För studenter på kursen Examensarbete för masterexamen i odontologi kurskod 2QA175

Denna kurs bygger på de kunskaper du har från kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi och syftar till att du ska genomföra ett examensarbete på avancerad nivå. Du kommer att ta fram en forskningsplan inom ett begränsat område och utifrån denna genomföra en vetenskaplig studie med alla dess delar. Resultatet av studien presenteras som en vetenskaplig artikel.

Kursplan

Registrering

För att behålla din plats och delta i kursen måste du registrera dig. Det gör du själv i Ladok

Mer information om webbregistrering

Schema

Översiktsschema för nya studenter HT20
 

Nästa examinationstillfälle

Examination, slutseminarium: 2020-02-02 kl 10:00 - 12:00 via Zoom

 

Seminarium 10:00 - 11:00

Student: Behzad Bahrami-Hessari

Uppsats: Peri-implant bone loss & systemic statin use; a retrospective cohort study/ Periimplantär benförlust & användning av systemiska statiner; en retrospektiv kohortstudie

Handledare: Leif Jansson (KI, Folktandvården Stockholm)

Examinator: Prof. Nagihan Bostanci (Karolinska Institutet, SE)

Extern examinator: Dr. Margareta Hultin (Lecturer/senior dentist): Office for Undergraduate and Postgraduate  Education, Department of Dental Medicine, KI

Opponent: Mahmoud El Sayed

Zoominbjudan, Behzad Bahrami-Hessari

 

Seminarium 11:30 - 12:30

Student: Linnéa Wrangstål

Uppsats: The effectiveness of non-invasive methods for treating or preventing root caries in elderly – A systematic literature review  / Icke-invasiva metoders effektivitet vid behandling eller förebyggande av rotkaries hos äldre – en systematisk översikt

Handledare: Gunilla Sandborgh Englund (KI)

Examinator: Prof. Nagihan Bostanci (Karolinska Institutet, SE)

Extern examinator: Dr. Nivetha Gavriilidou (Lecturer): Division of Oral Diagnostics and Rehabilitation, Department of Dental Medicine, KI

Opponent: Behzad Bahrami-Hessari

Zoominbjudan, Linnéa Wrangstål

 

Seminarium 13:00 - 14:00

Student: Mahmoud El Sayed

Uppsats: Is regenerative endodontics the best treatment modality for immature permanent teeth with pulp necrosis and apical periodontitis? A systematic review / Är regenerativ endodonti det bästa behandling för icke-färdigutvecklade permanent tänder med pulpa nekros och apikal parodontit? En systematisk översikt

Handledare: Georgios Tsilingaridis (KI)

Examinator: Prof. Nagihan Bostanci (Karolinska Institutet, SE)

Extern examinator: Dr. Despoina Koletsi (Senior Research & Teaching Assistant): Department of Orthodontics and Pediatric Dentistry, Center of Dental Medicine, University of Zürich, Switzerland

Opponent: Linnéa Wrangstål

Zoominbjudan, Mahmoud El Sayed

 

 

Examination, slutseminarium: 2021-01-11 och 20201-01-12.

Resttillfälle, slutseminarium: 2021-01-29

Examination, halvtidsseminarium: maj 2021

Examination, slutseminarium: maj 2021

 

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kontaktuppgifter

Nagihan Bostanci

Kursansvarig

Cecilia Vestlind

Utbildningsadministratör

Helen Ågren

Studievägledare
072-743 59 31