagna får denna information via antagning.se och den är frivillig för er att lägga in: ) Om du har antagits i det första urvalet ska du tacka JA till erbjuden plats senast 23 juli genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se

Corona

Information till studenter om undervisning med anledning av corona.

Kursbeskrivning

Allmänt om kursen

Kursens grund är verksamhetsförlagd utbildning på vårdavdelningar, på kirurg-, urolog- , ortoped-, akut- och primärvårdsmottagningar samt på operationsavdelningen. Den teoretiska undervisningen får ni på seminarier och workshops som, utöver terminens fredagsföreläsningar, är integrerade i den kliniska praktiken.

Obligatoriska moment

Avdelningstjänstgöringar, seminarier, gruppövningar, kunsskapstester och gästronder är obligatoriska. Även jourtjänstgöringar  är obligatoriska en vardera på anestesin och kirurg/trauma.

Godkänd kurs

För godkänd kurs krävs ditt aktiva deltagande vid samtliga moment på kursen. Vid frånvaro kommer kursledningen att försöka ordna ersättningsuppgifter. Om sådana uppgifter ej kan ordnas, kan du ej få godkänd kurs och tillåts därmed ej gå upp på examen.

Kurstider HT22

29 augusti - 19 december

Upprop: Måndagen den 29 augusti kl. 08.00 i Nanna Svartz, J3:12 BioClinicum.

Schema

Lärandemål

Kursens syfte är att studenterna efter genomgången kurs ska kunna utreda, diagnostisera och behandla patienter med vanliga kirurgiska, urologiska och ortopediska sjukdomar samt handlägga traumafall. I kursplanen finner du kursens övergripande lärandemål. Ett alternativt, och ett mer detaljerat sätt, att beskriva kursens mål är de så kallade integrerande uppgifterna. De integrerande uppgifterna är de vanligaste symptomen och tillstånden som patienter söker sjukvården för. Vi (TEMA 4) har valt ut 23 integrerande uppgifter som är de viktigaste under denna kurs. Vår slutexamination baseras på dessa.

Integrerande uppgifter/specifika lärandemål

Examination

För att få delta i slutexaminationen krävs att kursens samtliga ingående delar är godkända.

Slutexaminationen består av tre delar vilka är gemensamma för de fyra undervisningssjukhusen där kursen ges.

  • Skriftligt prov med fokus på  teoretiska kunskaper
  • OSCE med fokus på praktiska färdigheter
  • Muntligt prov med fokus på kliniskt resonemang
     

Examinationer för HT22

Praktiskt prov: Onsdagen den 14 december ca. kl. 08.15-14.00 beroende på vilken grupp du hamnar i.

Muntlig examination: Fredagen den 16 december ca kl. 08.30-11.30 beroende på vilken grupp du hamnar i.

Skriftlig tentamen: Måndagen den 19 december kl. 09.00-15.00 utan rast. Matsäck får tas med.

Terminens studenter räknas automatiskt in i examinationerna. För rest-studenter som läst i Solna görs anmälan till Susanne Forsberg, susanne.forsberg@ki.se

På Termin 7 har vi nolltolerans vad gäller all diskriminering och sexuella trakasserier. Vi vill att du omedelbart meddelar kursledningen om du blir sexuellt trakasserad eller diskriminerad på grund av kön, etnicitet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Mer information finns här Lika villkor för studenter.

Kontaktuppgifter

Susanne Forsberg

Utbildningsadministratör