För studenter på kursen Klinisk medicin - inriktning kirurgi Solna kurskod 2LK135

Kursen omfattar de kliniska ämnena allmän kirurgi, anestesiologi, ortopedi, urologi och bilddiagnostik. Dessutom integreras ämnena primärvård, onkologi och rättsmedicin under terminen. Det är en intensiv och rolig kurs där vi hoppas att du kommer känna dig som en blivande kollega.

Kursplan

Nedläggning av denna kurs

Klinisk medicin – inriktning kirurgi

Med anledning av det nya sexåriga läkarprogrammet som infördes höstterminen 2021, läggs kurserna i det nuvarande 5,5-åriga läkarprogrammet successivt ner. Kursen Klinisk medicin – inriktning kirurgi ges för sista gången VT24. 

Kursen är behörighetsgivande till kursen Klinisk medicin – inriktning neuro, sinnen och psyke på termin 9 VT25. 

Datum för samtliga omexaminationer (och resttillfällen för obligatorier) kommer att publiceras i kursens kursrum i Canvas och här nedan när datum för dessa beslutas. För samtliga examinationer gäller att studenterna ska anmäla sig inom angiven tid som anslås här på kurswebben för att kunna delta i examinationen.

Utöver ordinarie skriftliga examinationer, ges ytterligare 3 examinationstillfällen. För obligatorier och för praktiska examinationer erbjuds högst två resttillfällen, enligt aktuell kursplan. Enstaka obligatorier kan, om examinator så anger, kompletteras med ersättningsuppgift. 

Skriftligt examinationstillfälle enligt denna kursplan ges sista gången under VT25. 

För att kunna ta igen obligatoriska moment och skriftliga examinationer efter ordinarie kurstillfälle måste du bli omregistrerad på kursen den aktuella terminen. Kontakta först studievägledningen för att bli omregistrerad vagledning-lakare-t4-t11@uf.ki.se
Kontakta sedan kursadministratör på MMK Kursexpedition, kursexpedition-mmk@ki.se

 

Mer information

För mer information om avvecklingen av det 5,5-åriga programmet samt kontaktuppgifter till studievägledningen se läkarprogrammets programwebb https://utbildning.ki.se/student/avveckling-av-lakarprogrammet

Information om övergångsbestämmelser i kursplan


Planerade omtillfällen 

Anmäl dig så snart du vet att du vill delta på en examination. Anmälan sker i Ladok gällande den skriftliga examinationen. För anmälan till OSCE och munta kontaktar du kursadministratör på MMK Kursexpedition, kursexpedition-mmk@ki.se
Anmälan måste ske innan sista anmälningsdatum är passerat för att få delta i examinationen.
Tänk på att om inga anmälningar finns så kan det leda till att examinationen inte ges.

Obs! Vid förhinder - viktigt att du avanmäler dig både i Ladok OCH till din kursadministratör.
 

 

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Kursbeskrivning

Allmänt om kursen

Kursens grund är verksamhetsförlagd utbildning på vårdavdelningar, på kirurg-, urolog- , ortoped-, akut- och primärvårdsmottagningar samt på operationsavdelningen. Den teoretiska undervisningen får ni på seminarier och workshops som, utöver terminens fredagsföreläsningar, är integrerade i den kliniska praktiken.

Obligatoriska moment

Avdelningstjänstgöringar, seminarier, gruppövningar, kunsskapstester och gästronder är obligatoriska. Även jourtjänstgöringar  är obligatoriska en vardera på anestesin och kirurg/trauma.

Godkänd kurs

För godkänd kurs krävs ditt aktiva deltagande vid samtliga moment på kursen. Vid frånvaro kommer kursledningen att försöka ordna ersättningsuppgifter. Om sådana uppgifter ej kan ordnas, kan du ej få godkänd kurs och tillåts därmed ej gå upp på examen.

Kurstider HT24

Se hemsidan för nya kursen i det sexåriga läkarprogrammet.

Klinisk medicin 3: Kirurgisk inriktning (30 hp) Solna

Lärandemål

Kursens syfte är att studenterna efter genomgången kurs ska kunna utreda, diagnostisera och behandla patienter med vanliga kirurgiska, urologiska och ortopediska sjukdomar samt handlägga traumafall. I kursplanen finner du kursens övergripande lärandemål. Ett alternativt, och ett mer detaljerat sätt, att beskriva kursens mål är de så kallade integrerande uppgifterna. De integrerande uppgifterna är de vanligaste symptomen och tillstånden som patienter söker sjukvården för. Vi (TEMA 4) har valt ut 23 integrerande uppgifter som är de viktigaste under denna kurs. Vår slutexamination baseras på dessa.

Integrerande uppgifter/specifika lärandemål

Examination

För att få delta i slutexaminationen krävs att kursens samtliga ingående delar är godkända.

Slutexaminationen består av tre delar vilka är gemensamma för de fyra undervisningssjukhusen där kursen ges.

  • Skriftligt prov med fokus på  teoretiska kunskaper
  • OSCE med fokus på praktiska färdigheter
  • Muntligt prov med fokus på kliniskt resonemang

Examinationer VT24

Terminens studenter räknas automatiskt in att göra examinationerna förutsatt att ni är godkända på allt. Rest-studenter som läst i Solna mailar till MMK Kursexpedition kursexpedition-mmk@ki.se senast två veckor innan respektive examination.

Skriftlig tentamen: Måndagen den 13 maj kl. 08.15-14.15 utan rast. Matsäck får tas med. Anmälan görs absolut senast två veckor innan vilket blir 29 april. Ni ska hinna anmäla er i Ladok.

Praktiskt prov: Onsdagen den 15 maj ca kl. 08.15-13.00, beroende på i vilken grupp man hamnar, på KTC i Solna. Anmälan görs senast två veckor innan vilket blir 1 maj.

Muntlig examination: Fredagen den 17 maj kl. 08.30-11.00, beroende på i vilken grupp man hamnar. Anmälan görs senast två veckor innan vilket blir 3 maj.

Rest-examinationer VT24

Rest-skriftlig tentamen: Tisdagen den 20 augusti ca kl. 08.15-14.15 utan rast. Matsäck får tas med. Anmälan görs senast två veckor innan vilket blir 6 augusti till Andrea Herslow andrea.herslow@ki.se med cc till MMK Kursexpedition kursexpedition-mmk@ki.se för de studenter som läst i Solna.

Rest-praktiskt prov: Fredagen den 23 augusti i Huddinge. Anmälan görs senast två veckor innan vilket blir 9 augusti till Monica Hagbok, monica.hagbok@ki.se och Marie Lygdman, marie.lygdman@ki.se med cc till MMK Kursexpedition kursexpedition-mmk@ki.se för de studenter som läst i Solna.

Rest-muntlig rest-examination: För studenter som läst i Solna görs anmälan till MMK Kursexpedition kursexpedition-mmk@ki.se 

När ni anmäler er kom ihåg att skriva namn, personnummer och vilket sjukhus ni läst på i mailet.

Examinationer HT24

Terminens studenter räknas automatiskt in att göra examinationerna förutsatt att ni är godkända på allt. Rest-studenter som läst i Solna mailar till MMK Kursexpedition kursexpedition-mmk@ki.se senast två veckor innan respektive examination.

Rest-skriftlig kriftlig tentamen: Måndagen den 13 januari kl. 08.15-14.15 utan rast. Matsäck får tas med. Anmälan görs absolut senast två veckor innan vilket blir 30 december. Ni ska hinna anmäla er i Ladok.

Rest-praktiskt prov: fredagen den 29 november på SÖS. Anmälan görs senast två veckor innan vilket blir 15 november till Hanna Landis, hanna.landis@ki.se med cc till MMK Kursexpedition kursexpedition-mmk@ki.se

Rest-muntlig examination: Fredagen den 17 januari kl. 08.30-11.00, beroende på i vilken grupp man hamnar. Anmälan görs senast två veckor innan vilket blir 3 januari.

Rest-examinationer HT24

Rest-skriftlig tentamen: Tisdagen den 20 mars ca kl. 08.15-14.15 utan rast. Matsäck får tas med. Anmälan görs senast två veckor innan vilket blir 6 mars till Monica Hagbok, monica.hagbok@ki.se och Marie Lygdman, marie.lygdman@ki.se med cc till MMK Kursexpedition kursexpedition-mmk@ki.se för de studenter som läst i Solna.

Rest-praktiskt prov: Fredagen den 21 mars på SÖS. Anmälan görs senast två veckor innan vilket blir 6 mars till Hanna Landis, hanna.landis@ki.se med cc till MMK Kursexpedition kursexpedition-mmk@ki.se för de studenter som läst i Solna.

Rest-muntlig rest-examination: För studenter som läst i Solna görs anmälan till MMK Kursexpedition kursexpedition-mmk@ki.se 

När ni anmäler er kom ihåg att skriva namn, personnummer och vilket sjukhus ni läst på i mailet.

På Termin 7 har vi nolltolerans vad gäller all diskriminering och sexuella trakasserier. Vi vill att du omedelbart meddelar kursledningen om du blir sexuellt trakasserad eller diskriminerad på grund av kön, etnicitet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Mer information finns här Lika villkor för studenter.

Kontaktuppgifter

 

Mail till både Rosalba och Susanne:
kursexpedition-mmk@ki.se

Kursansvarig

Kursadministratör

Profile image

Rosalba Rico

Utbildningsadministratör
+46852485321

Kursadministratör

Profile image

Susanne Forsberg

Utbildningsadministratör
GJ
Innehållsgranskare:
Susanne Forsberg
2024-05-24