För studenter på kursen Klinisk forensisk psykologi - riskbedömningar (7,5 hp) kurskod 2QA298

Klinisk forensisk psykologi återfinns i gränssnittet mellan psykologi och rättsväsende. En kärnkompetens inom klinisk forensisk psykologi är riskbedömningar vilket är fokus för denna kurs.

Kursplan

Information

 

Kursbeskrivning

Den här kursen riktar sig till psykologer som i sin yrkesverksamhet arbetar med bedömning av risk för framtida brottslighet. Kursen berör inte i detalj något enskilt instrument för riskbedömning utan fokuserar snarare på de förutsättningar varpå riskbedömning vilar: statistik, beslutsfattande, lagstiftning, etik, riskperception, riskhantering, utlåtandeskrivning och forensisk fallformulering. Kursen ger studenten färdigheter att förstå och tillämpa den vetenskapliga litteraturen inom området. Vidare ger kursen studenten färdigheter i att kommunicera riskbedömningar och föreslå åtgärder för riskhantering. Genomgående diskuteras etiska och professionella aspekter på riskbedömningar. I kursen belyses evidensläget inom området. Kursen ges i digitalt format med seminarier under fem dagar. Till detta kommer egen inläsning och aktivt deltagande i diskussioner via lärplattform.

Schema

Schema publiceras senast två veckor innan kursstart.

Kursutvärdering

Kontaktuppgifter

Knut Sturidsson

Kursansvarig

Lorin Ahmed

Kursadministratör
08-524 824 68